وام فوری

وام فوری وامی است که بانک‌ها در شرایط خاص و در زمان کوتاهی (۲ تا ۳ روز کاری) به متقاضیان پرداخت می‌کنند که از مهم‌ترین آنها وام فوری بانک ملت و وام فوری بانک ملی است. فهرست ما ولی کامل‌تر از این جند نمونه است و وام فوری همه بانک‌ها را می‌توانید ببینید و شرایط و قسط وام فوری و مدارک و ضامن‌های آن را با هم مقایسه کنید.

[توضیح بیشتر و شرایط اعطای وام فوری را پس از جدول بخوانید]

شرکت سود نیاز به سپرده حداکثر زمان بازپرداخت نوع ضمانت سقف وام قسط وام هزینه فرصت مسدودی کل سود وام مجموع رقم وام و سود
اعتبارینو بانک اقتصادنوین 23 %136 ماهمسدودی سپرده
500 میلیون19,354,861 تومان0-196,774,988 تومان703,084,988 تومان
بهین کارت بانک سپه 23 %036 ماهضامن رسمی
50 میلیون1,935,486 تومان0-19,677,499 تومان69,730,499 تومان
وام نقدی تسهیلات اعتباری سپرده‌گذاران بانک سامان 23 %133 ماهمسدودی سپرده
200 میلیون8,234,009 تومان0-71,722,306 تومان265,221,667 تومان
وام نقدی سودمند بانک رفاه کارگران 2 %136 ماهمسدودی سپرده
50 میلیون1,432,129 تومان0-1,556,642 تومان51,741,667 تومان
وام نقدی طرح 67 بانک صادرات 6 %136 ماهمسدودی سپرده
200 میلیون6,084,387 تومان0-19,037,950 تومان218,606,000 تومان
وام نقدی کوشان بانک اقتصاد نوین 4 %136 ماهمسدودی سپرده
1,000 میلیون29,523,985 تومان0-62,863,460 تومان1,061,786,667 تومان
وام نقدی طرح آذین بانک سینا 5 %136 ماهمسدودی سپرده
200 میلیون5,994,179 تومان0-15,790,459 تومان215,526,667 تومان
تسهیلات با سامانه فرابانک ملت 23 %160 ماهمسدودی سپرده
ضامن رسمی
اعتبار شغلی
200 میلیون5,638,094 تومان0-138,285,653 تومان338,315,653 تومان
تسهیلات خرید لوازم خانگی 23 %136 ماهضامن رسمی
125 میلیون4,838,715 تومان10,164,130 تومان49,193,745 تومان174,251,747 تومان
تسهیلات کرونا بانک دی 18 %136 ماهضامن رسمی
50 میلیون1,807,620 تومان2,032,826 تومان15,074,312 تومان65,634,312 تومان
وام نقدی طرح یاس بانک سینا 18 %036 ماهضامن رسمی
20 میلیون723,048 تومان0-6,029,725 تومان26,060,000 تومان
دی کارت بانک دی 15 %036 ماهضامن رسمی
30 میلیون1,039,960 تومان0-7,438,555 تومان37,657,500 تومان
شاپ کارت ملت 10 %036 ماهضامن رسمی
200 میلیون6,933,066 تومان0-49,590,365 تومان251,620,365 تومان
وام نقدی طرح ۲۴ بانک دی 2 %160 ماهمسدودی سپرده
50 میلیون876,388 تومان0-2,583,280 تومان53,661,666 تومان
وام نقدی آنی بانک تجارت 4 %160 ماهمسدودی سپرده
300 میلیون5,524,957 تومان0-31,497,397 تومان330,616,000 تومان
طرح آنی ملی 17 %160 ماهمسدودی سپرده
5,000 میلیون124,262,879 تومان0-2,455,772,730 تومان7,455,822,730 تومان
وام نقدی طرح آنی‌پزشکان بانک تجارت 4 %160 ماهمسدودی سپرده
500 میلیون9,208,261 تومان0-52,495,662 تومان550,933,333 تومان
وام نقدی بانک تجارت 2 %136 ماهمسدودی سپرده
60 میلیون1,718,555 تومان0-1,867,970 تومان61,950,000 تومان
وام نقدی افق (۱) موسسه اعتباری ملل (عسکریه) 23 %160 ماهمسدودی سپرده
ضامن رسمی
100 میلیون2,819,047 تومان0-69,142,827 تومان169,197,828 تومان
وام نقدی افق موسسه اعتباری ملل (عسکریه) 23 %148 ماهضامن رسمی
45 میلیون1,442,316 تومان0-24,231,179 تومان69,286,179 تومان
طرح انتخاب بانک سینا 4 %160 ماهضامن رسمی
100 میلیون4,257,495 تومان1,645,433 تومان1,089,943 تومان51,189,943 تومان
وام فوری انتخاب رفاه بانک رفاه کارگران 15 %036 ماهضامن رسمی
50 میلیون1,733,266 تومان0-12,397,591 تومان62,682,500 تومان
طرح انتخاب نوین بانک اقتصادنوین 15 %036 ماهضامن رسمی
50 میلیون1,733,266 تومان0-12,397,591 تومان62,957,591 تومان
طرح تابش بانک ملت 23 %136 ماهمسدودی سپرده
100 میلیون3,870,972 تومان0-39,354,998 تومان139,384,998 تومان
وام نقدی طرح تامین بانک رفاه کارگران 23 %136 ماهضامن رسمی
100 میلیون3,870,972 تومان8,131,304 تومان39,354,998 تومان140,064,998 تومان
طرح تسهیلاتی اسنوا بانک تجارت 23 %036 ماهضامن رسمی

100 میلیون3,870,972 تومان0-39,354,998 تومان140,454,998 تومان
طرح تسهیلاتی بدون واریز قسط بانک صادرات 23 %160 ماهمسدودی سپرده
200 میلیون5,638,094 تومان0-138,285,653 تومان338,338,653 تومان
طرح ثمر بانک رفاه کارگران 5 %136 ماهمسدودی سپرده
200 میلیون9,792,622 تومان0-35,022,931 تومان233,453,334 تومان
طرح جهاد کالا بانک آینده 23 %036 ماهضامن رسمی
اعتبار شغلی
100 میلیون3,870,972 تومان0-39,354,998 تومان139,454,998 تومان
طرح حاتم توسعه تعاون 23 %048 ماهسند ملک
5,000 میلیون160,257,358 تومان0-2,692,353,171 تومان7,705,313,171 تومان
وام فوری طرح حواله حکمت بانک حکمت ایرانیان 14 %030 ماهضامن رسمی
30 میلیون1,190,951 تومان0-5,728,526 تومان36,135,000 تومان
طرح خرید کالا ایرانی بانک توسعه تعاون 18 %036 ماهضامن رسمی
30 میلیون1,039,960 تومان0-7,438,555 تومان37,798,555 تومان
طرح خوشه بانک سینا 10 %136 ماهمسدودی سپرده
ضامن رسمی
50 میلیون1,613,359 تومان0-8,080,937 تومان57,818,333 تومان
طرح ۲ سر سود بانک گردشگری 18 %124 ماهمسدودی سپرده
300 میلیون0-0-18,028,785 تومان198,128,785 تومان
طرح زمرد بانک تجارت 23 %136 ماهمسدودی سپرده
0-0-0-0-0-
طرح زی کارت بانک گردشگری 0-112 ماهاعتبار شغلی
50 میلیون4,166,667 تومان0-0-50,100,000 تومان
طرح سروش ارزش آفرین بانک دی 15 %136 ماهمسدودی سپرده
1,000 میلیون34,665,328 تومان0-247,951,826 تومان1,231,370,000 تومان
وام نقدی بانک کارآفرین 24 %160 ماهضامن رسمی
سند ملک
200 میلیون5,753,593 تومان74,622,686 تومان145,215,590 تومان346,175,590 تومان
طرح صفر در صفر بانک مسکن 0-160 ماهمسدودی سپرده
200 میلیون3,333,333 تومان0-0-0-
وام نقدی طلوع نور موسسه اعتباری نور 7 %136 ماهمسدودی سپرده
200 میلیون6,175,419 تومان0-22,315,097 تومان221,693,333 تومان
وام نقدی طرح فردا بانک تجارت 15 %136 ماهمسدودی سپرده
1,000 میلیون34,665,329 تومان0-247,951,826 تومان1,231,350,000 تومان
طرح کارگشای ملی بانک ملی 23 %160 ماهمسدودی سپرده
50 میلیون1,409,524 تومان0-34,571,413 تومان84,621,413 تومان
وام نقدی طرح کریمان بانک تجارت 2 %160 ماهمسدودی سپرده
150 میلیون2,500,000 تومان0-0-156,100,000 تومان
طرح مشکات موسسه نور 14 %160 ماهمسدودی سپرده
1,000 میلیون23,268,251 تومان0-396,095,051 تومان1,355,943,333 تومان
طرح مفید بانک توسعه تعاون 2 %136 ماهمسدودی سپرده
50 میلیون1,432,129 تومان0-1,556,642 تومان52,661,666 تومان
طرح همراه بانک توسعه تعاون 18 %148 ماهمسدودی سپرده
300 میلیون8,812,500 تومان0-122,999,994 تومان423,059,994 تومان
طرح همراه بانک سینا 3 %136 ماهمسدودی سپرده
1,000 میلیون29,081,210 تومان0-46,923,547 تومان1,046,360,000 تومان
طرح همراه فرهیختگان بانک توسعه تعاون 23 %160 ماهضامن رسمی
اعتبار شغلی
2,000 میلیون56,380,942 تومان0-1,382,856,531 تومان3,382,916,531 تومان
طرح همیاران سپهر بانک صادرات 15 %036 ماهضامن رسمی
50 میلیون1,733,266 تومان0-12,397,591 تومان62,668,500 تومان
طرح یکتا کارت موسسه ملل 23 %160 ماهضامن رسمی
100 میلیون2,819,047 تومان0-69,142,827 تومان169,197,827 تومان
کارت اعتباری ویژه فرهنگیان بانک دی 23 %136 ماهضامن رسمی
50 میلیون1,935,486 تومان2,032,826 تومان19,677,499 تومان70,237,499 تومان
کالا کارت بانک مهر ایران 4 %024 ماهضامن رسمی
100 میلیون4,342,492 تومان0-4,219,813 تومان105,279,813 تومان
وام نقدی ارزینو بانک اقتصاد نوین 4 %136 ماهمسدودی سپرده
200 میلیون7,230,479 تومان0-60,297,248 تومان255,620,000 تومان
وام با سپرده ارزی بانک آینده 23 %136 ماهمسدودی سپرده
1,000 میلیون38,709,722 تومان0-393,549,976 تومان1,393,607,976 تومان
وام با سپرده بانک پارسیان (طرح پژواک) 4 %136 ماهمسدودی سپرده
1,000 میلیون29,523,985 تومان0-62,863,460 تومان1,062,923,460 تومان
وام نقدی وام با سپرده بانک توسعه تعاون 2 %136 ماهمسدودی سپرده
50 میلیون1,432,129 تومان0-1,556,642 تومان51,661,666 تومان
وام نقدی کارای شهر بانک شهر 13 %136 ماهمسدودی سپرده
100 میلیون3,369,395 تومان13,010,087 تومان21,298,227 تومان121,457,667 تومان
وام نقدی طرح تبسم بانک صادرات 0-160 ماهمسدودی سپرده
200 میلیون3,333,333 تومان0-0-200,106,000 تومان
وام با سپرده بانک قوامین 7 %160 ماهمسدودی سپرده
2,000 میلیون39,602,397 تومان0-376,143,825 تومان2,355,943,333 تومان
وام نقدی سپرده بلندمدت بانک ایران زمین 14 %136 ماهمسدودی سپرده
1,000 میلیون34,177,630 تومان182,954,347 تومان230,394,671 تومان1,215,939,333 تومان
وام نقدی سپرده بلندمدت بانک پارسیان 23 %160 ماهمسدودی سپرده
1,000 میلیون28,190,471 تومان0-691,428,265 تومان1,691,528,265 تومان
وام نقدی طرح نوید بانک پارسیان 12 %160 ماهمسدودی سپرده
1,000 میلیون28,190,471 تومان0-691,428,265 تومان1,691,488,265 تومان
وام نقدی وام با سپرده پاسارگاد بانک پاسارگاد 23 %136 ماهمسدودی سپرده
1,000 میلیون38,709,722 تومان0-393,549,976 تومان1,393,549,976 تومان
وام نقدی با سپرده بانک دی 23 %136 ماهمسدودی سپرده
1,000 میلیون36,152,396 تومان0-301,486,239 تومان1,301,546,239 تومان
وام با سپرده بلند مدت 23 %136 ماهمسدودی سپرده
1,000 میلیون38,709,722 تومان121,969,564 تومان393,549,976 تومان1,393,549,976 تومان
وام نقدی سپرده بلندمدت بانک سرمایه 23 %136 ماهمسدودی سپرده
1,000 میلیون38,709,722 تومان0-393,549,976 تومان1,393,604,976 تومان
وام نقدی آسمان بانک سینا 13 %160 ماهمسدودی سپرده
1,000 میلیون22,753,073 تومان0-365,184,383 تومان1,330,526,667 تومان
وام با سپرده بلندمدت بانک شهر 23 %136 ماهمسدودی سپرده
1,000 میلیون38,709,722 تومان0-393,549,976 تومان1,393,607,976 تومان
وام نقدی سپرده بلندمدت بانک صادرات 18 %136 ماهمسدودی سپرده
200 میلیون7,230,479 تومان0-60,297,248 تومان255,606,000 تومان
وام نقدی طرح یک و ۲ بانک مسکن 1 %160 ماهمسدودی سپرده
200 میلیون3,418,749 تومان0-5,124,969 تومان205,203,334 تومان
وام با سپرده بلندمدت موسسه کوثر 18 %135 ماهمسدودی سپرده
1,000 میلیون36,933,630 تومان0-292,677,060 تومان1,270,110,000 تومان
وام جعاله بانک سپه (قوامین سابق) 23 %148 ماهضامن رسمی
40 میلیون1,282,059 تومان4,843,660 تومان21,538,825 تومان61,638,825 تومان
وام خرید تجهیزات پزشکان بانک سینا 23 %136 ماهضامن رسمی
500 میلیون19,354,861 تومان91,477,173 تومان196,774,988 تومان696,829,988 تومان
وام نقدی خرید تجهیزات پزشکی بانک مهر اقتصاد 18 %160 ماهسند ملک
1,500 میلیون38,090,141 تومان559,670,146 تومان785,408,468 تومان1,504,205,000 تومان
وام خرید کالا بانک آینده 23 %060 ماهضامن رسمی
200 میلیون5,638,094 تومان0-138,285,653 تومان340,385,653 تومان
وام فوری فیروزه کارت بانک دی 7 %036 ماهاعتبار شغلی
30 میلیون1,084,572 تومان0-9,044,587 تومان39,045,000 تومان
وام فوری ترنج کارت بانک آینده 16 %036 ماهضامن رسمی
50 میلیون1,757,852 تومان0-13,282,659 تومان63,449,333 تومان
وام فوری خرید کالا بانک اقتصاد نوین 18 %036 ماهضامن رسمی
50 میلیون1,807,620 تومان9,351,000 تومان15,074,312 تومان64,995,000 تومان
وام فوری حاتم بانک انصار 15 %048 ماهضامن رسمی
50 میلیون1,391,537 تومان0-16,793,796 تومان65,422,500 تومان
وام فوری بانک پارسیان 18 %136 ماهضامن رسمی
30 میلیون1,084,572 تومان5,366,661 تومان9,044,587 تومان38,525,000 تومان
وام فوری بانک پاسارگاد 18 %136 ماهمسدودی سپرده
50 میلیون1,807,620 تومان0-16,574,312 تومان65,930,000 تومان
وام فوری بانک تجارت 23 %136 ماهضامن رسمی
200 میلیون7,741,944 تومان24,393,913 تومان78,709,995 تومان280,767,995 تومان
وام فوری بانک شهر 23 %060 ماهمسدودی سپرده
200 میلیون7,741,944 تومان0-78,709,995 تومان278,767,995 تومان
وام خرید کالا بانک صادرات 23 %160 ماهضامن رسمی
200 میلیون5,638,094 تومان33,919,403 تومان138,285,653 تومان341,138,653 تومان
وام خرید کالا بانک ملت 23 %060 ماهضامن رسمی
100 میلیون2,819,046 تومان0-69,142,827 تومان170,242,827 تومان
وام خرید کالا بانک ملت 18 %136 ماهمسدودی سپرده
50 میلیون1,807,620 تومان0-15,074,312 تومان65,035,000 تومان
وام خرید کالا بانک ملی 23 %160 ماهضامن رسمی
200 میلیون5,638,094 تومان33,919,403 تومان138,285,653 تومان340,335,653 تومان
وام فوری بانک مهر اقتصاد 15 %048 ماهضامن رسمی
30 میلیون881,250 تومان3,632,745 تومان12,299,999 تومان41,735,000 تومان
وام خرید کالا موسسه اعتباری نور 23 %136 ماهضامن رسمی
50 میلیون1,935,486 تومان8,131,304 تومان19,677,499 تومان70,233,499 تومان
وام فوری طرح یکتا موسسه اعتباری ملل (عسکریه) 18 %136 ماهضامن رسمی
48 میلیون1,735,315 تومان0-14,471,339 تومان62,390,000 تومان
وام خرید کالای بادوام بانک گردشگری 23 %136 ماهضامن رسمی
100 میلیون3,870,972 تومان16,262,609 تومان39,354,998 تومان140,454,998 تومان
وام نقدی با جواز کسب بانک سینا 23 %136 ماهضامن رسمی
اعتبار شغلی
200 میلیون7,741,994 تومان24,393,913 تومان78,709,995 تومان278,764,996 تومان
وام نقدی بانک سرمایه 23 %136 ماهضامن رسمی
50 میلیون1,935,486 تومان6,098,478 تومان19,677,499 تومان69,733,499 تومان

کدام بانک ها وام فوری ارائه می دهند؟

این روزها دریافت وام یکی از معضلات جدی است. ریشه این موضوع را می‌توان در طولانی بودن روند دریافت وام هم جست‌وجو کرد. وام فوری راه مناسبی برای افرادی است که زمان زیادی ندارند و نیاز فوری به پول دارند. بانک‌هایی که این نوع وام را پرداخت می‌کنند، در 48 تا 72 ساعت، مبلغ تسهیلات (در اصطلاح به آن می‌گویند: وام فوری یک ساعته!) را به حساب  درخواست‌کنندگان واریز می‌کنند.

متقاضیان در صورت داشتن سپرده یا حتی بدون سپرده‌گذاری اما با داشتن ضامن یا سند ملک می‌توانند این وام را دریافت کنند.

قیمت اوراق تسه

شرایط دریافت وام فوری سال 1402

۲ راه برای دریافت فوری وام وجود دارد: وام فوری آنی بانک‌ها و وام خریدن یا همان وام فروشی. شرایط دریافت وام فوری داشتن ضامن معتبر یا سند یا سپرده است. متقاضی وام فوری می‌تواند سپرده‌گذاری کند و پول بیشتری به‌عنوان وام فوری دریافت کند. وام فوری می‌تواند وام خرید کالا، وام ازدواج، وام مسکن، وام قرض‌الحسنه و… باشد با این تفاوت که بانک آن را سریع‌تر به متقاضی تحویل می‌دهد و غالباً دوره بازپرداخت کوتاه‌تری دارند.

راه دیگر دریافت فوری وام، خرید وام است که در باور عامه به این روش نیز وام فوری گفته می‌شود. افرادی وجود دارند که باوجود سپرده‌گذاری در بانک و داشتن معدل مناسب حساب قصد دریافت وام ندارند و برای استفاده از امتیاز وام خود و کسب سود، وام خود را به فروش می‌گذارند. این روش چون به نوعی دور زدن قانون محسوب می‌شود، خطرهایی دارد و درخواست‌کننده باید حسابی احتیاط کند تا در دام کلاهبرداران نیافتد.

توصیه اینکه؛ اگر می‌خواهید با استفاده از تبلیغات وام فوری با سفته یا وام بدون ضامن یا وام فوری فرهنگیان وام بگیرید، حتماً با فروشنده وام قرارداد محضری تنظیم کنید که فروشنده پس از دریافت وام و برداشتن مبلغ مورد توافق، بقیه مبلغ وام را به شما تحویل دهد. گرفتن چک یا سفته از فروشنده به‌عنوان ضمانت در زمان عقد قرارداد نیز ضروری و اطمینان‌بخش است.

توضیحاتی در خصوص وام فوری بانک‌ها و شرایط آن

همان‌طور که گفته شد وام فوری وامی است که بانک‌ها در شرایط خاص و در کوتاه‌ترین زمان به مشتریان خود پرداخت می‌کنند. این وام تا سقف یک میلیارد تومان در برخی از بانک‌ها پرداخت می‌شود. اغلب بانک‌ها سود 23 درصد برای وام‌های فوری تعیین کرده‌اند اما نرخ سود در بانک‌ها باهم متفاوت است.

محاسبه سود و اقساط وام بانکی

سوالات متداول درباره وام فوری

حداکثر مبلغ وام فوری چقدر است و شرایط بازپرداخت آن چگونه است؟

وام فوری تا سقف یک میلیارد تومان در برخی از بانک‌ها پرداخت می‌شود. نرخ سود در بانک‌ها باهم متفاوت است که در جدول بالای صفحه می‌توانید تمام بانک‌های ارائه‌دهنده وام فوری را مشاهده و مقایسه کنید. مدت بازپرداخت وام فوری در بانک‌ها متفاوت و در بازه‌ی زمانی ۳۶، ۴۸ و حتی ۶۰ ماهه است.

آیا وام فوری را می‌توان بدون سپرده‌گذاری دریافت کرد؟

بله. اگر متقاضی سند یا ضامن معتبر داشته باشد، بانک بدون سپرده‌گذاری ۴۸ تا ۷۲ ساعت به او وام فوری پرداخت می‌کند.

از کدام بانک می‌توانم وام فوری با سود کمتر بگیرم؟

بانک‌های زیادی هستند که در ازای پرداخت وام فوری، سود ۲ یا ۴ درصد دریافت می‌کنند. در جدول بالای صفحه لیست تمام بانک‌ها به همراه سود دریافتی‌شان آورده شده است.

.”