صندوق سرمایه‌گذاری‌

صندوق‌های سرمایه‌گذاری که عمدتاً توسط کارگزاران رسمی بورس تأسیس می‌شود، تحت نظارت سازمان بورس و با مدیریت افراد متخصص، فعالیت کرده و وجوهی را که سرمایه‌گذاران در اختیـار آن‌ها قرار می‌دهند، در سبد متنوعی از سهام و سایر اوراق بهادار سرمایه‌گذاری می‌کنند. از این‌رو، بازده مناسب‌تری را نصیب سرمایه‌گذاران کرده و ریسک سرمایه‌گذاری در بورس را برای غیر حرفه‌ای‌ها کاهش می‌دهند.

در این بخش صرفا اطلاعات مرتبط به صندوق‌های سرمایه‌ گذاری با درآمد ثابت که توسط کارگزاری‌های مرتبط با بانک‌های کشور ایجاد شده آمده است.

شرکت آخرین سود پرداختی پیش بینی سود بازدهی 12ماه قبل ظرفیت بازه پرداخت سود
صندوق سرمایه‌گذاری‌ گسترش فردای ایرانیان بانک آینده 23 ٪ 0- 24.29 ٪ 0 ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری‌ یکم ایرانیان بانک اقتصاد نوین 20.2 ٪ 15 ٪ 20.9 ٪ 1 ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری‌ آتیه نوین بانک اقتصاد نوین 20.2 ٪ 16 ٪ 20.32 ٪ 1 ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری‌ ارمغان ایرانیان بانک اقتصاد نوین 0- 0- 23.88 ٪ 1
صندوق سرمایه‌گذاری‌ امید انصار بانک انصار 20 ٪ 18 ٪ 19.29 ٪ 0 ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری‌ امین انصار بانک انصار 20 ٪ 18 ٪ 19.99 ٪ 0 ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری‌ بانک ایران زمین 20 ٪ 16 ٪ 20.93 ٪ 1 ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری‌ درآمد ثابت کاردان بانک تجارت 20 ٪ 20 ٪ 20.04 ٪ 0 ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری‌ تعاون صبا بانک توسعه تعاون 20 ٪ 15 ٪ 18.88 ٪ 1 ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری‌ آرمانی بانک توسعه صادرات 21.01 ٪ 15 ٪ 21.02 ٪ 1 ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری‌ حکمت آشنا بانک حکمت ایرانیان 24.1 ٪ 17 ٪ 22.94 ٪ 1 ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری‌ پرسپولیس بانک حکمت ایرانیان 0- 17 ٪ 1.48 ٪ 0 سه ماهه
صندوق سرمایه‌گذاری‌ امین آشنا بانک حکمت ایرانیان 27 ٪ 20 ٪ 24.77 ٪ 1 ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری‌ افق- درآمد ثابت بانک خاورمیانه 22.6 ٪ 15 ٪ 21.95 ٪ 1 ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری‌ ارزش آفرینان دی بانک دی 21 ٪ 17 ٪ 22 ٪ 0 ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری‌ نگین رفاه بانک رفاه کارگران 20 ٪ 15 ٪ 22.85 ٪ 1 ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری‌ امین سامان بانک سامان 20 ٪ 16 ٪ 20 ٪ 1 ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری‌ نگین سامان بانک سامان 20 ٪ 17 ٪ 18.87 ٪ 1 ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری‌ نهال سرمایه ایرانیان بانک سرمایه 20.2 ٪ 15 ٪ 22.04 ٪ 1 ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری‌ گنجینه امید ایرانیان بانک سپه 23 ٪ 16 ٪ 21.09 ٪ 1 ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری‌ گنجینه زرین-آرمانشهر بانک شهر 19.73 ٪ 0- 19.55 ٪ 1 ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری‌ اندوخته پایدار سپهر بانک صادرات 20 ٪ 20 ٪ 20 ٪ 1 ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری‌ ره آورد آباد مسکن بانک مسکن 23 ٪ 15 ٪ 19.7 ٪ 1 ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری‌ اوج ملت بانک ملت 20 ٪ 20 ٪ 20.33 ٪ 1 ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری‌ آتیه ملت بانک ملت 17 ٪ 18 ٪ 12.53 ٪ 0 سه ماهه
صندوق سرمایه‌گذاری‌ اندوخته ملت بانک ملت 18 ٪ 18 ٪ 18.41 ٪ 0 ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری‌ اعتماد بانک ملی بانک ملی 20.9 ٪ 15 ٪ 21.19 ٪ 0 ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری‌ لوتوس پارسیان بانک پارسیان 22.63 ٪ 19 ٪ 20.25 ٪ 1 ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری‌ اندیشه فردا بانک پاسارگاد 18 ٪ 18 ٪ 0- 0 ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری‌ اندیشه زرین بانک پاسارگاد 15 ٪ 15 ٪ 0- 0 ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری‌ کارآفرین مشترک بانک کارآفرین 22 ٪ 17 ٪ 20.89 ٪ 1 ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری‌ آرمان کارآفرین بانک کارآفرین 23.5 ٪ 17 ٪ 21.53 ٪ 1 ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری‌ یکم بانک کشاورزی 20 ٪ 18 ٪ 22.6 ٪ 0 ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری‌ بانک گردشگری 22 ٪ 0- 21.05 ٪ 1 ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری‌ اعتماد ملل موسسه اعتباری ملل (عسکریه) 22.27 ٪ 15 ٪ 22.25 ٪ 1 -
صندوق سرمایه‌گذاری‌ کوثر یکم موسسه اعتباری کوثر 19.37 ٪ 0- 19.43 ٪ 0 ماهانه