آخرین به‌روز رسانی: یکشنبه ۰۷:۲۵
بازار بسته است
نماد عنوان قیمت ریال تغییر % ارزش بازار بیلیون  
تسه 98061 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور98 394,526 -0.15 447.24 38.16,38.16,38.16,38.16,38.16,38.16,38.16,38.16,38.16,38.16,38.16,38.16,38.16,38.16,38.16
تسه 98051 امتیاز تسهیلات مسکن مرداد98 391,252 -0.1 292.49 41.95,41.63,41.07,40.43,42.21,43.63,42.5,43.3,42.75,42.75,42.75,43.61,43.47,43.38,43.27
تسه 98041 امتیاز تسهیلات مسکن تیر98 390,521 -0.38 348.64 41.55,43.5,44.69,45.64,46.72,46.84,46.75,46.65,47.56,46.31,45.62,45.62,45.83,45.69,45.69
تسه 98031 امتیاز تسهیلات مسکن خرداد98 392,701 1.69 661.03 44.94,44.1,44.24,45.51,45.51,45.78,44.7,45.3,45.7,46.1,46.87,46.53,45.39,45.1,45.43
تسه 98021 امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت98 386,188 -0.66 657.95 48.71,48.1,48.1,48.35,48.94,48.44,49.61,50.06,50.09,50.09,50.44,49.82,50.22,50.21,50.05
تسه 98011 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین98 389,118 0.66 683.01 48.33,49.53,49.04,48.81,49.26,49.48,49.71,49.84,49.88,50.83,51.46,50.74,50.81,50.05,50.6
تسه 97121 امتیاز تسهیلات مسکن اسفند97 381,765 -1.48 603.28 56.08,56.08,56.08,56.08,56.08,56.08,56.08,51,49.06,48.57,49.88,50.05,49.82,50.68,51.24
تسه 97111 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن 97 385,485 0.45 691.81 56.04,53.78,54.78,54.83,53.4,55.43,55.3,55.21,54.99,54.9,55.4,56.07,56.29,55.04,54.71
تسه 97101 امتیاز تسهیلات مسکن دی 97 379,706 -0.45 653.77 55.4,53.72,53.02,54.44,54.96,55.63,56.25,56.06,56.5,56.99,57.46,57.11,57.11,57.68,57.68
تسه 97091 امتیاز تسهیلات مسکن آذر97 381,405 -0.57 707.17 50.34,50.98,52.82,54.55,55.57,56.38,57.12,56.51,56.96,58.44,58.5,58.21,57.99,57.62,57.13
تسه 97081 امتیاز تسهیلات مسکن آبان97 379,968 0.09 751.66 52.91,52.52,51.4,53.36,55.64,57.79,58.06,57.08,56.82,57.11,57.15,58.22,58.21,56.65,55.94
تسه 97071 امتیاز تسهیلات مسکن مهر97 381,136 -0.54 629.57 59.97,58.92,59.54,60.09,60.1,60.25,60.01,60.49,61.49,60.59,60.59,60.9,60.94,60.53,60.35
تسه 97061 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور97 404,779 -0.35 757 61.24,61.04,61.02,61.03,61.76,62.64,63.28,63.17,62.53,64.07,63.42,63.49,63.19,63.55,63.56
تسه 97051 امتیاز تسهیلات مسکن مرداد97 379,863 0.13 744.1 62.9,64.47,64.37,65.24,65.93,65.34,65.67,65.65,65.68,66.18,66.17,66.21,0,0,65.24
تسه 97041 امتیاز تسهیلات مسکن تیر97 387,026 1.88 709.81 65.6,66.19,66.25,66.44,66.53,66.84,66.79,68.36,68.3,68.02,68.04,68.01,67.66,67.26,66.98
تسه 97031 امتیاز تسهیلات مسکن خرداد97 376,486 -0.58 699.18 67.3,66.4,67.1,67.51,68.26,68.28,68.51,69.13,69.17,69.53,70.18,70.18,70.93,70.86,69.96
تسه 97021 امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت97 380,795 0.18 725.43 64.05,63.99,64.5,65.52,66.37,65.51,66.26,65.59,65.59,65.59,65.59,65.62,65.36,65.99,66.96
تسه 97011 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین97 377,277 0.08 706.97 63.49,63.62,63.95,64.68,65.34,65.34,66.38,67.09,67.03,66.95,67.24,67.32,67.38,67.16,67.21
تسه 96121 امتیاز تسهیلات مسکن اسفند96 379,960 0.4 823.94 67.63,64.93,61.97,61.97,61.97,61.97,59.35,58.42,58.54,59.17,61.22,62.21,63.99,63.99,63.9
تسه 96111 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن96 379,982 -0.2 676.96 68.3,65.75,63.88,66.44,67.34,65.56,66.1,66.57,68.92,67.86,67.78,67.67,68.12,67.25,68.13
تسه 96101 امتیاز تسهیلات مسکن دی96 379,305 0.05 618.26 72.25,72.52,72.37,71.56,72.02,72.06,72.63,72.65,72.65,72.51,72.46,72.71,72.53,73.33,73.33
تسه 96091 امتیاز تسهیلات مسکن آذر96 377,370 -0.06 619.72 73.39,72.72,73.78,73.51,72.23,72.44,73.23,73.78,74.04,73.98,73.81,74.23,74.76,74.59,74.8
تسه 96081 امتیاز تسهیلات مسکن آبان96 360,716 -4.06 549.81 73.98,75.33,75.33,74.89,74.77,74.71,74.94,74.23,74.55,74.59,74.89,75.18,75.17,75.45,75.47