وام نقدی

وام نقدی در این بخش، مجموعه وام‌هایی است که متناسب با شرایط متقاضی وام از جمله موقعیت شغلی، کارکرد حساب سپرده یا حساب جاری، داشتن ضمانت مانند سند ملکی، جواز کسب و ضامن کارمند رسمی و … پیشنهاد می‌شود.
این وام می‌تواند هر کدام از تسهیلات نظام بانکی باشد ولی شرایط متقاضی اصلی‌ترین شرط آن است.

شرکت سود نیاز به سپرده حداکثر زمان بازپرداخت نوع ضمانت سقف وام قسط وام هزینه فرصت مسدودی کل سود وام مجموع رقم وام و سود
وام نقدی رویش بانک آینده 18 ٪ 1 35 ماه مسدودی سپرده
0- 0- 0- 0- 0-
وام نقدی طرح کارا بانک آینده 6 ٪ 1 60 ماه ضامن رسمی
سند ملک
500,000,000 تومان 9,666,401 تومان 0- 79,984,046 تومان 579,666,000 تومان
وام نقدی وام با میانگین حساب بانک آینده 18 ٪ 1 36 ماه ضامن رسمی
200,000,000 تومان 7,230,479 تومان 0- 60,297,248 تومان 257,416,000 تومان
وام نقدی نیکان بانک آینده 4 ٪ 1 0- ضامن رسمی
20 تومان 0- 0- 0- 0-
وام نقدی کاریز جدید بانک آینده 5 ٪ 1 24 ماه مسدودی سپرده
0- 0- 0- 0- 0-
وام نقدی کوشان بانک اقتصاد نوین 4 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده
1,000,000,000 تومان 29,523,985 تومان 0- 62,863,460 تومان 1,061,786,667 تومان
وام نقدی طرح صبا بانک اقتصاد نوین 4 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده
ضامن رسمی
500,000,000 تومان 14,761,993 تومان 0- 31,431,730 تومان 530,953,333 تومان
وام نقدی ارزینو بانک اقتصاد نوین 4 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده
200,000,000 تومان 7,230,479 تومان 0- 60,297,248 تومان 255,620,000 تومان
وام نقدی طرح رضوان بانک انصار 2 ٪ 1 60 ماه ضامن رسمی
20,000,000 تومان 350,555 تومان 0- 1,033,312 تومان 21,126,667 تومان
وام نقدی میانگین حساب بانک انصار 18 ٪ 1 24 ماه ضامن رسمی
10 تومان 0- 0- 0- 0-
وام نقدی وام با سپرده بانک انصار 12 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده
1,000,000,000 تومان 33,214,310 تومان 0- 195,715,153 تومان 1,185,110,000 تومان
وام نقدی عقیق بانک انصار 8 ٪ 1 100 ماه ضامن رسمی
سند ملک
1,000,000,000 تومان 13,733,083 تومان 0- 373,308,299 تومان 1,342,576,667 تومان
وام نقدی طرح یکتا بانک ایران زمین 4 ٪ 1 36 ماه ضامن رسمی
50,000,000 تومان 7,238,412 تومان 0- 668,885 تومان 50,772,667 تومان
وام نقدی میانگین حساب بانک ایران زمین 22 ٪ 1 36 ماه ضامن رسمی
0- 0- 0- 0- 0-
وام نقدی سپرده بلندمدت بانک ایران زمین 14 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده
1,000,000,000 تومان 34,177,630 تومان 182,954,347 تومان 230,394,671 تومان 1,215,939,333 تومان
وام نقدی تجارت با متخصصین بانک تجارت 15 ٪ 1 24 ماه ضامن رسمی
500 تومان 0- 0- 0- 0-
وام نقدی طرح فردا بانک تجارت 15 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده
1,000,000,000 تومان 34,665,329 تومان 0- 247,951,826 تومان 1,231,350,000 تومان
وام نقدی طرح کریمان بانک تجارت 2 ٪ 1 60 ماه مسدودی سپرده
150,000,000 تومان 2,500,000 تومان 0- 0- 156,100,000 تومان
وام نقدی طرح آنی‌پزشکان بانک تجارت 4 ٪ 1 60 ماه مسدودی سپرده
500,000,000 تومان 9,208,261 تومان 0- 52,495,662 تومان 550,933,333 تومان
وام نقدی بانک تجارت 2 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده
60,000,000 تومان 1,718,555 تومان 0- 1,867,970 تومان 61,950,000 تومان
طرح سفیران سلامت بانک تجارت 18 ٪ 1 36 ماه اعتبار شغلی
1,000,000,000 تومان 36,152,396 تومان 81,313,043 تومان 301,486,239 تومان 1,277,600,000 تومان
تسهیلات پایانه‌های فروشگاهی بانک تجارت 18 ٪ 1 36 ماه سند ملک
اعتبار شغلی
1,000,000,000 تومان 36,152,396 تومان 162,626,086 تومان 301,486,239 تومان 1,283,400,000 تومان
وام نقدی طرح فرصت بانک تجارت 18 ٪ 1 36 ماه ضامن رسمی
50,000,000 تومان 1,807,620 تومان 6,098,478 تومان 15,074,312 تومان 63,991,000 تومان
وام نقدی طرح افرا طلایی بانک تجارت 4 ٪ 1 0- ضامن رسمی
500 تومان 0- 0- 0- 0-
وام نقدی طرح افرا نقره‌ای بانک تجارت 15 ٪ 1 0- ضامن رسمی
500 تومان 0- 0- 0- 0-
وام نقدی آنی بانک تجارت 4 ٪ 1 60 ماه مسدودی سپرده
300,000,000 تومان 5,524,957 تومان 0- 31,497,397 تومان 330,616,000 تومان
وام نقدی دو ساله بانک توسعه تعاون 18 ٪ 1 24 ماه ضامن رسمی
50 تومان 0- 0- 0- 0-
وام نقدی وام با سپرده بانک توسعه تعاون 2 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده
50,000,000 تومان 1,432,129 تومان 0- 1,556,642 تومان 51,661,666 تومان
وام نقدی طرح هم‌کار بانک توسعه تعاون 18 ٪ 0 48 ماه سند ملک
1,500,000,000 تومان 44,062,499 تومان 0- 614,999,972 تومان 2,059,670,000 تومان
وام نقدی طرح همراه فرهیختگان بانک توسعه تعاون 18 ٪ 0 48 ماه ضامن رسمی
100,000,000 تومان 2,937,500 تومان 0- 40,999,998 تومان 136,870,000 تومان
وام نقدی طرح همراه سلامت بانک توسعه تعاون 18 ٪ 1 48 ماه سند ملک
1,200,000,000 تومان 35,250,000 تومان 0- 491,999,977 تومان 1,647,920,000 تومان
وام نقدی بانک توسعه تعاون 18 ٪ 1 36 ماه ضامن رسمی
50,000,000 تومان 1,807,620 تومان 0- 15,074,312 تومان 65,045,000 تومان
وام نقدی یک ساله بانک توسعه تعاون 18 ٪ 1 12 ماه ضامن رسمی
50 تومان 0- 0- 0- 0-
وام نقدی آسایش بانک حکمت ایرانیان 9 ٪ 1 36 ماه ضامن رسمی
100 تومان 0- 0- 0- 0-
وام نقدی طرح سروش بانک حکمت ایرانیان 8 ٪ 1 12 ماه ضامن رسمی
30,000,000 تومان 2,609,653 تومان 0- 1,315,834 تومان 31,410,000 تومان
وام نقدی با سپرده بانک دی 18 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده
500,000,000 تومان 0- 0- 0- 0-
وام نقدی جهش بانک دی 14 ٪ 1 36 ماه ضامن رسمی
30,000,000 تومان 1,025,329 تومان 4,878,783 تومان 6,911,840 تومان 36,595,000 تومان
وام نقدی طرح دیدار بانک دی 18 ٪ 1 60 ماه سند ملک
200,000,000 تومان 5,078,685 تومان 61,054,925 تومان 104,721,129 تومان 293,420,000 تومان
وام نقدی با سند ملکی بانک دی 18 ٪ 0 6 ماه سند ملک
0- 0- 0- 0- 0-
وام نقدی صدرا ارزش آفرین بانک دی 4 ٪ 1 36 ماه ضامن رسمی
سند ملک
1,000,000,000 تومان 29,523,985 تومان 0- 62,863,460 تومان 1,067,586,667 تومان
وام نقدی طرح ۲۴ بانک دی 2 ٪ 1 60 ماه مسدودی سپرده
50,000,000 تومان 876,388 تومان 0- 2,583,280 تومان 53,661,666 تومان
وام نقدی شکوه ارزش‌آفرین بانک دی 4 ٪ 1 60 ماه ضامن رسمی
سند ملک
1,000,000,000 تومان 18,416,522 تومان 0- 104,991,323 تومان 1,107,586,667 تومان
وام نقدی طرح اساتید بانک رفاه کارگران 18 ٪ 1 60 ماه ضامن رسمی
100,000,000 تومان 2,539,343 تومان 0- 52,360,565 تومان 145,950,000 تومان
وام نقدی کرامت 97 بانک رفاه کارگران 18 ٪ 1 60 ماه ضامن رسمی
80 تومان 0- 0- 0- 0-
وام نقدی سودمند بانک رفاه کارگران 2 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده
50,000,000 تومان 1,432,129 تومان 0- 1,556,642 تومان 51,741,667 تومان
وام نقدی طرح پاک بانک رفاه کارگران 18 ٪ 1 12 ماه سند ملک
1,000,000,000 تومان 91,679,993 تومان 0- 100,159,915 تومان 1,100,920,000 تومان
وام نقدی طرح ربیع رفاه بانک رفاه کارگران 18 ٪ 1 36 ماه ضامن رسمی
100,000,000 تومان 3,615,240 تومان 0- 30,148,624 تومان 127,950,000 تومان
وام نقدی طرح تامین بانک رفاه کارگران 18 ٪ 1 36 ماه سند ملک
100,000,000 تومان 361,524 تومان 8,131,304 تومان 30,148,624 تومان 129,170,000 تومان
وام نقدی بانک سامان 21 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده
1,000,000,000 تومان 37,675,067 تومان 121,969,564 تومان 356,302,424 تومان 1,373,805,000 تومان
وام ودیعه مسکن بانک سامان 18 ٪ 1 36 ماه ضامن رسمی
50,000,000 تومان 1,807,620 تومان 4,065,652 تومان 15,074,312 تومان 65,430,000 تومان
وام نقدی تسهیلات اعتباری سپرده‌گذاران بانک سامان 23 ٪ 1 33 ماه مسدودی سپرده
200,000,000 تومان 8,234,009 تومان 0- 71,722,306 تومان 265,221,667 تومان
وام نقدی سپرده بلندمدت بانک سرمایه 18 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده
100,000,000 تومان 3,615,240 تومان 0- 30,148,624 تومان 127,860,000 تومان
وام نقدی میانگین حساب بانک سپه 17 ٪ 1 24 ماه ضامن رسمی
40 تومان 0- 0- 0- 0-
وام نقدی میانگین حساب بانک سپه 18 ٪ 1 24 ماه ضامن رسمی
40 تومان 0- 0- 0- 0-
وام نقدی باران 2 بانک سپه 2 ٪ 1 36 ماه ضامن رسمی
اعتبار شغلی
30,000,000 تومان 859,277 تومان 0- 933,985 تومان 31,631,000 تومان
وام نقدی طرح تدبیر بانک سپه 14 ٪ 1 48 ماه ضامن رسمی
50 تومان 0- 0- 0- 0-
وام نقدی طرح یاس بانک سینا 18 ٪ 0 36 ماه ضامن رسمی
20,000,000 تومان 723,048 تومان 0- 6,029,725 تومان 26,060,000 تومان
وام نقدی طرح آذین بانک سینا 5 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده
200,000,000 تومان 5,994,179 تومان 0- 15,790,459 تومان 215,526,667 تومان
وام نقدی سند ملکی بانک سینا 18 ٪ 0 60 ماه سند ملک
100 تومان 0- 0- 0- 0-
وام خرید تجهیزات پزشکان بانک سینا 18 ٪ 1 36 ماه ضامن رسمی
500,000,000 تومان 18,076,198 تومان 91,477,173 تومان 150,743,120 تومان 638,860,000 تومان
وام نقدی سپرده بلندمدت بانک سینا 18 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده
0- 0- 0- 0- 0-
وام نقدی آسمان بانک سینا 18 ٪ 1 60 ماه مسدودی سپرده
1,000,000,000 تومان 25,393,427 تومان 0- 523,605,646 تومان 1,457,610,000 تومان
طرح خوشه بانک سینا 10 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده
ضامن رسمی
50,000,000 تومان 1,613,359 تومان 0- 8,080,937 تومان 57,818,333 تومان
وام با میانگین حساب بانک سینا (طرح پردیس) 4 ٪ 1 60 ماه ضامن رسمی
30,000,000 تومان 552,496 تومان 0- 0- 0-
وام نقدی طرح حکیمانه بانک سینا 18 ٪ 0 60 ماه ضامن رسمی
2,000,000,000 تومان 50,786,855 تومان 783,186,563 تومان 1,047,211,291 تومان 2,915,110,000 تومان
طرح همراه بانک سینا 3 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده
1,000,000,000 تومان 29,081,210 تومان 0- 46,923,547 تومان 1,046,360,000 تومان
وام نقدی کارای شهر بانک شهر 13 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده
100,000,000 تومان 3,369,395 تومان 13,010,087 تومان 21,298,227 تومان 121,457,667 تومان
وام نقدی طرح شهریار بانک شهر 18 ٪ 1 48 ماه ضامن رسمی
سند ملک
2,000,000,000 تومان 58,749,999 تومان 273,211,824 تومان 819,999,962 تومان 2,745,916,000 تومان
وام نقدی سپرده بلندمدت بانک شهر 18 ٪ 1 48 ماه مسدودی سپرده
100,000,000 تومان 2,937,500 تومان 0- 40,999,998 تومان 136,866,000 تومان
وام نقدی شکوه بانک شهر 10 ٪ 1 24 ماه ضامن رسمی
50,000,000 تومان 2,307,246 تومان 0- 5,373,912 تومان 55,324,333 تومان
وام نقدی طرح اساتید بانک‌ شهر بانک شهر 18 ٪ 1 60 ماه ضامن رسمی
200,000,000 تومان 5,078,685 تومان 26,020,174 تومان 104,721,129 تومان 293,416,000 تومان
وام نقدی طرح تبسم بانک صادرات 0- 1 60 ماه مسدودی سپرده
200,000,000 تومان 3,333,333 تومان 0- 0- 200,106,000 تومان
وام نقدی طرح 67 بانک صادرات 6 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده
200,000,000 تومان 6,084,387 تومان 0- 19,037,950 تومان 218,606,000 تومان
وام نقدی سپرده بلندمدت بانک صادرات 18 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده
200,000,000 تومان 7,230,479 تومان 0- 60,297,248 تومان 255,606,000 تومان
وام نقدی طراوت بانک صادرات 18 ٪ 1 60 ماه سند ملک
0- 0- 0- 0- 0-
وام نقدی بانک رسالت با میانگین حساب 2 ٪ 1 60 ماه ضامن رسمی
30,000,000 تومان 525,833 تومان 0- 1,549,968 تومان 31,645,000 تومان
طرح تداوم مهر بانک قرض‌الحسنه مهر ایران 4 ٪ 1 60 ماه ضامن رسمی
20,000,000 تومان 368,330 تومان 0- 2,099,826 تومان 22,153,333 تومان
وام نقدی طرح امتیازی مهر بانک قرض‌الحسنه مهر ایران 4 ٪ 1 60 ماه ضامن رسمی
30,000,000 تومان 552,496 تومان 0- 3,149,740 تومان 33,170,000 تومان
وام نقدی طرح اندوخته اجتماعی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران 4 ٪ 1 48 ماه ضامن رسمی
20,000,000 تومان 451,581 تومان 0- 1,675,892 تومان 21,753,333 تومان
وام نقدی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران 4 ٪ 1 36 ماه ضامن رسمی
20 تومان 0- 0- 0- 0-
وام نقدی طرح ۲ در یک بانک قرض‌الحسنه مهر ایران 1 ٪ 1 60 ماه مسدودی سپرده
150,000,000 تومان 2,564,062 تومان 0- 3,843,727 تومان 153,932,500 تومان
وام نقدی فراز بانک قوامین 18 ٪ 1 48 ماه ضامن رسمی
60 تومان 0- 0- 0- 0-
وام نقدی همپا بانک قوامین 8 ٪ 1 36 ماه اعتبار شغلی
0- 0- 0- 0- 0-
وام با سپرده بانک قوامین 7 ٪ 1 60 ماه مسدودی سپرده
2,000,000,000 تومان 39,602,397 تومان 0- 376,143,825 تومان 2,355,943,333 تومان
وام نقدی طرح یک و ۲ بانک مسکن 1 ٪ 1 60 ماه مسدودی سپرده
200,000,000 تومان 3,418,749 تومان 0- 5,124,969 تومان 205,203,334 تومان
وام نقدی با سند ملکی بانک ملت 18 ٪ 1 36 ماه سند ملک
50,000,000 تومان 5,422,859 تومان 14,636,348 تومان 45,222,936 تومان 193,235,000 تومان
وام نقدی بانک ملت 18 ٪ 0 36 ماه ضامن رسمی
10 تومان 0- 0- 0- 0-
طرح ویژه متخصصین بانک ملت 18 ٪ 1 60 ماه سند ملک
1,500,000,000 تومان 38,090,141 تومان 0- 785,408,468 تومان 2,194,610,000 تومان
وام نقدی میانگین حساب بانک ملی 18 ٪ 1 12 ماه ضامن رسمی
0- 0- 0- 0- 0-
طرح نگین آتیه بانک مهراقتصاد 18 ٪ 1 60 ماه مسدودی سپرده
100,000,000 تومان 2,539,343 تومان 0- 52,360,565 تومان 145,860,000 تومان
وام نقدی طرح ثمین۲ بانک مهر اقتصاد 18 ٪ 1 60 ماه ضامن رسمی
سند ملک
1,000,000,000 تومان 25,393,427 تومان 373,113,431 تومان 523,605,646 تومان 1,463,410,000 تومان
طرح نگین مهر بانک مهر اقتصاد 4 ٪ 1 36 ماه ضامن رسمی
20,000,000 تومان 555,555 تومان 0- 0- 0-
وام نقدی خرید تجهیزات پزشکی بانک مهر اقتصاد 18 ٪ 1 60 ماه سند ملک
1,500,000,000 تومان 38,090,141 تومان 559,670,146 تومان 785,408,468 تومان 1,504,205,000 تومان
وام نقدی میانگین حساب بانک مهر اقتصاد 14 ٪ 1 60 ماه ضامن رسمی
200 تومان 0- 0- 0- 0-
وام نقدی شمیم مهر 4 بانک مهر اقتصاد 8 ٪ 1 60 ماه مسدودی سپرده
1,000,000,000 تومان 20,276,394 تومان 0- 216,583,657 تومان 1,203,443,334 تومان
وام نقدی میثاق 5 بانک مهر اقتصاد 4 ٪ 1 60 ماه ضامن رسمی
100 تومان 0- 0- 0- 0-
وام نقدی مهر 5 بانک مهر اقتصاد 18 ٪ 1 120 ماه ضامن رسمی
0- 0- 0- 0- 0-
وام نقدی طرح نوید بانک پارسیان 4 ٪ 1 60 ماه مسدودی سپرده
1,000,000,000 تومان 20,276,394 تومان 0- 216,583,657 تومان 1,203,453,333 تومان
وام نقدی میانگین حساب بانک پارسیان 18 ٪ 1 36 ماه ضامن رسمی
0- 0- 0- 0- 0-
وام نقدی طرح پژواک بانک پارسیان 4 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده
1,000,000,000 تومان 29,523,985 تومان 0- 62,863,460 تومان 1,061,786,667 تومان
وام نقدی سند ملکی بانک پارسیان 18 ٪ 0 12 ماه سند ملک
150 تومان 0- 0- 0- 0-
وام نقدی سپرده بلندمدت بانک پارسیان 18 ٪ 1 60 ماه مسدودی سپرده
1,000,000,000 تومان 25,393,427 تومان 373,113,431 تومان 523,605,646 تومان 1,457,700,000 تومان
وام نقدی میانگین حساب بانک پاسارگاد 18 ٪ 1 6 ماه ضامن رسمی
0- 0- 0- 0- 0-
وام نقدی وام با سپرده پاسارگاد بانک پاسارگاد 18 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده
1,000,000,000 تومان 36,152,396 تومان 0- 301,486,239 تومان 1,277,555,000 تومان
وام نقدی سپرده بلندمدت بانک پاسارگاد 18 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده
20 تومان 0- 0- 0- 0-
وام نقدی تندیس بانک کارآفرین 4 ٪ 1 24 ماه مسدودی سپرده
400,000,000 تومان 17,369,969 تومان 0- 16,879,253 تومان 416,786,666 تومان
وام نقدی طرح صبا بانک کارآفرین 24 ٪ 1 60 ماه ضامن رسمی
سند ملک
200,000,000 تومان 57,535,936 تومان 74,622,686 تومان 14,221,551 تومان 323,920,000 تومان
وام نقدی سپرده بلندمدت بانک کارآفرین 18 ٪ 1 12 ماه مسدودی سپرده
0- 0- 0- 0- 0-
وام نقدی میانگین حساب بانک کارآفرین 18 ٪ 1 12 ماه ضامن رسمی
0- 0- 0- 0- 0-
وام نقدی سپرده بلندمدت بانک کشاورزی 18 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده
0- 0- 0- 0- 0-
وام نقدی میانگین حساب بانک کشاورزی 18 ٪ 1 36 ماه سند ملک
250 تومان 0- 0- 0- 0-
وام نقدی میانگین حساب بانک کشاورزی 18 ٪ 1 36 ماه ضامن رسمی
0- 0- 0- 0- 0-
وام نقدی طرح بشارت بانک کشاورزی 0- 1 36 ماه مسدودی سپرده
50,000,000 تومان 1,388,889 تومان 12,196,956 تومان 0- 0-
وام نقدی طرح باران بانک کشاورزی 12 ٪ 1 24 ماه ضامن رسمی
100,000,000 تومان 4,707,347 تومان 9,738,292 تومان 12,976,333 تومان 112,620,000 تومان
وام نقدی میانگین حساب بانک کشاورزی 18 ٪ 1 36 ماه سند ملک
250 تومان 0- 0- 0- 0-
وام نقدی طرح 64 بانک گردشگری 4 ٪ 1 60 ماه مسدودی سپرده
500,000,000 تومان 9,208,261 تومان 0- 52,495,662 تومان 551,033,333 تومان
وام نقدی وام با پشتوانه حساب بانک گردشگری 18 ٪ 1 36 ماه ضامن رسمی
40,000,000 تومان 1,446,096 تومان 0- 12,059,450 تومان 51,300,000 تومان
وام نقدی سپرده بلندمدت بانک گردشگری 18 ٪ 1 12 ماه مسدودی سپرده
0- 0- 0- 0- 0-
وام نقدی افق (۱) موسسه اعتباری ملل (عسکریه) 18 ٪ 1 60 ماه مسدودی سپرده
ضامن رسمی
100,000,000 تومان 2,539,343 تومان 0- 52,360,565 تومان 145,860,000 تومان
وام نقدی موسسه اعتباری ملل (عسکریه) 4 ٪ 1 10 ماه ضامن رسمی
30,000,000 تومان 3,055,275 تومان 0- 552,745 تومان 30,660,000 تومان
وام نقدی نسیم 2 موسسه اعتباری ملل (عسکریه) 18 ٪ 1 36 ماه ضامن رسمی
سند ملک
1,000,000,000 تومان 36,152,396 تومان 0- 301,486,329 تومان 1,283,410,000 تومان
وام نقدی افق موسسه اعتباری ملل (عسکریه) 18 ٪ 1 48 ماه ضامن رسمی
45,000,000 تومان 1,321,875 تومان 0- 18,449,999 تومان 61,647,500 تومان
وام نقدی طرح مشکات موسسه اعتباری نور 14 ٪ 1 60 ماه مسدودی سپرده
1,000,000,000 تومان 23,268,251 تومان 0- 396,095,051 تومان 1,355,943,333 تومان
وام نقدی طلوع نور موسسه اعتباری نور 7 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده
200,000,000 تومان 6,175,419 تومان 0- 22,315,097 تومان 221,693,333 تومان
وام نقدی موسسه اعتباری کوثر 18 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده
0- 0- 0- 0- 0-
وام نقدی کوثر7 موسسه اعتباری کوثر 18 ٪ 1 60 ماه ضامن رسمی
500 تومان 0- 0- 0- 0-
وام نقدی نگین پست بانک 2 ٪ 1 24 ماه ضامن رسمی
100 تومان 0- 0- 0- 0-
وام نقدی میانگین حساب پست بانک 17 ٪ 1 36 ماه ضامن رسمی
20 تومان 0- 0- 0- 0-