آخرین به‌روز رسانی: دوشنبه ۰۱:۴۲
بازار بسته است
نماد عنوان قیمت ریال تغییر % ارزش بازار بیلیون  
تسه 98081 امتیاز تسهیلات مسکن آبان98 416,876 2.11 681.55 41.44,41.44,41.44,41.44,41.44,41.44,41.44,41.44,41.44,41.44,41.44,41.44,41.44,41.44,41.44,41.44,41.44,41.44,41.44,41.44,41.44,41.44,41.44,41.44,41.44,41.44,41.44,41.44,41.44,39.82
تسه 98071 امتیاز تسهیلات مسکن مهر98 415,275 2.95 409.61 38.81,38.81,38.81,38.81,38.81,38.81,38.81,38.81,38.81,38.81,38.81,38.81,38.81,38.81,38.81,38.81,38.81,38.81,38.81,38.81,38.81,38.81,38.81,38.81,38.81,38.81,38.81,38.81,38.81,38.81
تسه 98061 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور98 412,571 1.82 467.7 38.16,38.16,38.16,38.16,38.16,38.16,38.16,38.16,38.16,38.16,38.16,38.16,38.16,38.16,38.16,38.88,38.88,38.88,38.88,38.88,38.88,38.56,38.37,38.37,38.37,38.37,38.37,38.37,38.37,38.37
تسه 98051 امتیاز تسهیلات مسکن مرداد98 413,174 2.18 308.88 41.95,41.63,41.07,40.43,42.21,43.63,42.5,43.3,42.75,42.75,42.75,43.61,43.47,43.38,43.27,40.71,40.71,40.71,40.71,40.71,40.71,40.71,40.71,40.71,40.71,40.71,40.71,40.71,40.71,40.71
تسه 98041 امتیاز تسهیلات مسکن تیر98 412,183 1.91 367.98 41.55,43.5,44.69,45.64,46.72,46.84,46.75,46.65,47.56,46.31,45.62,45.62,45.83,45.69,45.69,45.29,45.37,45.53,45.46,45.1,44.37,41.88,40.88,40.14,41.9,42.35,42.18,42.96,42.25,42.25
تسه 98031 امتیاز تسهیلات مسکن خرداد98 413,356 2.59 695.79 44.94,44.1,44.24,45.51,45.51,45.78,44.7,45.3,45.7,46.1,46.87,46.53,45.39,45.1,45.43,45.54,45.12,44.49,44.86,45.13,45.1,45.2,45.62,45.42,45.53,45.12,45.92,46.62,47.46,46.83
تسه 98021 امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت98 411,335 1.6 700.79 48.71,48.1,48.1,48.35,48.94,48.44,49.61,50.06,50.09,50.09,50.44,49.82,50.22,50.21,50.05,49.63,49.2,49.18,48.08,47.84,47.41,46.61,45.07,45.24,45.99,45.99,46.08,44.82,45.33,45.58
تسه 98011 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین98 413,122 2.55 725.14 48.33,49.53,49.04,48.81,49.26,49.48,49.71,49.84,49.88,50.83,51.46,50.74,50.81,50.05,50.6,51.15,51.54,51.91,52.73,52.6,52.07,52.57,50.33,48.42,48.42,48.67,48.99,48.47,49.58,49.99
تسه 97121 امتیاز تسهیلات مسکن اسفند97 407,741 1.64 644.33 56.08,56.08,56.08,56.08,56.08,56.08,56.08,51,49.06,48.57,49.88,50.05,49.82,50.68,51.24,50.26,50.27,50.76,49.58,50.08,49.2,48.87,48.94,49.44,49.54,49.63,48.86,50.6,51.04,50.45
تسه 97111 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن 97 406,758 1.59 729.99 56.04,53.78,54.78,54.83,53.4,55.43,55.3,55.21,54.99,54.9,55.4,56.07,56.29,55.04,54.71,55.03,54.99,54.92,55.04,55.06,54.28,54.77,54.74,54.06,52.34,52.39,52.39,52.39,54.9,53.21
تسه 97101 امتیاز تسهیلات مسکن دی 97 407,203 1.75 701.12 55.4,53.72,53.02,54.44,54.96,55.63,56.25,56.06,56.5,56.99,57.46,57.11,57.11,57.68,57.68,56.87,56.73,56.69,57.08,57.51,58.77,58.91,56.72,54.25,54.84,54.72,53.51,55.26,55.09,55.09
تسه 97091 امتیاز تسهیلات مسکن آذر97 409,934 2.57 760.07 50.34,50.98,52.82,54.55,55.57,56.38,57.12,56.51,56.96,58.44,58.5,58.21,57.99,57.62,57.13,57.14,57.25,57.84,57.77,58.68,57.87,57.95,57.42,54.86,52.94,54.36,54.86,56.57,57.06,56.88
تسه 97081 امتیاز تسهیلات مسکن آبان97 408,879 1.72 808.85 52.91,52.52,51.4,53.36,55.64,57.79,58.06,57.08,56.82,57.11,57.15,58.22,58.21,56.65,55.94,55.38,54.06,53.85,52.2,51.23,52.79,54.6,55.52,56.35,57.09,56.69,56.99,58.14,58.43,58.14
تسه 97071 امتیاز تسهیلات مسکن مهر97 406,358 1.38 671.23 59.97,58.92,59.54,60.09,60.1,60.25,60.01,60.49,61.49,60.59,60.59,60.9,60.94,60.53,60.35,60.21,59.99,59.81,59.92,59.91,60.13,60.29,60.29,57.63,54.84,55.09,53.74,53.58,55.56,57.52
تسه 97061 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور97 406,635 1.56 760.48 61.24,61.04,61.02,61.03,61.76,62.64,63.28,63.17,62.53,64.07,63.42,63.49,63.19,63.55,63.56,63.4,63.62,63.39,63.12,62.78,62.92,62.98,61.08,59.18,59.81,60.36,60.37,60.29,60.19,60.5
تسه 97051 امتیاز تسهیلات مسکن مرداد97 408,068 1.44 799.34 62.9,64.47,64.37,65.24,65.93,65.34,65.67,65.65,65.68,66.18,66.17,66.21,0,0,65.24,65,65.35,65.26,65.19,64.97,65.35,63.25,61.31,61.27,60.87,61.77,62.45,63.27,62.88,62.43
تسه 97041 امتیاز تسهیلات مسکن تیر97 407,838 1.35 747.98 65.6,66.19,66.25,66.44,66.53,66.84,66.79,68.36,68.3,68.02,68.04,68.01,67.66,67.26,66.98,67.11,67,66.7,66.71,67.31,65.51,64.73,64.48,65.17,65.82,65.25,65.44,65.48,65.31,65.83
تسه 97031 امتیاز تسهیلات مسکن خرداد97 406,943 1.27 755.75 67.3,66.4,67.1,67.51,68.26,68.28,68.51,69.13,69.17,69.53,70.18,70.18,70.93,70.86,69.96,69.61,69.4,69.31,68.89,68.94,68.88,69.13,67.32,66.56,66.48,66.41,66.49,66.77,66.85,67.68
تسه 97021 امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت97 407,635 1.95 776.56 64.05,63.99,64.5,65.52,66.37,65.51,66.26,65.59,65.59,65.59,65.59,65.62,65.36,65.99,66.96,68.56,68.56,70.52,70.42,70.61,70.56,70.57,67.87,67.23,67.1,67.49,68.4,68.26,68.4,68.88
تسه 97011 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین97 409,019 2.33 766.45 63.49,63.62,63.95,64.68,65.34,65.34,66.38,67.09,67.03,66.95,67.24,67.32,67.38,67.16,67.21,66.91,66.69,66.92,67.22,67.29,66.11,64.49,64.56,65.53,66.36,65.47,65.24,64.83,64.83,64.83
تسه 96121 امتیاز تسهیلات مسکن اسفند96 410,014 2.91 889.11 67.63,64.93,61.97,61.97,61.97,61.97,59.35,58.42,58.54,59.17,61.22,62.21,63.99,63.99,63.9,63.58,64.19,64.01,64.3,63.37,63.38,63.61,64.56,65.31,65.31,66.12,66.91,66.69,66.75,66.91
تسه 96111 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن96 408,663 2.91 728.06 68.3,65.75,63.88,66.44,67.34,65.56,66.1,66.57,68.92,67.86,67.78,67.67,68.12,67.25,68.13,68.91,68.98,69.44,68.89,66.17,64.2,64.2,64.2,64.2,61.52,58.99,58.51,59.15,61.08,61.97
تسه 96101 امتیاز تسهیلات مسکن دی96 399,757 2.58 651.59 72.25,72.52,72.37,71.56,72.02,72.06,72.63,72.65,72.65,72.51,72.46,72.71,72.53,73.33,73.33,72.93,73.34,73.03,72.74,72.49,72.44,72.44,72.89,73.52,70.57,68.36,66.14,66.92,67.28,65.69