چطور کارت هدیه تاریخ گذشته را تمدید کنیم؟

شرایط صدور کارت هدیه و رمز المثنی

خریداران و دارندگان کارت هدیه می‌توانند طبق ضوابط و شرایط بانکی، نسبت به تعویض کارت هدیه منقضی شده و یا صدور کارت هدیه و رمز المثنی اقدام کنند.

با کارت هدیه منقضی شده چه‌کار کنیم؟

برای استفاده از کارت‌های هدیه‌ای که پس از یک سال منقضی شده‌اند، می‌توانند با مراجعه به شعبه بانک صادرکننده کارت هدیه درخواست صدور کارت المثنی کنند. برای این کار بانک ضمن دریافت هزینه صدور کارت جدید، تحت شرایط و ضوابط خاص مجدداً کارت هدیه‌ای با همان مبلغی که در آن وجود داشته است را برای شخص متقاضی صادر می‌کند.

شرایط تعویض کارت منقضی شده

برای صدور کارت جدید به‌جای کارت هدیه منقضی شده، احراز هویت دارنده کارت لازم است و می‌بایست توسط بانک صادرکننده کارت هدیه المثنی محرز شود. برابر ضوابط و مقررات مبارزه با پول‌شویی، اطلاعات هویتی فرد متقاضی به همراه مشخصات کارت‌های هدیه صادرشده برای وی، در سامانه‌ها بانک ثبت می‌شود تا امکان ردیابی تمامی تراکنش‌های کارت هدیه به‌آسانی میسر باشد.

شرایط صدور کارت هدیه و رمز المثنی

در صورت اعلام مفقودی کارت هدیه و یا رمز کارت از سوی خریدار، کارت المثنی تحت شرایط ذیل صادر می‌شود:
1. درخواست کتبی خریدار مبنی بر مفقود شدن کارت و تعهد عدم وجود هرگونه ادعایی از اشخاص دیگر در خصوص کارت مفقودی
2. پرداخت هزینه 2300 تومانی برای صدور کارت المثنی
3. در صورت عدم وجود ادعایی از سوی اشخاص ثالث تا مدت 10 روز کارت هدیه المثنی با مانده سپرده برای فرد متقاضی صادر می‌شود.
4. درصورتی‌که مفقودی و درخواست کارت هدیه المثنی توسط فردی غیر از خریدار اعلام شود، به میزان مانده سپرده کارت هدیه اسناد تجاری از متقاضی دریافت و به مدت 24 ماه در آن شعبه نگهداری می‌شود و در صورت عدم وجود ادعا در خصوص مالکیت کارت، اسناد به برگشت داده می‌شود.
5. درصورتی‌که مفقودی و درخواست کارت هدیه المثنی توسط فردی غیر از خریدار اعلام شود، یکی از مشتریان معتبر شعبه باید ذیل درخواست فرد متقاضی صدور کارت المثنی متعهد پرداخت ادعاهای قانونی شود.
6. در صورت مفقودی رمز کارت هدیه، مشتری با مراجعه به هر یک از شعب بانک و تکمیل فرم درخواست، هزینه صدور رمز مجدد که 500 تومان است را پرداخت می‌کنند. بانک پس از مدت 10 روز کاری و در صورت عدم وجود مدعی دیگر نسبت به مالکیت کارت هدیه، رمز جدید را صادر می‌کند.

چه اشخاصی نمی‌توانند کارت هدیه بخرند؟

1. اشخاصی که از ارائه اطلاعات یا اسناد موردنیاز خودداری می‌کنند.
2. دارندگان سابقه چک برگشتی
3. اشخاصی که به‌حکم مراجع قضائی حق افتتاح حساب در موسسه اعتباری را ندارند.
4. اشخاصی که به‌حکم قضایی حساب آن‌ها در موسسه اعتباری مسدود شده است یا به هر دلیل دیگری حق برداشت از حساب را ندارند.
5. اشخاص حقیقی ایرانی فاقد شماره ملی، اشخاص حقوقی ایرانی فاقد شناسه ملی و اشخاص خارجی (حقیقی و یا حقوقی) فاقد شماره فراگیر اشخاص خارجی.

ثبت تراکنش و استرداد کارت هدیه

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف هستند اطلاعات تراکنش‌های کارت‌های هدیه صادره را مطابق ضوابط مذکور در آیین‌نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی، اسناد و دفاتر بانک‌ها نگهداری نماید. همچنین جهت استرداد کارت هدیه خریداری‌شده، فقط خریدار اصلی کارت می‌تواند کارت‌های مصرف نشده را به همان شعبه فروشنده، ضمن پرداخت هزینه‌های مربوطه مسترد کند.