وام نقدی

وام نقدی در این بخش، مجموعه وام‌هایی است که متناسب با شرایط متقاضی وام از جمله موقعیت شغلی، کارکرد حساب سپرده یا حساب جاری، داشتن ضمانت مانند سند ملکی، جواز کسب و ضامن کارمند رسمی و … پیشنهاد می‌شود.
این وام می‌تواند هر کدام از تسهیلات نظام بانکی باشد ولی شرایط متقاضی اصلی‌ترین شرط آن است.

شرکت سود نیاز به سپرده حداکثر زمان بازپرداخت نوع ضمانت سقف وام قسط وام هزینه فرصت مسدودی کل سود وام مجموع رقم وام و سود
تسهیلات ویژه پزشکان و فعالان حوزه سلامت بانک شهر (ٰسلامت شهر) 18 %160 ماهضامن رسمی
2,000 میلیون50,786,855 تومان0-1,047,211,291 تومان3,047,311,291 تومان
بسته جامع اعتباری بازارهای هدف بانک تجارت 18 %136 ماهسند ملک
2,000 میلیون72,304,791 تومان0-602,972,479 تومان2,608,472,479 تومان
بسته رونق تعاون ۲ توسعه تعاون 10 %160 ماهاعتبار شغلی
1,000 میلیون25,362,583 تومان0-217,404,005 تومان1,217,504,005 تومان
وام نقدی تسهیلات اعتباری سپرده‌گذاران بانک سامان 23 %133 ماهمسدودی سپرده
200 میلیون8,234,009 تومان0-71,722,306 تومان265,221,667 تومان
تسهیلات امتیازی مهر ایران 4 %160 ماهضامن رسمی
200 میلیون3,333,333 تومان0-0-200,100,000 تومان
وام نقدی سودمند بانک رفاه کارگران 2 %136 ماهمسدودی سپرده
50 میلیون1,432,129 تومان0-1,556,642 تومان51,741,667 تومان
تسهیلات با پشتوانه حساب بلند مدت بانک کارآفرین 4 %136 ماهمسدودی سپرده
400 میلیون11,809,594 تومان0-25,145,384 تومان425,205,384 تومان
وام نقدی نیکان بانک آینده 4 %10-ضامن رسمی
20 میلیون0-0-0-0-
وام نقدی طرح 67 بانک صادرات 6 %136 ماهمسدودی سپرده
200 میلیون6,084,387 تومان0-19,037,950 تومان218,606,000 تومان
وام نقدی کوشان بانک اقتصاد نوین 4 %136 ماهمسدودی سپرده
1,000 میلیون29,523,985 تومان0-62,863,460 تومان1,061,786,667 تومان
وام نقدی آسایش بانک حکمت ایرانیان 9 %136 ماهضامن رسمی
100 میلیون0-0-0-0-
وام نقدی طرح 64 بانک گردشگری 4 %160 ماهمسدودی سپرده
5,000 میلیون92,082,610 تومان0-524,956,617 تومان5,525,056,617 تومان
وام نقدی طرح آذین بانک سینا 5 %136 ماهمسدودی سپرده
200 میلیون5,994,179 تومان0-15,790,459 تومان215,526,667 تومان
وام نقدی طرح صبا بانک اقتصاد نوین 4 %136 ماهمسدودی سپرده
ضامن رسمی
500 میلیون14,761,993 تومان0-31,431,730 تومان530,953,333 تومان
وام نقدی شکوه ارزش‌آفرین بانک دی 4 %160 ماهضامن رسمی
سند ملک
1,000 میلیون18,416,522 تومان0-104,991,323 تومان1,107,586,667 تومان
وام نقدی شکوه بانک شهر 10 %124 ماهضامن رسمی
50 میلیون2,307,246 تومان0-5,373,912 تومان55,324,333 تومان
وام نقدی طرح باران بانک کشاورزی 12 %124 ماهضامن رسمی
100 میلیون4,707,347 تومان9,738,292 تومان12,976,333 تومان112,620,000 تومان
تسهیلات با حساب وکالتی بانک آینده 23 %160 ماهضامن رسمی
اعتبار شغلی
200 میلیون5,638,094 تومان0-138,285,653 تومان338,385,563 تومان
تسهیلات با دستگاه کارتخوان بانک شهر 18 %136 ماهضامن رسمی
اعتبار شغلی
2,000 میلیون72,304,791 تومان0-602,972,479 تومان2,603,072,479 تومان
تسهیلات با دستگاه کارتخوان بانک گردشگری 10 %124 ماهضامن رسمی
اعتبار شغلی
1,000 میلیون46,144,926 تومان0-107,478,232 تومان1,107,578,232 تومان
تسهیلات با سامانه فرابانک ملت 18 %160 ماهمسدودی سپرده
ضامن رسمی
اعتبار شغلی
200 میلیون5,078,685 تومان0-104,721,129 تومان304,751,129 تومان
تسهیلات پایانه‌های فروشگاهی بانک تجارت 18 %136 ماهسند ملک
اعتبار شغلی
1,000 میلیون36,152,396 تومان162,626,086 تومان301,486,239 تومان1,283,400,000 تومان
تسهیلات پویا شهر بانک شهر 18 %136 ماهضامن رسمی
300 میلیون10,845,719 تومان0-90,445,872 تومان390,545,872 تومان
تسهیلات خرید تجهیزات بانک مسکن 18 %136 ماهسند ملک
500 میلیون18,076,198 تومان0-150,743,120 تومان652,493,120 تومان
تسهیلات نیک‌ آفرین پلاس بانک کارآفرین 4 %136 ماهضامن رسمی
50 میلیون1,476,199 تومان0-3,143,173 تومان53,203,173 تومان
وام نقدی طرح یاس بانک سینا 18 %036 ماهضامن رسمی
20 میلیون723,048 تومان0-6,029,725 تومان26,060,000 تومان
تسهیلات ویژه پزشکان بانک دی 18 %160 ماهسند ملک
2,500 میلیون63,483,569 تومان847,985,070 تومان1,309,014,114 تومان3,657,170,000 تومان
تسهیلات ویژه دارندگان دستگاه کارتخوان بانک سامان 21 %136 ماهضامن رسمی
200 میلیون7,535,013 تومان0-71,260,485 تومان277,315,485 تومان
سپرده ممتاز ملی 18 %136 ماهمسدودی سپرده
200 میلیون7,230,479 تومان0-60,297,248 تومان260,347,248 تومان
وام نقدی طرح ۲۴ بانک دی 2 %160 ماهمسدودی سپرده
50 میلیون876,388 تومان0-2,583,280 تومان53,661,666 تومان
وام نقدی آنی بانک تجارت 4 %160 ماهمسدودی سپرده
300 میلیون5,524,957 تومان0-31,497,397 تومان330,616,000 تومان
وام نقدی طرح آنی‌پزشکان بانک تجارت 4 %160 ماهمسدودی سپرده
500 میلیون9,208,261 تومان0-52,495,662 تومان550,933,333 تومان
وام نقدی بانک تجارت 2 %136 ماهمسدودی سپرده
60 میلیون1,718,555 تومان0-1,867,970 تومان61,950,000 تومان
طرح ارزش سلامت بانک کارآفرین 18 %160 ماهسند ملک
اعتبار شغلی
2,000 میلیون50,786,855 تومان678,388,056 تومان1,047,211,191 تومان3,052,711,291 تومان
طرح ارمغان بانک سینا 18 %160 ماهضامن رسمی
سند ملک
200 میلیون5,078,685 تومان0-104,721,129 تومان305,721,129 تومان
وام نقدی طرح اساتید بانک رفاه کارگران 18 %160 ماهضامن رسمی
100 میلیون2,539,343 تومان0-52,360,565 تومان145,950,000 تومان
طرح اعتبار در حساب جاری بانک مهر ایران 4 %148 ماهضامن رسمی
30 میلیون677,372 تومان0-2,513,839 تومان32,573,839 تومان
طرح اعتباری ویژه بانک سینا 10 %160 ماهضامن رسمی
اعتبار شغلی
200 میلیون5,078,685 تومان0-104,721,129 تومان304,821,129 تومان
وام نقدی افق (۱) موسسه اعتباری ملل (عسکریه) 18 %160 ماهمسدودی سپرده
ضامن رسمی
100 میلیون2,539,343 تومان0-52,360,565 تومان145,860,000 تومان
وام نقدی افق موسسه اعتباری ملل (عسکریه) 18 %148 ماهضامن رسمی
45 میلیون1,321,875 تومان0-18,449,999 تومان61,647,500 تومان
وام نقدی وام با سپرده بانک انصار 12 %136 ماهمسدودی سپرده
1,000 میلیون33,214,310 تومان0-195,715,153 تومان1,185,110,000 تومان
طرح امیدآفرین بانک کارآفرین 18 %136 ماهضامن رسمی
سند ملک
200 میلیون7,230,479 تومان0-60,297,248 تومان261,257,248 تومان
طرح انتخاب بانک ایران‌زمین 10 %124 ماهضامن رسمی
100 میلیون8,791,589 تومان0-5,499,065 تومان105,552,065 تومان
طرح انتخاب پلاس بانک ایران زمین 18 %136 ماهضامن رسمی
اعتبار شغلی
300 میلیون10,845,719 تومان0-90,445,872 تومان390,498,872 تومان
وام نقدی طرح اندوخته اجتماعی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران 4 %148 ماهضامن رسمی
20 میلیون451,581 تومان0-1,675,892 تومان21,753,333 تومان
طرح اوج بانک رفاه کارگران 12 %124 ماهضامن رسمی
100 میلیون4,707,347 تومان0-12,976,333 تومان113,036,333 تومان
طرح باران بانک سپه 18 %136 ماهضامن رسمی
50 میلیون1,807,620 تومان0-15,074,312 تومان64,981,000 تومان
وام نقدی طرح بشارت بانک کشاورزی 0-136 ماهمسدودی سپرده
50 میلیون1,388,889 تومان12,196,956 تومان0-0-
طرح پارسا بانک گردشگری 2 %136 ماهضامن رسمی
200 میلیون5,555,550 تومان0-0-200,099,800 تومان
وام نقدی طرح پاک بانک رفاه کارگران 18 %112 ماهسند ملک
1,000 میلیون91,679,993 تومان0-100,159,915 تومان1,100,920,000 تومان
طرح پذیرندگان بانک ملت 18 %148 ماهسند ملک
اعتبار شغلی
3,200 میلیون93,999,999 تومان0-1,311,999,940 تومان4,520,479,940 تومان
طرح پذیرندگان موسسه نور 18 %136 ماهضامن رسمی
اعتبار شغلی
200 میلیون7,230,479 تومان0-60,297,248 تومان260,352,248 تومان
وام با میانگین حساب بانک سینا (طرح پردیس) 4 %160 ماهضامن رسمی
30 میلیون552,496 تومان0-0-0-
طرح پویا بانک تجارت 18 %136 ماهسند ملک
200 میلیون7,230,479 تومان43,909,043 تومان60,297,248 تومان257,400,000 تومان
طرح پویا برتر بانک تجارت 7 %136 ماهضامن رسمی
اعتبار شغلی
200 میلیون6,175,419 تومان0-22,315,097 تومان222,415,097 تومان
طرح تابش بانک مسکن 12 %160 ماهضامن رسمی
160 میلیون3,559,112 تومان0-53,546,698 تومان213,646,698 تومان
طرح تابش بانک ملت 18 %10-مسدودی سپرده
100 میلیون3,615,240 تومان0-30,148,624 تومان127,810,000 تومان
وام نقدی طرح تامین بانک رفاه کارگران 18 %136 ماهسند ملک
100 میلیون361,524 تومان8,131,304 تومان30,148,624 تومان129,170,000 تومان
طرح تداوم مهر بانک قرض‌الحسنه مهر ایران 4 %160 ماهضامن رسمی
20 میلیون368,330 تومان0-2,099,826 تومان22,153,333 تومان
طرح تسهیلاتی بدون واریز قسط بانک صادرات 18 %160 ماهمسدودی سپرده
200 میلیون5,087,685 تومان0-104,721,129 تومان291,606,000 تومان
وام تجارت با متخصصین 15 %124 ماهضامن رسمی
500 میلیون24,962,051 تومان36,518,596 تومان99,089,224 تومان597,150,000 تومان
طرح توسکا بانک توسعه‌تعاون 10 %148 ماهمسدودی سپرده
100 میلیون2,536,258 تومان0-21,740,400 تومان120,536,666 تومان
وام نقدی طرح ثمر آفرین بانک کارآفرین 18 %148 ماهضامن رسمی
200 میلیون5,875,000 تومان0-81,999,996 تومان275,420,000 تومان
طرح جوانه بانک مسکن 18 %136 ماهمسدودی سپرده
1,000 میلیون36,152,396 تومان0-301,486,239 تومان1,277,620,000 تومان
طرح حاتم توسعه تعاون 18 %048 ماهسند ملک
5,000 میلیون146,874,998 تومان0-2,049,999,906 تومان7,062,959,906 تومان
طرح حامی گندم بانک کشاورزی 10 %124 ماهضامن رسمی
100 میلیون4,614,493 تومان9,738,292 تومان10,747,823 تومان110,822,823 تومان
طرح حرکت بانک رفاه کارگران 1 %136 ماهضامن رسمی
300 میلیون8,462,430 تومان0-4,647,473 تومان304,747,473 تومان
وام نقدی طرح حکیمانه بانک سینا 18 %160 ماهمسدودی سپرده
2,000 میلیون50,786,855 تومان783,186,563 تومان1,047,211,291 تومان2,915,110,000 تومان
طرح حمایت فرد حقیقی بانک مهر ایران 4 %136 ماهضامن رسمی
100 میلیون2,952,399 تومان0-6,286,346 تومان106,346,347 تومان
طرح خوشه بانک سینا 10 %136 ماهمسدودی سپرده
ضامن رسمی
50 میلیون1,613,359 تومان0-8,080,937 تومان57,818,333 تومان
طرح ۲ سر سود بانک گردشگری 18 %124 ماهمسدودی سپرده
300 میلیون0-0-18,028,785 تومان198,128,785 تومان
طرح دوم پیوند مهر ایران 4 %160 ماهضامن رسمی
80 میلیون1,473,322 تومان0-8,399,306 تومان88,459,306 تومان
طرح دیدار بانک دی 18 %160 ماهضامن رسمی
اعتبار شغلی
200 میلیون5,078,685 تومان0-104,721,129 تومان293,420,000 تومان
وام نقدی طرح ربیع رفاه بانک رفاه کارگران 18 %136 ماهضامن رسمی
100 میلیون3,615,240 تومان0-30,148,624 تومان127,950,000 تومان
طرح رفاه دانا بانک رفاه کارگران 6 %012 ماهضامن رسمی
4 میلیون344,266 تومان0-131,189 تومان4,191,189 تومان
طرح ره‌آورد بانک دی 4 %124 ماهضامن رسمی
20 میلیون868,498 تومان0-843,963 تومان20,953,333 تومان
طرح ریحانه نور موسسه نور 17 %136 ماهمسدودی سپرده
50 میلیون1,782,636 تومان0-14,174,909 تومان63,214,166 تومان
طرح زی کارت بانک گردشگری 0-112 ماهاعتبار شغلی
50 میلیون4,166,667 تومان0-0-50,100,000 تومان
طرح سفیران سلامت بانک تجارت 18 %136 ماهاعتبار شغلی
2,000 میلیون72,304,791 تومان0-602,972,479 تومان2,603,022,479 تومان
طرح سنا بانک صادرات 10 %160 ماهضامن رسمی
200 میلیون4,249,409 تومان0-54,964,537 تومان255,017,537 تومان
طرح شایان بانک ملت 8 %160 ماهضامن رسمی
اعتبار شغلی
500 میلیون12,696,714 تومان0-261,802,823 تومان763,532,823 تومان
وام نقدی بانک کارآفرین 24 %160 ماهضامن رسمی
سند ملک
200 میلیون5,753,593 تومان74,622,686 تومان145,215,590 تومان346,175,590 تومان
طرح صبای سپهر بانک صادرات 18 %136 ماهضامن رسمی
اعتبار شغلی
1,000 میلیون36,152,396 تومان0-301,486,239 تومان1,301,539,239 تومان
طرح صدف بانک ملی 1 %160 ماهضامن رسمی
300 میلیون7,618,028 تومان0-157,081,694 تومان457,131,694 تومان
وام نقدی طلوع نور موسسه اعتباری نور 7 %136 ماهمسدودی سپرده
200 میلیون6,175,419 تومان0-22,315,097 تومان221,693,333 تومان
طرح عدل رفاه بانک‌ رفاه 18 %136 ماهضامن رسمی
سند ملک
200 میلیون7,230,479 تومان16,262,609 تومان60,297,248 تومان257,420,000 تومان
طرح عید تا عید موسسه نور 7 %148 ماهسند ملک
900 میلیون40,295,321 تومان0-67,087,729 تومان969,792,709 تومان
وام نقدی طرح فردا بانک تجارت 15 %136 ماهمسدودی سپرده
1,000 میلیون34,665,329 تومان0-247,951,826 تومان1,231,350,000 تومان
طرح فرزانه ارزش آفرین بانک دی 4 %160 ماهضامن رسمی
200 میلیون5,078,685 تومان0-104,721,129 تومان304,781,129 تومان
طرح فرشتگان سلامت بانک آینده 15 %036 ماهاعتبار شغلی
20 میلیون693,307 تومان0-4,959,037 تومان24,741,000 تومان
طرح کارآسان بانک سپه 18 %136 ماهاعتبار شغلی
5,000 میلیون180,761,978 تومان0-1,507,431,196 تومان6,507,531,196 تومان
طرح کارگشا بانک مسکن 18 %112 ماهضامن رسمی
30 میلیون2,750,400 تومان0-3,004,797 تومان33,045,000 تومان
طرح کارگشای ملی بانک ملی 18 %160 ماهمسدودی سپرده
50 میلیون1,269,671 تومان0-26,180,282 تومان76,230,282 تومان
طرح کرامت بانک رفاه 18 %148 ماهضامن رسمی
100 میلیون2,937,500 تومان24,218,302 تومان40,999,998 تومان141,059,998 تومان
وام نقدی طرح کریمان بانک تجارت 2 %160 ماهمسدودی سپرده
150 میلیون2,500,000 تومان0-0-156,100,000 تومان
طرح کوثر بانک توسعه تعاون 0-124 ماهضامن رسمی
100 میلیون10,000,000 تومان0-4,219,813 تومان100,100,000 تومان
طرح مانا بانک مسکن 17 %160 ماهضامن رسمی
150 میلیون3,727,886 تومان50,879,104 تومان73,673,182 تومان223,733,182 تومان
طرح مژده بانک صادرات ایران 4 %136 ماهضامن رسمی
200 میلیون5,904,797 تومان0-12,572,692 تومان214,625,692 تومان
طرح مشکات موسسه نور 14 %160 ماهمسدودی سپرده
1,000 میلیون23,268,251 تومان0-396,095,051 تومان1,355,943,333 تومان
طرح مفید بانک توسعه تعاون 2 %136 ماهمسدودی سپرده
50 میلیون1,432,129 تومان0-1,556,642 تومان52,661,666 تومان
طرح مهر ماندگار بانک کشاورزی 10 %112 ماهضامن رسمی
300 میلیون26,374,766 تومان0-16,497,194 تومان316,572,194 تومان
طرح مهریار مهر ایران 4 %118 ماهاعتبار شغلی
200 میلیون11,111,111 تومان0-0-200,200,000 تومان
طرح میثاق بانک صادرات ایران 9 %136 ماهضامن رسمی
200 میلیون6,359,947 تومان0-28,958,075 تومان229,011,075 تومان
طرح میعاد بانک سینا 9 %136 ماهضامن رسمی
سند ملک
200 میلیون6,359,947 تومان0-28,958,075 تومان230,083,075 تومان
طرح ناجیان سلامت موسسه نور 17 %148 ماهضامن رسمی
100 میلیون2,885,504 تومان0-38,504,203 تومان134,818,333 تومان
طرح نسیم بانک سرمایه 4 %136 ماهاعتبار شغلی

50 میلیون1,388,889 تومان0-0-50,100,000 تومان
طرح نشان شهر بانک شهر 4 %160 ماهضامن رسمی
سند ملک
200 میلیون3,683,304 تومان0-20,998,265 تومان221,749,333 تومان
طرح نگین آتیه بانک سپه (مهراقتصاد سابق) 8 %160 ماهمسدودی سپرده
5,000 میلیون126,967,137 تومان0-2,618,028,228 تومان7,618,083,228 تومان
طرح نگین اعتماد بانک مهراقتصاد 17 %160 ماهمسدودی سپرده
1,000 میلیون24,852,576 تومان0-491,154,546 تومان1,432,193,333 تومان
طرح نگین مهر بانک سپه (مهر اقتصاد سابق) 2 %136 ماهضامن رسمی
50 میلیون1,432,129 تومان0-1,556,642 تومان51,611,642 تومان
طرح نگین میثاق بانک سپه (مهراقتصاد سابق) 5 %160 ماهضامن رسمی
200 میلیون5,078,685 تومان0-104,721,129 تومان304,821,129 تومان
طرح نیکان بانک تجارت 4 %124 ماهضامن رسمی
50 میلیون2,171,246 تومان0-2,109,907 تومان52,159,907 تومان
طرح نیکان بانک ملی 4 %160 ماهضامن رسمی
50 میلیون833,333 تومان0-0-50,100,000 تومان
طرح همتا بانک مسکن 15 %136 ماهضامن رسمی
200 میلیون6,933,066 تومان0-49,590,365 تومان247,450,000 تومان
طرح همراه بانک سینا 3 %136 ماهمسدودی سپرده
1,000 میلیون29,081,210 تومان0-46,923,547 تومان1,046,360,000 تومان
طرح همراه بانک مسکن 17 %160 ماهضامن رسمی
200 میلیون4,970,515 تومان0-98,230,909 تومان286,536,667 تومان
طرح همراه سلامت بانک توسعه تعاون 18 %148 ماهسند ملک
1,700 میلیون49,937,499 تومان0-696,999,968 تومان2,403,709,968 تومان
طرح همراه فرهیختگان بانک توسعه تعاون 18 %160 ماهضامن رسمی
2,000 میلیون50,786,855 تومان0-1,047,211,291 تومان3,047,271,291 تومان
طرح همکار بانک توسعه تعاون 18 %048 ماهسند ملک
4,000 میلیون117,499,998 تومان0-1,639,999,925 تومان5,650,459,925 تومان
طرح همیار بانک توسعه تعاون 15 %136 ماهضامن رسمی
30 میلیون1,039,960 تومان0-7,438,555 تومان37,057,500 تومان
طرح ویژه بانوان بانک دی 18 %136 ماهضامن رسمی
50 میلیون1,807,620 تومان2,032,826 تومان15,074,312 تومان64,995,000 تومان
طرح ویژه متخصصین بانک ملت 18 %160 ماهسند ملک
1,500 میلیون38,090,141 تومان0-785,408,468 تومان2,194,610,000 تومان
وام نقدی طرح یکتا بانک ایران زمین 4 %136 ماهضامن رسمی
50 میلیون7,238,412 تومان0-668,885 تومان50,772,667 تومان
وام نقدی ۲۰۰ میلیون تومانی بانک مهر ایران 4 %160 ماهضامن رسمی
200 میلیون3,333,333 تومان0-0-200,100,000 تومان
وام نقدی ارزینو بانک اقتصاد نوین 4 %136 ماهمسدودی سپرده
200 میلیون7,230,479 تومان0-60,297,248 تومان255,620,000 تومان
وام نقدی وام با پشتوانه حساب بانک گردشگری 18 %136 ماهضامن رسمی
40 میلیون1,446,096 تومان0-12,059,450 تومان51,300,000 تومان
وام با سپرده بانک پارسیان (طرح پژواک) 4 %136 ماهمسدودی سپرده
1,000 میلیون29,523,985 تومان0-62,863,460 تومان1,062,923,460 تومان
وام نقدی وام با سپرده بانک توسعه تعاون 2 %136 ماهمسدودی سپرده
50 میلیون1,432,129 تومان0-1,556,642 تومان51,661,666 تومان
وام نقدی جهش بانک دی 14 %136 ماهضامن رسمی
30 میلیون1,025,329 تومان4,878,783 تومان6,911,840 تومان36,595,000 تومان
وام نقدی کارای شهر بانک شهر 13 %136 ماهمسدودی سپرده
100 میلیون3,369,395 تومان13,010,087 تومان21,298,227 تومان121,457,667 تومان
وام نقدی طرح تبسم بانک صادرات 0-160 ماهمسدودی سپرده
200 میلیون3,333,333 تومان0-0-200,106,000 تومان
وام نقدی طرح ۲ در یک بانک قرض‌الحسنه مهر ایران 1 %160 ماهمسدودی سپرده
150 میلیون2,564,062 تومان0-3,843,727 تومان153,932,500 تومان
وام با سپرده بانک قوامین 7 %160 ماهمسدودی سپرده
2,000 میلیون39,602,397 تومان0-376,143,825 تومان2,355,943,333 تومان
وام نقدی میثاق 5 بانک مهر اقتصاد 4 %160 ماهضامن رسمی
100 میلیون0-0-0-0-
وام نقدی شمیم مهر 4 بانک مهر اقتصاد 8 %160 ماهمسدودی سپرده
1,000 میلیون20,276,394 تومان0-216,583,657 تومان1,203,443,334 تومان
وام نقدی سپرده بلندمدت بانک ایران زمین 14 %136 ماهمسدودی سپرده
1,000 میلیون34,177,630 تومان182,954,347 تومان230,394,671 تومان1,215,939,333 تومان
وام نقدی سپرده بلندمدت بانک پارسیان 18 %160 ماهسند ملک
1,000 میلیون25,393,427 تومان373,113,431 تومان523,605,646 تومان1,457,700,000 تومان
وام نقدی طرح نوید بانک پارسیان 4 %160 ماهمسدودی سپرده
1,000 میلیون20,276,394 تومان0-216,583,657 تومان1,203,453,333 تومان
وام نقدی سپرده بلندمدت بانک پاسارگاد 18 %136 ماهمسدودی سپرده
20 میلیون0-0-0-0-
وام نقدی وام با سپرده پاسارگاد بانک پاسارگاد 18 %136 ماهمسدودی سپرده
1,000 میلیون36,152,396 تومان0-301,486,239 تومان1,277,555,000 تومان
وام نقدی طرح سروش بانک حکمت ایرانیان 8 %112 ماهضامن رسمی
30 میلیون2,609,653 تومان0-1,315,834 تومان31,410,000 تومان
وام نقدی با سپرده بانک دی 18 %136 ماهمسدودی سپرده
500 میلیون0-0-0-0-
وام نقدی بانک سامان 21 %136 ماهمسدودی سپرده
1,000 میلیون37,675,067 تومان121,969,564 تومان356,302,424 تومان1,373,805,000 تومان
وام نقدی سپرده بلندمدت بانک سرمایه 18 %136 ماهمسدودی سپرده
100 میلیون3,615,240 تومان0-30,148,624 تومان127,860,000 تومان
وام نقدی آسمان بانک سینا 13 %160 ماهمسدودی سپرده
1,000 میلیون22,753,073 تومان0-365,184,383 تومان1,330,526,667 تومان
وام با سپرده بلندمدت بانک شهر 18 %136 ماهمسدودی سپرده
1,000 میلیون36,152,396 تومان94,323,130 تومان301,486,239 تومان1,301,544,239 تومان
وام نقدی سپرده بلندمدت بانک صادرات 18 %136 ماهمسدودی سپرده
200 میلیون7,230,479 تومان0-60,297,248 تومان255,606,000 تومان
وام نقدی طرح یک و ۲ بانک مسکن 1 %160 ماهمسدودی سپرده
200 میلیون3,418,749 تومان0-5,124,969 تومان205,203,334 تومان
وام نقدی کوثر7 موسسه اعتباری کوثر 18 %10-ضامن رسمی
500 میلیون0-0-0-0-
وام نقدی نسیم 2 موسسه اعتباری ملل (عسکریه) 18 %136 ماهضامن رسمی
سند ملک
1,000 میلیون36,152,396 تومان0-301,486,329 تومان1,283,410,000 تومان
وام نقدی سند ملکی بانک پارسیان 18 %012 ماهسند ملک
150 میلیون0-0-0-0-
وام نقدی سند ملکی بانک سینا 18 %060 ماهسند ملک
100 میلیون0-0-0-0-
وام نقدی با سند ملکی بانک ملت 18 %136 ماهسند ملک
50 میلیون5,422,859 تومان14,636,348 تومان45,222,936 تومان193,235,000 تومان
وام نقدی وام با میانگین حساب بانک آینده 18 %136 ماهضامن رسمی
200 میلیون7,230,479 تومان0-60,297,248 تومان257,416,000 تومان
وام نقدی عقیق بانک انصار 8 %1100 ماهضامن رسمی
سند ملک
1,000 میلیون13,733,083 تومان0-373,308,299 تومان1,342,576,667 تومان
وام نقدی طرح فرصت بانک تجارت 18 %136 ماهضامن رسمی
50 میلیون1,807,620 تومان6,098,478 تومان15,074,312 تومان63,991,000 تومان
وام نقدی بانک توسعه تعاون 18 %136 ماهضامن رسمی
50 میلیون1,807,620 تومان0-15,074,312 تومان65,045,000 تومان
وام نقدی کرامت 97 بانک رفاه کارگران 18 %160 ماهضامن رسمی
80 میلیون0-0-0-0-
وام نقدی میانگین حساب بانک سپه 17 %124 ماهضامن رسمی
40 میلیون0-0-0-0-
وام نقدی میانگین حساب بانک سپه 18 %124 ماهضامن رسمی
40 میلیون0-0-0-0-
وام با میانگین حساب بانک سپه 2 %136 ماهضامن رسمی
اعتبار شغلی
30 میلیون859,277 تومان0-933,985 تومان31,631,000 تومان
وام نقدی طرح شهریار بانک شهر 18 %148 ماهضامن رسمی
سند ملک
2,000 میلیون58,749,999 تومان273,211,824 تومان819,999,962 تومان2,745,916,000 تومان
وام نقدی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران 4 %136 ماهضامن رسمی
20 میلیون0-0-0-0-
وام نقدی فراز بانک قوامین 18 %148 ماهضامن رسمی
60 میلیون0-0-0-0-
وام نقدی میانگین حساب بانک کشاورزی 18 %136 ماهسند ملک
250 میلیون0-0-0-0-
وام نقدی میانگین حساب بانک کشاورزی 18 %136 ماهسند ملک
250 میلیون0-0-0-0-
وام نقدی میانگین حساب بانک مهر اقتصاد 14 %160 ماهضامن رسمی
200 میلیون0-0-0-0-
وام نقدی میانگین حساب پست بانک 17 %136 ماهضامن رسمی
20 میلیون0-0-0-0-
وام نقدی طرح افرا طلایی بانک تجارت 4 %10-ضامن رسمی
500 میلیون0-0-0-0-
وام نقدی طرح افرا نقره‌ای بانک تجارت 15 %10-ضامن رسمی
500 میلیون0-0-0-0-
وام نقدی میانگین حساب بانک انصار 18 %124 ماهضامن رسمی
10 میلیون0-0-0-0-
وام نقدی موسسه اعتباری ملل (عسکریه) 4 %110 ماهضامن رسمی
30 میلیون3,055,275 تومان0-552,745 تومان30,660,000 تومان
وام نقدی نگین پست بانک 2 %124 ماهضامن رسمی
100 میلیون0-0-0-0-
وام با میانگین گردش حساب بانک دی 4 %136 ماهضامن رسمی
سند ملک
1,000 میلیون29,523,985 تومان0-62,863,460 تومان1,067,586,667 تومان
تسهیلات با وثیقه سیمکارت 0-00-50 میلیون0-0-0-0-
وام نقدی بانک رسالت با میانگین حساب 2 %160 ماهضامن رسمی

200 میلیون3,636,364 تومان0-24,000,000 تومان224,000,000 تومان
تسهیلات بدون ضامن بانک شهر (تسهیلات با همراه شهر پلاس) 18 %136 ماهاعتبار شغلی
50 میلیون تومان18 %36 ماهقرض الحسنه1,807,620 تومان0-15,074,312 تومان65,174,312 تومان
وام نقدی طرح کارا بانک آینده 6 %160 ماهضامن رسمی
سند ملک
500 میلیون9,666,401 تومان0-79,984,046 تومان579,666,000 تومان
وام خرید تجهیزات پزشکان بانک سینا 18 %136 ماهضامن رسمی
500 میلیون18,076,198 تومان91,477,173 تومان150,743,120 تومان638,860,000 تومان
وام نقدی خرید تجهیزات پزشکی بانک مهر اقتصاد 18 %160 ماهسند ملک
1,500 میلیون38,090,141 تومان559,670,146 تومان785,408,468 تومان1,504,205,000 تومان
خرید مطب و دفتر کار بانک مسکن 18 %136 ماهسند ملک
1,200 میلیون43,382,875 تومان0-361,783,487 تومان1,565,283,487 تومان
وام نقدی دو ساله بانک توسعه تعاون 18 %124 ماهضامن رسمی
50 میلیون0-0-0-0-
وام قرض الحسنه بانک سپه 4 %136 ماهضامن رسمی
50 میلیون1,388,889 تومان0-0-50,100,000 تومان
وام نقدی طرح رضوان بانک انصار 2 %160 ماهضامن رسمی
20 میلیون350,555 تومان0-1,033,312 تومان21,126,667 تومان
وام نقدی طرح امتیازی مهر بانک قرض‌الحسنه مهر ایران 4 %160 ماهضامن رسمی
30 میلیون552,496 تومان0-3,149,740 تومان33,170,000 تومان
وام نقدی طرح تدبیر بانک سپه 14 %148 ماهسند ملک
50 میلیون0-0-0-0-
وام میانگین حساب موسسه ملل 18 %160 ماهسند ملک
2,000 میلیون50,786,855 تومان0-1,047,211,291 تومان3,052,666,291 تومان
وام نقدی بانک سرمایه 18 %136 ماهضامن رسمی
50 میلیون1,807,620 تومان6,098,478 تومان15,074,312 تومان63,985,000 تومان
وام نقدی طرح اساتید بانک‌ شهر بانک شهر 18 %160 ماهضامن رسمی
200 میلیون5,078,685 تومان26,020,174 تومان104,721,129 تومان293,416,000 تومان
وام نقدی بانک ملت 18 %036 ماهضامن رسمی
10 میلیون0-0-0-0-
وام نقدی طرح ثمین۲ بانک مهر اقتصاد 18 %160 ماهضامن رسمی
سند ملک
1,000 میلیون25,393,427 تومان373,113,431 تومان523,605,646 تومان1,463,410,000 تومان
وام ودیعه مسکن بانک سامان 18 %160 ماهضامن رسمی
100 میلیون2,539,343 تومان8,131,304 تومان52,360,565 تومان155,415,565 تومان
وام نقدی یک ساله بانک توسعه تعاون 18 %112 ماهضامن رسمی
50 میلیون0-0-0-0-
وام نقدی موسسه اعتباری کوثر 18 %136 ماهمسدودی سپرده
0-0-0-0-0-
وام نقدی کاریز جدید بانک آینده 4.5 %124 ماهمسدودی سپرده
0-0-0-0-0-
وام نقدی همپا بانک قوامین 8 %136 ماهاعتبار شغلی
0-0-0-0-0-
وام نقدی طراوت بانک صادرات 18 %160 ماهسند ملک
0-0-0-0-0-
وام نقدی مهر 5 بانک مهر اقتصاد 18 %1120 ماهضامن رسمی
0-0-0-0-0-
وام نقدی رویش بانک آینده 18 %135 ماهمسدودی سپرده
0-0-0-0-0-
وام نقدی سپرده بلندمدت بانک سینا 18 %136 ماهمسدودی سپرده
0-0-0-0-0-
وام نقدی سپرده بلندمدت بانک کارآفرین 18 %112 ماهمسدودی سپرده
0-0-0-0-0-
وام نقدی سپرده بلندمدت بانک کشاورزی 18 %136 ماهمسدودی سپرده
0-0-0-0-0-
وام نقدی سپرده بلندمدت بانک گردشگری 18 %112 ماهمسدودی سپرده
0-0-0-0-0-
وام نقدی با سند ملکی بانک دی 18 %06 ماهسند ملک
0-0-0-0-0-
وام نقدی میانگین حساب بانک ایران زمین 22 %136 ماهضامن رسمی
0-0-0-0-0-
وام نقدی میانگین حساب بانک پارسیان 18 %136 ماهضامن رسمی
0-0-0-0-0-
وام نقدی میانگین حساب بانک پاسارگاد 18 %16 ماهضامن رسمی
0-0-0-0-0-
وام نقدی میانگین حساب بانک کارآفرین 18 %112 ماهضامن رسمی
0-0-0-0-0-
وام نقدی میانگین حساب بانک کشاورزی 18 %136 ماهضامن رسمی
0-0-0-0-0-
وام نقدی میانگین حساب بانک ملی 18 %112 ماهضامن رسمی
0-0-0-0-0-