مرور

وام نقدی

وام نقدی در این بخش، مجموعه وام‌هایی است که متناسب با شرایط متقاضی وام از جمله موقعیت شغلی، کارکرد حساب سپرده یا حساب جاری، داشتن ضمانت مانند سند ملکی، جواز کسب و ضامن کارمند رسمی و … پیشنهاد می‌شود.
این وام می‌تواند هر کدام از تسهیلات نظام بانکی باشد ولی شرایط متقاضی اصلی‌ترین شرط آن است.

شرکت سود نیاز به سپرده حداکثر زمان بازپرداخت نوع ضمانت سقف وام
بانک آینده ( کارگشا ) 18 ٪ 0 36 ماه شخص 20 میلیون تومان
بانک آینده ( طرح کارا ) 6 ٪ 1 60 ماه شخص 500 میلیون تومان
بانک آینده ( نیکان ) 4 ٪ 1 - شخص 20 میلیون تومان
بانک آینده ( رویش ) 18 ٪ 1 35 ماه مسدودی سپرده -
بانک آینده ( کاریز جدید ) 5 ٪ 1 24 ماه مسدودی سپرده -
بانک اقتصاد نوین ( کوشان ) 4 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده 1,000,000,000 میلیون تومان
بانک اقتصاد نوین ( طرح صبا ) 4 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده 200 میلیون تومان
بانک انصار ( طرح رضوان ) 2 ٪ 1 60 ماه شخص 20 میلیون تومان
بانک انصار ( میانگین حساب ) 18 ٪ 1 24 ماه شخص 10 میلیون تومان
بانک انصار ( وام با سپرده ) 12 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده -
بانک انصار ( عقیق ) 8 ٪ 1 100 ماه شخص 999 میلیون تومان
بانک ایران زمین ( سپرده بلندمدت ) 20 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده -
بانک ایران زمین ( میانگین حساب ) 22 ٪ 1 36 ماه شخص -
بانک تجارت ( آنی ) 4 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده 300 میلیون تومان
بانک تجارت ( طرح افرا طلایی ) 4 ٪ 1 18 ماه شخص 500 میلیون تومان
بانک تجارت ( طرح افرا نقره‌ای ) 15 ٪ 1 24 ماه شخص 500 میلیون تومان
بانک توسعه تعاون ( دو ساله ) 18 ٪ 1 24 ماه شخص 50 میلیون تومان
بانک توسعه تعاون 18 ٪ 1 36 ماه شخص 50 میلیون تومان
بانک توسعه تعاون ( یک ساله ) 18 ٪ 1 12 ماه شخص 50 میلیون تومان
بانک حکمت ایرانیان 8 ٪ 1 60 ماه شخص 30 میلیون تومان
بانک حکمت ایرانیان ( آسایش ) 9 ٪ 1 36 ماه شخص 100 میلیون تومان
بانک دی ( صدرا ارزش آفرین ) 4 ٪ 1 36 ماه شخص -
بانک دی ( با سپرده ) 18 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده 500 میلیون تومان
بانک دی ( جهش ) 14 ٪ 1 36 ماه شخص -
بانک دی ( با سند ملکی ) 18 ٪ 0 6 ماه سند ملک -
بانک دی ( شکوه ارزش‌آفرین ) 4 ٪ 1 60 ماه شخص -
بانک رفاه کارگران ( سودمند ) 2 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده 50 میلیون تومان
بانک رفاه کارگران ( کرامت 97 ) 18 ٪ 1 60 ماه شخص 80 میلیون تومان
بانک سرمایه ( سپرده بلندمدت ) 18 ٪ 1 12 ماه مسدودی سپرده -
بانک سپه ( میانگین حساب ) 18 ٪ 1 24 ماه شخص 40 میلیون تومان
بانک سپه ( باران 2 ) 2 ٪ 1 36 ماه شخص 30 میلیون تومان
بانک سپه ( میانگین حساب ) 17 ٪ 1 24 ماه شخص 40 میلیون تومان
بانک سپه ( طرح تدبیر ) 14 ٪ 1 48 ماه شخص 50 میلیون تومان
بانک سپه ( طرح باران ) 2 ٪ 1 36 ماه اعتبار شغلی 30 میلیون تومان
بانک سینا ( سند ملکی ) 18 ٪ 0 60 ماه سند ملک 100 میلیون تومان
بانک سینا ( طرح یاس ) 18 ٪ 0 36 ماه شخص 20 میلیون تومان
بانک سینا ( سپرده بلندمدت ) 18 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده -
بانک سینا ( طرح آذین ) 5 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده 200 میلیون تومان
بانک سینا ( آسمان ) 18 ٪ 1 60 ماه مسدودی سپرده -
بانک شهر ( سپرده بلندمدت ) 18 ٪ 1 48 ماه مسدودی سپرده 100 میلیون تومان
بانک شهر ( شکوه ) 10 ٪ 1 24 ماه شخص 50 میلیون تومان
بانک صادرات ( سپرده بلندمدت ) 18 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده 100 میلیون تومان
بانک صادرات ( طرح 67 ) 6 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده 200 میلیون تومان
بانک صادرات ( طراوت ) 18 ٪ 1 60 ماه سند ملک -
بانک قرض‌الحسنه رسالت ( میانگین حساب ) 4 ٪ 1 60 ماه شخص 30 میلیون تومان
بانک قرض‌الحسنه مهر ایران 4 ٪ 1 36 ماه شخص 20 میلیون تومان
بانک قرض‌الحسنه مهر ایران ( طرح امتیازی مهر ) 4 ٪ 1 60 ماه شخص 30 میلیون تومان
بانک قوامین ( فراز ) 18 ٪ 1 48 ماه شخص 60 میلیون تومان
بانک قوامین ( همپا ) 8 ٪ 1 36 ماه اعتبار شغلی -
بانک قوامین ( فاخر ) 18 ٪ 1 60 ماه مسدودی سپرده -
بانک ملت ( پرنیان پلاس ) 18 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده 50 میلیون تومان
بانک ملت 18 ٪ 0 36 ماه شخص 10 میلیون تومان
بانک ملت ( با سند ملکی ) 18 ٪ 1 36 ماه سند ملک 50 میلیون تومان
بانک ملی ( میانگین حساب ) 18 ٪ 1 12 ماه شخص -
بانک مهر اقتصاد ( میانگین حساب ) 14 ٪ 1 60 ماه شخص 200 میلیون تومان
بانک مهر اقتصاد ( شمیم مهر 4 ) 8 ٪ 1 60 ماه مسدودی سپرده -
بانک مهر اقتصاد ( میثاق 5 ) 4 ٪ 1 60 ماه شخص 100 میلیون تومان
بانک مهر اقتصاد ( مهر 5 ) 18 ٪ 1 120 ماه شخص -
بانک پارسیان ( میانگین حساب ) 18 ٪ 1 36 ماه شخص -
بانک پارسیان ( سند ملکی ) 18 ٪ 0 12 ماه سند ملک 150 میلیون تومان
بانک پارسیان ( سپرده بلندمدت ) 18 ٪ 1 60 ماه مسدودی سپرده -
بانک پاسارگاد ( میانگین حساب ) 18 ٪ 1 6 ماه شخص -
بانک پاسارگاد ( سپرده بلندمدت ) 18 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده 20 میلیون تومان
بانک پاسارگاد 18 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده 50 میلیون تومان
بانک کارآفرین ( سپرده بلندمدت ) 18 ٪ 1 12 ماه مسدودی سپرده -
بانک کارآفرین ( میانگین حساب ) 18 ٪ 1 12 ماه شخص -
بانک کارآفرین ( تندیس ) 4 ٪ 1 24 ماه مسدودی سپرده 400 میلیون تومان
بانک کشاورزی ( سپرده بلندمدت ) 18 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده -
بانک کشاورزی ( میانگین حساب ) 18 ٪ 1 36 ماه سند ملک 250 میلیون تومان
بانک کشاورزی ( میانگین حساب ) 18 ٪ 1 36 ماه سند ملک 250 میلیون تومان
بانک کشاورزی ( میانگین حساب ) 18 ٪ 1 36 ماه شخص -
بانک کشاورزی ( طرح باران ) 12 ٪ 1 24 ماه شخص 100 میلیون تومان
بانک گردشگری ( طرح 64 ) 4 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده -
بانک گردشگری ( سپرده بلندمدت ) 18 ٪ 1 12 ماه مسدودی سپرده -
موسسه اعتباری ملل (عسکریه) 4 ٪ 1 10 ماه شخص 30 میلیون تومان
موسسه اعتباری ملل (عسکریه) ( نسیم 2 ) 18 ٪ 1 36 ماه شخص 999 میلیون تومان
موسسه اعتباری ملل (عسکریه) ( افق ) 18 ٪ 1 48 ماه مسدودی سپرده 45 میلیون تومان
موسسه اعتباری کوثر ( کوثر7 ) 18 ٪ 1 60 ماه شخص 500 میلیون تومان
موسسه اعتباری کوثر 18 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده -
پست بانک ( میانگین حساب ) 17 ٪ 1 36 ماه شخص 20 میلیون تومان
پست بانک ( نگین ) 2 ٪ 1 24 ماه شخص 100 میلیون تومان