رده تسه | قیمت اوراق مسکن

قیمت اوراق مسکن (تسه) سال 1401

تسه یا همان اوراق گواهی حق تقدم خرید وام مسکن بانک مسکن که به نام اوراق مسکن یا اوراق تسه یا اوراق تسهیلات مسکن شناخته می‌شود، یک ابزار مفید برای افرادی است که قصد دسترسی سریع به تسهیلات وام مسکن بانک مسکن دارند. با خرید اوراق مسکن، افراد می‌توانند بدون سپرده‌‌گذاری به وام خرید مسکن برسند و این برای کسانی که قصد خرید فوری دارند مفید است.

[پس از جدول، تعریف و کارکرد تسه را بخوانید]

عنوان
نماد
قیمت دیروز (ریال)
قیمت امروز (ریال)
قیمت عرضه (ریال)
قیمت تقاضا (ریال)
TESE Logo امتیازتسهیلات مسکن مهر1400
تسه ۹۸۱۱۱
TESE Logo
امتیازتسهیلات مسکن مهر1400
نماد
تسه00071
قیمت دیروز (ریال)
1,287,502
قیمت امروز (ریال)
1,355,265
قیمت عرضه (ریال)
1,287,502
قیمت تقاضا (ریال)
0
TESE Logo امتیازتسهیلات مسکن آبان1400
تسه ۹۸۱۱۱
TESE Logo
امتیازتسهیلات مسکن آبان1400
نماد
تسه00081
قیمت دیروز (ریال)
1,294,756
قیمت امروز (ریال)
1,362,901
قیمت عرضه (ریال)
1,294,756
قیمت تقاضا (ریال)
0
TESE Logo امتیازتسهیلات مسکن آذر 1400
تسه ۹۸۱۱۱
TESE Logo
امتیازتسهیلات مسکن آذر 1400
نماد
تسه00091
قیمت دیروز (ریال)
1,284,012
قیمت امروز (ریال)
1,347,151
قیمت عرضه (ریال)
1,279,794
قیمت تقاضا (ریال)
0
TESE Logo امتیازتسهیلات مسکن دی1400
تسه ۹۸۱۱۱
TESE Logo
امتیازتسهیلات مسکن دی1400
نماد
تسه00101
قیمت دیروز (ریال)
1,277,488
قیمت امروز (ریال)
1,341,641
قیمت عرضه (ریال)
1,274,559
قیمت تقاضا (ریال)
0
TESE Logo امتیازتسهیلات مسکن بهمن 1400
تسه ۹۸۱۱۱
TESE Logo
امتیازتسهیلات مسکن بهمن 1400
نماد
تسه00111
قیمت دیروز (ریال)
1,280,393
قیمت امروز (ریال)
1,347,222
قیمت عرضه (ریال)
1,279,861
قیمت تقاضا (ریال)
0
TESE Logo امتیازتسهیلات مسکن سال1400
تسه ۹۸۱۱۱
TESE Logo
امتیازتسهیلات مسکن سال1400
نماد
تسه14001
قیمت دیروز (ریال)
1,271,200
قیمت امروز (ریال)
1,336,852
قیمت عرضه (ریال)
1,272,000
قیمت تقاضا (ریال)
1,270,010
TESE Logo امتیاز تسهیلات مسکن آبان99
تسه ۹۸۱۱۱
TESE Logo
امتیاز تسهیلات مسکن آبان99
نماد
تسه99081
قیمت دیروز (ریال)
1,293,517
قیمت امروز (ریال)
1,358,960
قیمت عرضه (ریال)
1,299,500
قیمت تقاضا (ریال)
1,291,111
TESE Logo امتیاز تسهیلات مسکن آذر99
تسه ۹۸۱۱۱
TESE Logo
امتیاز تسهیلات مسکن آذر99
نماد
تسه99091
قیمت دیروز (ریال)
1,285,006
قیمت امروز (ریال)
1,330,242
قیمت عرضه (ریال)
1,300,000
قیمت تقاضا (ریال)
0
TESE Logo امتیاز تسهیلات مسکن دی99
تسه ۹۸۱۱۱
TESE Logo
امتیاز تسهیلات مسکن دی99
نماد
تسه99101
قیمت دیروز (ریال)
1,295,418
قیمت امروز (ریال)
1,360,283
قیمت عرضه (ریال)
1,295,000
قیمت تقاضا (ریال)
1,293,000
TESE Logo امتیاز تسهیلات مسکن بهمن99
تسه ۹۸۱۱۱
TESE Logo
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن99
نماد
تسه99111
قیمت دیروز (ریال)
1,273,199
قیمت امروز (ریال)
1,327,436
قیمت عرضه (ریال)
1,310,000
قیمت تقاضا (ریال)
1,280,000
TESE Logo امتیاز تسهیلات مسکن اسفند99
تسه ۹۸۱۱۱
TESE Logo
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند99
نماد
تسه99121
قیمت دیروز (ریال)
1,296,045
قیمت امروز (ریال)
1,348,570
قیمت عرضه (ریال)
1,300,000
قیمت تقاضا (ریال)
1,281,142
TESE Logo امتیازتسهیلات مسکن خرداد1400
تسه ۹۸۱۱۱
TESE Logo
امتیازتسهیلات مسکن خرداد1400
نماد
تسه00031
قیمت دیروز (ریال)
1,309,138
قیمت امروز (ریال)
1,377,987
قیمت عرضه (ریال)
1,309,088
قیمت تقاضا (ریال)
0
TESE Logo امتیازتسهیلات مسکن تیر1400
تسه ۹۸۱۱۱
TESE Logo
امتیازتسهیلات مسکن تیر1400
نماد
تسه00041
قیمت دیروز (ریال)
1,331,896
قیمت امروز (ریال)
1,345,253
قیمت عرضه (ریال)
1,310,000
قیمت تقاضا (ریال)
1,300,000
TESE Logo امتیازتسهیلات مسکن مرداد 1400
تسه ۹۸۱۱۱
TESE Logo
امتیازتسهیلات مسکن مرداد 1400
نماد
تسه00051
قیمت دیروز (ریال)
1,349,015
قیمت امروز (ریال)
1,374,767
قیمت عرضه (ریال)
1,306,029
قیمت تقاضا (ریال)
0
TESE Logo امتیازتسهیلات مسکن شهریور1400
تسه ۹۸۱۱۱
TESE Logo
امتیازتسهیلات مسکن شهریور1400
نماد
تسه00061
قیمت دیروز (ریال)
1,292,346
قیمت امروز (ریال)
1,353,186
قیمت عرضه (ریال)
1,285,527
قیمت تقاضا (ریال)
0
TESE Logo امتیاز تسهیلات مسکن تیر99
تسه ۹۸۱۱۱
TESE Logo
امتیاز تسهیلات مسکن تیر99
نماد
تسه99041
قیمت دیروز (ریال)
1,262,099
قیمت امروز (ریال)
1,325,148
قیمت عرضه (ریال)
1,319,800
قیمت تقاضا (ریال)
1,260,000
TESE Logo امتیاز تسهیلات مسکن مرداد99
تسه ۹۸۱۱۱
TESE Logo
امتیاز تسهیلات مسکن مرداد99
نماد
تسه99051
قیمت دیروز (ریال)
1,276,480
قیمت امروز (ریال)
1,342,154
قیمت عرضه (ریال)
1,290,000
قیمت تقاضا (ریال)
1,277,777
TESE Logo امتیازتسهیلات مسکن فروردین1400
تسه ۹۸۱۱۱
TESE Logo
امتیازتسهیلات مسکن فروردین1400
نماد
تسه00011
قیمت دیروز (ریال)
1,347,440
قیمت امروز (ریال)
1,412,449
قیمت عرضه (ریال)
1,341,827
قیمت تقاضا (ریال)
0
TESE Logo امتیازتسهیلاتمسکن اردیبهشت1400
تسه ۹۸۱۱۱
TESE Logo
امتیازتسهیلاتمسکن اردیبهشت1400
نماد
تسه00021
قیمت دیروز (ریال)
1,302,101
قیمت امروز (ریال)
1,370,632
قیمت عرضه (ریال)
1,302,101
قیمت تقاضا (ریال)
0
TESE Logo امتیاز تسهیلات مسکن شهریور99
تسه ۹۸۱۱۱
TESE Logo
امتیاز تسهیلات مسکن شهریور99
نماد
تسه99061
قیمت دیروز (ریال)
1,279,544
قیمت امروز (ریال)
1,345,732
قیمت عرضه (ریال)
1,300,000
قیمت تقاضا (ریال)
1,280,004
TESE Logo امتیاز تسهیلات مسکن مهر99
تسه ۹۸۱۱۱
TESE Logo
امتیاز تسهیلات مسکن مهر99
نماد
تسه99071
قیمت دیروز (ریال)
1,325,525
قیمت امروز (ریال)
1,389,973
قیمت عرضه (ریال)
1,410,000
قیمت تقاضا (ریال)
1,320,475

اوراق تسه چیست؟

اوراق مسکن تسهتسه را با نیکلاس تسه اشتباه نگیرید! در واقع حساب سپرده ممتاز بانک مسکن، شرایطی دارد که به ازای سپرده‌گذاری در این حساب، می‌توانید اوراق گواهی حق تقدم مسکن دریافت کنید و در بازار فرابورس به فروش برسانید. در واقع با افتتاح حساب سپرده ممتاز بانک مسکن شما صاحب امتیاز وامی می‌شوید که این امتیاز را می‌توانید در قالب اوراق بفروشید. حساب سپرده ممتاز بانک مسکن انواع مختلف دارد و می‌توانید انواع حساب ممتاز با سود و حساب ممتاز بدون سود آن را افتتاح کنید. تفاوت انواع حساب‌های ممتاز، در نحوه تخصیص این اوراق به سپرده‌گذار است که بنا به مانده حساب، اولویت‌های شعبه و همچنین درخواست یا عدم درخواست سود متفاوت است. بنابراین شما با افتتاح یکی از انواع این حساب ممتاز می‌توانید از اوراق مسکنی بهره‌مند شوید که یا خود از آن استفاده کنید یا آن را در ساز و کاری قانونی به دیگران بفروشید.

ارزش اوراق مسکن به ازای هر برگ از این اوراق به اندازه 500 هزار تومان وام است و با توجه به نوسانات بورس هر برگ از این 500 هزار تومان وام با قیمت‌های نوسانی به فروش می‌رسند اما تجربه چند سال اخیر نشان داده که قیمت تسه معمولا از 10درصد ارزش آن فراتر نمی‌رود. یعنی هر کدام از این برگه‌هایی که ارزش 500 هزار تومان وام را دارند با توجه به روندهای یکی دو سال اخیر از 50 هزار تومان فراتر نرفته‌اند. جزئیات حساب ممتاز بانک مسکن را در صفحه مربوط به سپرده ممتاز بانک مسکن بخوانید.

 

نرخ سود وام تسهیلات مسکن و شرایط آن

وامی که شما می‌توانید از محل این اوراق اخذ کنید دارای سود 17.5 درصد است که حداکثر زمان بازپرداخت آن 12 ساله است. همراه با این وام می‌توانید با تهیه 80 برگ اوراق تسه یک وام جعاله 40 میلیون تومانی با همان سود 17.5 درصد تهیه کنید که البته مدت زمان بازپرداخت آن حداکثر 5 سال است. همچنین سقف این وام برای تهران، شهرهای بالای 200 هزار نفر و سایر شهرها متفاوت است که جزئیات و آخرین قیمت آن را در لینک زیر می‌توانید بخوانید.

راه‌حل دریافت سریع وام مسکن چیست؟

مدت اعتبار اوراق تسه

زمان انقضای اوراق مسکن دو سال است که این زمان در برخی از موارد تا شش ماه تمدید می‌شود. به هنگام خرید اوراق تسه باید توجه کنید که مدت زمانی که تا انقضای آن باقی است به اندازه‌ای باشد که شما بتوانید از آن استفاده کنید چون در برخی موارد پروسه‌های بانکی در بانک مسکن به طول بینجامد و اعتبار این برگه‌ها تمام شود. با اتمام زمان اعتبار اوراق مسکن، نماد معاملات آن در بورس متوقف شده و دارنده آن دیگر نمی‌تواند از آن استفاده کند و عملا هزینه انجام‌شده سوخت خواهد شد.

برای تشخیص این‌که اوراق منتشر شده مربوط به چه زمانی‌ است باید به اعدادی که کنار نماد تسه درج می‌شود توجه کرد. رقم اول نشان‌دهنده سال انتشار و دو رقم بعدی نشان‌دهنده ماه انتشار اوراق است.

 

آخرین قیمت اوراق مسکن

قیمت تسه هر روز در حال تغییر است. چون این اوراق در بازار فرابورس عرضه می‌شود و مثل هر نماد معاملاتی دیگر بنا به میزان عرضه و تقاضا، قیمتی متغیر دارد. اما قیمت اوراق تسه سال 98 معمولا حول و حوش 39 هزار تا 42 هزار تومان بوده که با اعلام افزایش سقف وام مسکن ناشی از این اوراق، به حدود 45 هزار تومان هم رسید. اما در هر صورت می‌توان برآورد کرد که قیمت اوراق تسه سال 98 بین 7.5 تا 9.5 درصد ارزش وام اوراق در نوسان بوده است. در همین صفحه قیمت اوراق تسه را به‌صورت آنلاین مشاهده می‌کنید.

 

دامنه نوسان نرخ اوراق بانک مسکن

سوال خیلی‌هاست که نرخ اوراق مسکن چقدر نوسان دارد و به چه عواملی وابسته است؟ نرخ این اوراق همانطور که بالاتر توضیح داده شد، به میزان تقاضا وابسته است. ولی بد نیست بدانید به طور معمول نرخ اوراق مسکن قدیمی‌تر به دلیل نزدیکی به سررسید، ارزان‌تر از اوراق منتشرشده جدید است. گاهی این رویه نقض می‌شود و اوراق قدیم از اوراق جدید گران‌ترند که دلیل آن سفته‌بازی‌های قبلی بر روی اوراق قدیمی است.

 

چقدر اوراق تسه باید خرید؟

به ازای هر 500 هزار تومان وامی که می‌خواهید باید یک ورق تسه تهیه کنید. برای اخذ وامی به ارزش 100 میلیون تومان باید 200 برگه تسه تهیه کنید. همانطور که در بند پیش هم گفته شد نرخ اوراق مسکن متغیر است و به طور روزانه بر اساس معاملات عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.
در حال حاضر به یک زوج در شهر تهران 200 میلیون تومان وام اوراق مسکن پرداخت می‌شود (به ازای هر کدام از زوجین 100 میلیون تومان) که این زوج می‌توانند یک وام جعاله 40 میلیون تومانی هم به آن ضمیمه کنند. بنابراین برای گرفتن وام 240 میلیون تومانی باید 480 ورق تسه تهیه کرد. اگر با توجه به شرایط این روزهای بازار قیمت هر ورق تسه را 41 هزار تومان در نظر بگیریم، برای گرفتن سقف این وام این زوج تهرانی باید معادل 19 میلیون و 680 هزار تومان برای تهیه اوراق مسکن هزینه کنند که البته هزینه کارمزد خرید هم که در بند بعدی به آن اشاره می‌شود، به آن اضافه خواهد شد.

 

فرآیند خرید و فروش اوراق و کارمزد آن

با هدف جلوگیری از سفته‌بازی، اگر اوراقی خریدید که قصد فروش آن را دارید تا ۲ ماه پس از آن مجاز به این کار نیستید. البته اگر فقط ۴ ماه به پایان مدت اعتبار اوراق تسه باقی مانده باشد، چنین محدودیتی وجود ندارد و بلافاصله پس از خرید، می‌توانید آن‌ها را بفروشید.
کارمزدی که برای خرید این اوراق پرداخت کنید، 49صدم درصد و کارمزد فروش این اوراق 24صدم درصد است. به طور مثال برای خرید تعدادی از این اوراق که قیمت آن فرضا 10 میلیون تومان می‌شود باید 490 هزار تومان کارمزد به کارگزاری پرداخت کنید.

نکته: پس از تحویل اوراق به بانک مسکن، بقیه مراحل اخذ وام شبیه گرفتن بقیه وام‌های مسکن در بانک مسکن است که جزئیات آن را می‌توانید در صفحه وام مسکن بانک مسکن مشاهده کنید.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم

178 دیدگاه
 1. farzad daj می‌نویسد

  بسیار عالی
  ولی بروزرسانی بشه هر چند وقت یک بار
  ممنون از تیم زحمتکش رده ،🙏

  1
  1
 2. malek می‌نویسد

  سلام . کارمزد خرید اوراق اگه 49 صدم درصد باشه ببرای مبلغ 10 میلیون تومان 49 هزار تومن میشه . 490 خیلی زیاده بنظرم

  8
  3
 3. a می‌نویسد

  جالبه دولت موظفه وام بده واسه مسکن که اونم هجده درصد حساب میکنه بعد رفته این اوراق هارم گذاشته سر راه وام گیرنده علاوه بر اون هجده درصد یه بیست درصد هم بابت اوراق باید بده ؟! یعنی چی اخه این چه طرحیه کدوم بیشرفی این طرحا مسخره رو اورده خدایش تاکی میخواین ظلم کنین در حق ملت دیوثا

  111
  4
 4. حسابگر می‌نویسد

  توجه کنید

  افزایش قیمت تسه ناشی از افزایش میزان وام بوده، پایین آمدن قیمت اوراق تسه غیر منطقی است. این اوراق می‌تواند به صورت مقطعی و بلند مدت افزایش قیمت داشته باشد. افزایش قیمت وام باعث می‌شود اوراق گران شود.

  1
  10
 5. محمدی می‌نویسد

  باسلام
  من سپرده داشتم بعداز برداشت به من اوراق متعلق گرفته اما من احراز هویت و کدسجام و گرفتم اما برای دریافت بانک نرفتم
  چقدر زمان دارم برای دریافت اوراق ازبانک مسکن
  باتشکرازشما

  9
  3
 6. بهروز می‌نویسد

  سلام دوستان درد بگی بگم چون ضامن نداشتم پول اوراق نداشتم رفتم بنگاه معاملات سه تا قول نامه جور گرفتنگرفتن برای هر ضامن ۲۰میلیون ۱۵میلیون اول گرفتن الان سه ماه من بروند آوردن الان برمیگردی ۲۳۰میلیون حق ما از ۴۰۰ خدا پیغمبر وجود ندادی ۲۳۰میلیون از بمن بگیر من باید ۱۲ سال قسط بدم هر مدارکی خواستین از من گرفتین دیدن احتیاج دارم مجبور شدم بدم به کی درد بگم خدا ای خداجواب نمیدی

  19
 7. رمضانی می‌نویسد

  سلام دوستان من نیاز به400تا اوراق دارم هر کی داره اطلاع بده

  6
  3
  1. azar می‌نویسد

   با درود من این تعداد اوراق رادارم شما چقدر میخرید این تعداد را ؟

 8. سهیل می‌نویسد

  چاره ی دیگه ای هم مگه برامون گذاشتن ؟ 200 تومن وام باید بگیریم 408 میلیون پس بدیم اونش به درک 56 میلیون هم باید دو دستی اولش تقدیمشون کنیم که تازه اگه حال کردن و منت نذاشتن که منبع درآمدت کمه بهتون وام میدیم ما اگه پولمون میرسید چرا باید وام میگرفتیم آخه لنگ این پولیم و نیاز بهش داریم ولی کی درک میکنه این قضیه رو ؟ اینم شد عدالت خداوکیلی ؟ یه کم به فکر مردم باشین انصافا با حقوق وزارت کار مردم میخوان از کجا بیارن خونه بخرن که اینقد سخت میگیرین بهشون

  49
  2
 9. محمد می‌نویسد

  سلام من اوراق میخواهم بخرم باید چکارکنم چجور بخرم برا وام چهارصدتایی چقدر پول میخواد
  لطفا یکی راهنمایی کنه باتشکر

  24
  20
 10. مهران می‌نویسد

  دوستان خاهشا توی این کارزار شرکت کنید بزارید صدای ما به ی جایی برسه بابت این اوراق لعنتی

  https://www.karzar.net/45748

  17
  2
 11. معصومه می‌نویسد

  چرا دیگه آپدیت نمیشه قیمت تسه؟

  13
  1. زهرا می‌نویسد

   آره برای منم تا ۳۱ خرداده..بانک میگه کار ما نیست بورس باید بروز کنه.

   1
 12. مهران می‌نویسد

  دوستان سلام.یه کارزاری را افتاده حمایت کنین امضا کنین شاید با متحد شدن این داستان اصلاح بشه لطفا نشر بدین.ممنون

  https://www.karzar.net/45748

  15
  2
  1. مسعود می‌نویسد

   احسنت

   2
   1
 13. حامد می‌نویسد

  با سلام به همه دوستان
  با این تورم کمر شکن که مسبب اصلیش
  دولت و بانک هست از چه کسایی انتظار داریم تا به حرف دل مردم گوش بدن اینا خودشون … هستند.
  تقریبا واسه هر یک میلیون 26% خرید تسه که نقدا باید پرداخت بشه
  به علاوه 17.5% بهره که عملا بیشتر از این حرفاست.
  لعنتی ها من الان چند وقته پول تو حساب خوابوندم فقط 60 تومن میدن باقی رو باید اوراق بخریم. چرا این مبلغ رو بیشتر نمی کنید .آخه این به خدا که از نزول بدتره به والله نزول از این کمتر در میاد.فتوا بدین که نزول حرامه که این پول ها تو جیب آدم های معلوم الحال بره

  33
  2
 14. عماد می‌نویسد

  هزینه خرید اوراق با کارمزد آن حدود 30 درصد از مبلغ تسهیلات هست و سود وام هم 17.5% !!!
  واقعاً باید یک خداقوت گفت به این بانکداری بدون ربا !!!!
  یعنی تو هر کجای دنیا اینو بگی همین جوری بهت پناهندگی میدن

  37
  4
  1. malek می‌نویسد

   کارمزد 49000 تومانه نه 490 هزار تومان اشتباه نوشته تو توضیحات

   2
 15. عباس بهبودی می‌نویسد

  سلام دوستان
  آیا اول ماه قیمت اوراق پایین می آید ؟
  یا اول ماه وسط ماه آخر ماه فرقی نمیکند ؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

  22
  17
 16. سهیل می‌نویسد

  سلام. من خونه قول نامه کردم. رفتم بانک برای گرفتن وام. الان کدوم تسه رو باید بخرم؟

  9
  1
  1. شهریار می‌نویسد

   تنها راهی که برید برای بورس و سهام و از اونجا بخری ولی قبلش باید توی شرکت سهام سهام نویسی کنیم

   1
 17. ز می‌نویسد

  هر ۵۰۰ تومن وام ۱۴۰ تومن تسه؟؟؟؟؟؟؟!!!! با چه منطقی؟؟؟!!!!

  8
  3
 18. رضا ef7 می‌نویسد

  سلام من ۱۰ روزه تعداد ۵۰ عدد تسه ۱۴۰۱ خریدم در بورس الان می خوام بفروشم ، چرا امکانش نیست؟ بیزحمت راهنمایی کنید، تغییر کارگزار ناظر رو زدم و هنوز توی پرتفوی نیست

  8
  2
  1. زهرا می‌نویسد

   سلام شما تا دو ماه نمیتونین بفروشین. مگر اینکه تسه شما فقط ۴ ماه مهلت داشته باشه در اینصورت میتونید فوری بفروشید.

   1
  2. زهرا می‌نویسد

   سلام شما تا دو ماه نمیتونین بفروشین. مگر اینکه تسه شما ۴ ماه مهلت داشته باشه در اینصورت میتونید فوری بفروشید.

  3. یاحق می‌نویسد

   لعنت ونفرین مردم بیخانمان براکسانیکه به اندک سود دست برتجارت تسه واوراق گذاشته وبانی وباعث میشوندبه تعدادی.انشاالله نفرین ملت روزی گریبانشان رابگیردبنده خودنیازمندمسکن واوراق نیستم واز احساس مسئولیت درقبال هموطنان وکسانیکه بی سرپناه اندنوشتم

   39
   1
  4. مهدی می‌نویسد

   در صورتی که پس از خرید این اوراق، معامله مسکن صورت نگیرید، وام به شخص تعلق نمی‌گیرد. همچنین چهار ماه پس از خرید اوراق، حق خرید و فروش آن وجود ندارد.

   6
 19. زمان می‌نویسد

  کسانیکه بابازارگرمی سعی بربالابردن تسه دارندتادزدی روشن ازخانه بدوشان کنندانشاالله خودشان برای داشتن مسکن تاآخرعمرحسرت بدل بمانندوفرزندانشان آواره ی کوی وخیابان

  37
  1
 20. مهرداد می‌نویسد

  اگ چندسال پیش چک برگشتی داشته باشیم بهمون اوراق تعلق نمیگیره؟

  1
  2
 21. ریحانه می‌نویسد

  سلام میشه مشورت بدهید الان قیمت اوراق1311921 است تا کی قیمت می‌ره بالا من وقتی ندارم برای خرید یا یک هفته صبر کنم پایین نمیاد الان 401/3/11است

  9
  1
  1. آرش می‌نویسد

   قیمت اوراق پایین بیا نیست،هروقت بگیرین برنده شمایین

   1
   4
 22. Saman می‌نویسد

  تسه اصلاح قیمتی داره طبق تکنیکال،

  اگه عجله ندارید و زمان دارید صبر کنید تو اصلاح خرید بزنید
  اونایی هم ک میخوان بفروشن طمع قیمت بالا نکنن، که اونوقت میخورن به صف فروش

  تسه تا ۹۸۰۰۰ الی ۸۸۰۰۰ مجدد اصلاح داره،

  در واقع روند اصلاحی بود با خبر افزایش وام تا ۷۰۰ تومن دستکاری کردن، که این خبر هم منتفی شد و افزایش وامی در کار نیست

  6
  3
 23. Saman می‌نویسد

  سلام تسه اصلاح قیمتی داره طبق تکنیکال، اگه عجله ندارید و زمان دارید صبر کنید تو اصلاح خرید بزنید
  اونایی هم ک میخوان بفروشن طمع قیمت بالا نکنن
  تسه تا ۹۸۰۰۰ الی ۸۸۰۰۰ مجدد اصلاح داره،

  در واقع روند اصلاحی بود با خبر افزایش وام تا ۷۰۰ تومن دستکاری کردن، که این خبر هم منتفی شد و افزایش وامی در کار نیست

  5
  2
 24. آرش می‌نویسد

  خاطرتون باشه درقسمت های پایین نظرموگفتم به دوستان نمیدونم چقدر دوستان تونستن استفاده کنن،گفته بودم ازششم به بعدتامرز۱۸۰هزارپیش خواهدرفت ودوستان بخرن اوراق هارو،دیگه مشخص شد قیمت اوراق کمتراز۱۱۷یا۱۲۰پایین نمیاد،چون تهسیلات رو بالا بردن.

  2
  11
 25. امید می‌نویسد

  چون بنفعتون نیست اجازه انتشار نمیدید ،،الان قیمت بیت کوین داره صعودی میشه، این یعنی سقوط یهویی بورس، تا به خودتون بیایین بازار بیت که ۲۴ساعته باز هست بالاتر میره بعد تعطیلات بورس با یه ریزش شدید به استقبالمون میاد

  2
  2
 26. امید می‌نویسد

  الان قیمت بیت کوین داره صعودی میشه، این یعنی سقوط یهویی بورس، تا به خودتون بیایین بازار بیت که ۲۴ساعته باز هست بالاتر میره بعد تعطیلات بورس با یه ریزش شدید به استقبالمون میاد

  3
  1
 27. نسل سوخته می‌نویسد

  عزیزی می گفت چاره ای ندارم 150میلیون حق پشیمانی معامله ای هست که انجام دادم چاره ای ندارم باید واسه وام اوارق بگیرم
  آقای مسئول و نماینده محترم اگه واقعا مسئولیت داری بدون که با رای همین ملت بی چاره بر کرسی ریاست تکیه زدین
  ظلم تا کی
  فرض کن یه یمنی یا فلسطینی آب واسه خوردن نداره به این کارم اعتراض کن ظلم تا کی؟؟؟؟

  17
  1
 28. بنده خدا می‌نویسد

  سلام فرمانده
  برای مردم ایران دعا کن
  اینجا بویی از مسلمانی نیست…

  21
  1
 29. محمد هندی می‌نویسد

  مسئولین محترم بانک تخصصی مسکن
  بی زحمت حداقل برای زوجین قیمت یا تعداد اوراق مسکن را منطقی تدبیر کنید . وضعیت ناجوره. ممنون

  15
 30. محمد هندی می‌نویسد

  سلام مسئولین محترم بانک تخصصی مسکن لطفا قیمت اوراق را منطقی کنید مونده ایم چه کنیم .یا مثل سال پیش در تعداد اوراق تخفیف قائل شوید ‌. ممنون

  15