وام فوری

وام فوری وامی است که بانک‌ها در شرایط خاص و در زمان کوتاهی (۲ تا ۳ روز کاری) به متقاضیان پرداخت می‌کنند. فهرست ما با توجه به اطلاعات بانک‌ها به‌روز می‌شود.

[توضیح بیشتر و شرایط اعطای وام فوری را پس از جدول بخوانید]

شرکت سود نیاز به سپرده حداکثر زمان بازپرداخت نوع ضمانت سقف وام قسط وام هزینه فرصت مسدودی کل سود وام مجموع رقم وام و سود
دی کارت بانک دی 15 ٪ 0 36 ماه ضامن رسمی
30,000,000 تومان 1,039,960 تومان 0- 7,438,555 تومان 37,657,500 تومان
طرح تابش بانک ملت 18 ٪ 1 0- مسدودی سپرده
100,000,000 تومان 3,615,240 تومان 0- 30,148,624 تومان 127,810,000 تومان
طرح تسهیلاتی بدون واریز قسط بانک صادرات 18 ٪ 1 60 ماه مسدودی سپرده
200,000,000 تومان 5,087,685 تومان 0- 104,721,129 تومان 291,606,000 تومان
طرح ثمر بانک رفاه کارگران 5 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده
200,000,000 تومان 9,792,622 تومان 0- 35,022,931 تومان 233,453,334 تومان
طرح خرید کالا ایرانی بانک توسعه تعاون 15 ٪ 0 36 ماه ضامن رسمی
30,000,000 تومان 1,039,960 تومان 0- 7,438,555 تومان 37,657,500 تومان
طرح خوشه بانک سینا 10 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده
ضامن رسمی
50,000,000 تومان 1,613,359 تومان 0- 8,080,937 تومان 57,818,333 تومان
طرح ریحانه نور موسسه نور 17 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده
50,000,000 تومان 1,782,636 تومان 0- 14,174,909 تومان 63,214,166 تومان
طرح زمرد بانک تجارت 18 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده
0- 0- 0- 0- 0-
طرح صفر در صفر بانک مسکن 0- 1 60 ماه مسدودی سپرده
200,000,000 تومان 3,333,333 تومان 0- 0- 0-
طرح مفید بانک توسعه تعاون 2 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده
50,000,000 تومان 1,432,129 تومان 0- 1,556,642 تومان 52,661,666 تومان
طرح نگین اعتماد بانک مهراقتصاد 17 ٪ 1 60 ماه مسدودی سپرده
0- 24,852,576 تومان 0- 491,154,546 تومان 1,432,193,333 تومان
طرح همراه بانک سینا 3 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده
1,000,000,000 تومان 29,081,210 تومان 0- 46,923,547 تومان 1,046,360,000 تومان
طرح یکتا کارت موسسه ملل 18 ٪ 1 36 ماه ضامن رسمی
50,000,000 تومان 1,807,620 تومان 0- 15,074,312 تومان 64,985,000 تومان
وام با سپرده ارزی بانک آینده 18 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده
1,000,000,000 تومان 36,152,396 تومان 0- 301,486,239 تومان 1,277,616,000 تومان
وام با سپرده بانک قوامین 7 ٪ 1 60 ماه مسدودی سپرده
2,000,000,000 تومان 39,602,397 تومان 0- 376,143,825 تومان 2,355,943,333 تومان
وام با سپرده بلندمدت موسسه کوثر 18 ٪ 1 35 ماه مسدودی سپرده
1,000,000,000 تومان 36,933,630 تومان 0- 292,677,060 تومان 1,270,110,000 تومان
وام خرید تجهیزات پزشکان بانک سینا 18 ٪ 1 36 ماه ضامن رسمی
500,000,000 تومان 18,076,198 تومان 91,477,173 تومان 150,743,120 تومان 638,860,000 تومان
وام خرید کالا بانک ملت 18 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده
50,000,000 تومان 1,807,620 تومان 0- 15,074,312 تومان 65,035,000 تومان
وام خرید کالا بانک ملی 18 ٪ 1 36 ماه ضامن رسمی
50,000,000 تومان 1,807,620 تومان 4,065,652 تومان 15,074,312 تومان 63,975,000 تومان
وام خرید کالا موسسه اعتباری نور 18 ٪ 1 36 ماه ضامن رسمی
50,000,000 تومان 1,807,620 تومان 8,131,304 تومان 15,074,312 تومان 63,985,000 تومان
وام خرید کالای بادوام بانک گردشگری 18 ٪ 0 36 ماه ضامن رسمی
50,000,000 تومان 1,807,620 تومان 0- 15,074,312 تومان 65,075,000 تومان
وام فوری انتخاب رفاه بانک رفاه کارگران 15 ٪ 0 36 ماه ضامن رسمی
50,000,000 تومان 1,733,266 تومان 0- 12,397,591 تومان 626,825,000 تومان
وام فوری بانک تجارت 18 ٪ 0 36 ماه ضامن رسمی
10,000,000 تومان 361,524 تومان 1,626,261 تومان 3,014,862 تومان 12,891,000 تومان
وام فوری بانک شهر 18 ٪ 1 48 ماه مسدودی سپرده
ضامن رسمی
80,000,000 تومان 2,350,000 تومان 0- 32,799,998 تومان 109,516,000 تومان
وام فوری بانک صادرات 18 ٪ 0 36 ماه ضامن رسمی
50,000,000 تومان 1,807,620 تومان 4,065,652 تومان 15,074,312 تومان 66,581,000 تومان
وام فوری بانک ملت 12 ٪ 0 36 ماه ضامن رسمی
50,000,000 تومان 1,660,556 تومان 0- 9,785,758 تومان 60,310,000 تومان
وام فوری بانک مهر اقتصاد 15 ٪ 0 48 ماه ضامن رسمی
30,000,000 تومان 881,250 تومان 3,632,745 تومان 12,299,999 تومان 41,735,000 تومان
وام فوری بانک پارسیان 18 ٪ 0 36 ماه ضامن رسمی
30,000,000 تومان 1,084,572 تومان 5,366,661 تومان 9,044,587 تومان 38,525,000 تومان
وام فوری بانک پاسارگاد 18 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده
50,000,000 تومان 1,807,620 تومان 0- 16,574,312 تومان 65,930,000 تومان
وام فوری ترنج کارت بانک آینده 16 ٪ 0 36 ماه ضامن رسمی
50,000,000 تومان 1,757,852 تومان 0- 13,282,659 تومان 63,449,333 تومان
وام فوری حاتم بانک انصار 15 ٪ 0 48 ماه ضامن رسمی
50,000,000 تومان 1,391,537 تومان 0- 16,793,796 تومان 65,422,500 تومان
وام فوری خرید کالا بانک اقتصاد نوین 18 ٪ 0 36 ماه ضامن رسمی
50,000,000 تومان 1,807,620 تومان 9,351,000 تومان 15,074,312 تومان 64,995,000 تومان
وام فوری طرح حواله حکمت بانک حکمت ایرانیان 14 ٪ 0 30 ماه ضامن رسمی
30,000,000 تومان 1,190,951 تومان 0- 5,728,526 تومان 36,135,000 تومان
وام فوری طرح سپهر بانک صادرات 15 ٪ 0 36 ماه ضامن رسمی
20,000,000 تومان 693,307 تومان 0- 4,959,037 تومان 25,131,000 تومان
وام فوری طرح یکتا موسسه اعتباری ملل (عسکریه) 18 ٪ 1 36 ماه ضامن رسمی
48,000,000 تومان 1,735,315 تومان 0- 14,471,339 تومان 62,390,000 تومان
وام فوری فیروزه کارت بانک دی 7 ٪ 0 36 ماه اعتبار شغلی
30,000,000 تومان 1,084,572 تومان 0- 9,044,587 تومان 39,045,000 تومان
وام فوری کارگشا بانک آینده 18 ٪ 0 36 ماه ضامن رسمی
20,000,000 تومان 723,048 تومان 1,626,261 تومان 6,029,725 تومان 25,666,000 تومان
وام فوری کالا کارت بانک قرض‌الحسنه مهر ایران 4 ٪ 0 12 ماه ضامن رسمی
20,000,000 تومان 1,702,998 تومان 0- 435,977 تومان 20,953,333 تومان
وام نقدی آسمان بانک سینا 13 ٪ 1 60 ماه مسدودی سپرده
1,000,000,000 تومان 22,753,073 تومان 0- 365,184,383 تومان 1,330,526,667 تومان
وام نقدی آنی بانک تجارت 4 ٪ 1 60 ماه مسدودی سپرده
300,000,000 تومان 5,524,957 تومان 0- 31,497,397 تومان 330,616,000 تومان
وام نقدی ارزینو بانک اقتصاد نوین 4 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده
200,000,000 تومان 7,230,479 تومان 0- 60,297,248 تومان 255,620,000 تومان
وام نقدی افق موسسه اعتباری ملل (عسکریه) 18 ٪ 1 48 ماه ضامن رسمی
45,000,000 تومان 1,321,875 تومان 0- 18,449,999 تومان 61,647,500 تومان
وام نقدی افق (۱) موسسه اعتباری ملل (عسکریه) 18 ٪ 1 60 ماه مسدودی سپرده
ضامن رسمی
100,000,000 تومان 2,539,343 تومان 0- 52,360,565 تومان 145,860,000 تومان
وام نقدی با سپرده بانک دی 18 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده
500,000,000 تومان 0- 0- 0- 0-
وام نقدی بانک تجارت 2 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده
60,000,000 تومان 1,718,555 تومان 0- 1,867,970 تومان 61,950,000 تومان
وام نقدی بانک سامان 21 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده
1,000,000,000 تومان 37,675,067 تومان 121,969,564 تومان 356,302,424 تومان 1,373,805,000 تومان
وام نقدی تسهیلات اعتباری سپرده‌گذاران بانک سامان 23 ٪ 1 33 ماه مسدودی سپرده
200,000,000 تومان 8,234,009 تومان 0- 71,722,306 تومان 265,221,667 تومان
وام نقدی خرید تجهیزات پزشکی بانک مهر اقتصاد 18 ٪ 1 60 ماه سند ملک
1,500,000,000 تومان 38,090,141 تومان 559,670,146 تومان 785,408,468 تومان 1,504,205,000 تومان
وام نقدی سودمند بانک رفاه کارگران 2 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده
50,000,000 تومان 1,432,129 تومان 0- 1,556,642 تومان 51,741,667 تومان
وام نقدی سپرده بلندمدت بانک ایران زمین 14 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده
1,000,000,000 تومان 34,177,630 تومان 182,954,347 تومان 230,394,671 تومان 1,215,939,333 تومان
وام نقدی سپرده بلندمدت بانک سرمایه 18 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده
100,000,000 تومان 3,615,240 تومان 0- 30,148,624 تومان 127,860,000 تومان
وام نقدی سپرده بلندمدت بانک شهر 18 ٪ 1 48 ماه مسدودی سپرده
100,000,000 تومان 2,937,500 تومان 0- 40,999,998 تومان 136,866,000 تومان
وام نقدی سپرده بلندمدت بانک صادرات 18 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده
200,000,000 تومان 7,230,479 تومان 0- 60,297,248 تومان 255,606,000 تومان
وام نقدی سپرده بلندمدت بانک پارسیان 18 ٪ 1 60 ماه مسدودی سپرده
1,000,000,000 تومان 25,393,427 تومان 373,113,431 تومان 523,605,646 تومان 1,457,700,000 تومان
وام نقدی طرح 67 بانک صادرات 6 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده
200,000,000 تومان 6,084,387 تومان 0- 19,037,950 تومان 218,606,000 تومان
وام نقدی طرح آذین بانک سینا 5 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده
200,000,000 تومان 5,994,179 تومان 0- 15,790,459 تومان 215,526,667 تومان
وام نقدی طرح آنی‌پزشکان بانک تجارت 4 ٪ 1 60 ماه مسدودی سپرده
500,000,000 تومان 9,208,261 تومان 0- 52,495,662 تومان 550,933,333 تومان
وام نقدی طرح تامین بانک رفاه کارگران 18 ٪ 1 36 ماه سند ملک
100,000,000 تومان 361,524 تومان 8,131,304 تومان 30,148,624 تومان 129,170,000 تومان
وام نقدی طرح تبسم بانک صادرات 0- 1 60 ماه مسدودی سپرده
200,000,000 تومان 3,333,333 تومان 0- 0- 200,106,000 تومان
وام نقدی طرح صبا بانک کارآفرین 24 ٪ 1 60 ماه ضامن رسمی
سند ملک
200,000,000 تومان 57,535,936 تومان 74,622,686 تومان 14,221,551 تومان 323,920,000 تومان
وام نقدی طرح فردا بانک تجارت 15 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده
1,000,000,000 تومان 34,665,329 تومان 0- 247,951,826 تومان 1,231,350,000 تومان
وام نقدی طرح مشکات موسسه اعتباری نور 14 ٪ 1 60 ماه مسدودی سپرده
1,000,000,000 تومان 23,268,251 تومان 0- 396,095,051 تومان 1,355,943,333 تومان
وام نقدی طرح نوید بانک پارسیان 4 ٪ 1 60 ماه مسدودی سپرده
1,000,000,000 تومان 20,276,394 تومان 0- 216,583,657 تومان 1,203,453,333 تومان
وام نقدی طرح همراه فرهیختگان بانک توسعه تعاون 18 ٪ 0 48 ماه ضامن رسمی
100,000,000 تومان 2,937,500 تومان 0- 40,999,998 تومان 136,870,000 تومان
وام نقدی طرح پژواک بانک پارسیان 4 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده
1,000,000,000 تومان 29,523,985 تومان 0- 62,863,460 تومان 1,061,786,667 تومان
وام نقدی طرح کریمان بانک تجارت 2 ٪ 1 60 ماه مسدودی سپرده
150,000,000 تومان 2,500,000 تومان 0- 0- 156,100,000 تومان
وام نقدی طرح یاس بانک سینا 18 ٪ 0 36 ماه ضامن رسمی
20,000,000 تومان 723,048 تومان 0- 6,029,725 تومان 26,060,000 تومان
وام نقدی طرح یک و ۲ بانک مسکن 1 ٪ 1 60 ماه مسدودی سپرده
200,000,000 تومان 3,418,749 تومان 0- 5,124,969 تومان 205,203,334 تومان
وام نقدی طرح ۲۴ بانک دی 2 ٪ 1 60 ماه مسدودی سپرده
50,000,000 تومان 876,388 تومان 0- 2,583,280 تومان 53,661,666 تومان
وام نقدی طلوع نور موسسه اعتباری نور 7 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده
200,000,000 تومان 6,175,419 تومان 0- 22,315,097 تومان 221,693,333 تومان
وام نقدی وام با سپرده بانک توسعه تعاون 2 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده
50,000,000 تومان 1,432,129 تومان 0- 1,556,642 تومان 51,661,666 تومان
وام نقدی وام با سپرده پاسارگاد بانک پاسارگاد 18 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده
1,000,000,000 تومان 36,152,396 تومان 0- 301,486,239 تومان 1,277,555,000 تومان
وام نقدی کارای شهر بانک شهر 13 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده
100,000,000 تومان 3,369,395 تومان 13,010,087 تومان 21,298,227 تومان 121,457,667 تومان
وام نقدی کوشان بانک اقتصاد نوین 4 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده
1,000,000,000 تومان 29,523,985 تومان 0- 62,863,460 تومان 1,061,786,667 تومان
وام نقدی بانک سرمایه 18 ٪ 1 36 ماه ضامن رسمی
50,000,000 تومان 1,807,620 تومان 6,098,478 تومان 15,074,312 تومان 63,985,000 تومان
کارت اعتباری ویژه فرهنگیان بانک دی 18 ٪ 1 36 ماه ضامن رسمی
50,000,000 تومان 1,807,620 تومان 2,032,826 تومان 15,074,312 تومان 64,995,000 تومان

کدام بانک ها وام فوری ارائه می دهند؟

این روزها دریافت وام یکی از معضلات جدی است. ریشه این موضوع را می‌توان در طولانی بودن روند دریافت وام هم جست‌وجو کرد. وام فوری راه مناسبی برای افرادی است که زمان زیادی ندارند و نیاز فوری به پول دارند. بانک‌هایی که این نوع وام را پرداخت می‌کنند، در 48 تا 72 ساعت، مبلغ تسهیلات (در اصطلاح به آن می‌گویند: وام فوری یک ساعته!) را به حساب  درخواست‌کنندگان واریز می‌کنند.

متقاضیان در صورت داشتن سپرده یا حتی بدون سپرده‌گذاری اما با داشتن ضامن یا سند ملک می‌توانند این وام را دریافت کنند.

 

شرایط دریافت وام فوری سال 1400

۲ راه برای دریافت فوری وام وجود دارد: وام فوری آنی بانک‌ها و وام خریدن یا همان وام فروشی. شرایط دریافت وام فوری داشتن ضامن معتبر یا سند یا سپرده است. متقاضی وام فوری می‌تواند سپرده‌گذاری کند و پول بیشتری به‌عنوان وام فوری دریافت کند. وام فوری می‌تواند وام خرید کالا، وام ازدواج، وام مسکن، وام قرض‌الحسنه و… باشد با این تفاوت که بانک آن را سریع‌تر به متقاضی تحویل می‌دهد و غالباً دوره بازپرداخت کوتاه‌تری دارند.

راه دیگر دریافت فوری وام، خرید وام است که در باور عامه به این روش نیز وام فوری گفته می‌شود. افرادی وجود دارند که باوجود سپرده‌گذاری در بانک و داشتن معدل مناسب حساب قصد دریافت وام ندارند و برای استفاده از امتیاز وام خود و کسب سود، وام خود را به فروش می‌گذارند. این روش چون به نوعی دور زدن قانون محسوب می‌شود، خطرهایی دارد و درخواست‌کننده باید حسابی احتیاط کند تا در دام کلاهبرداران نیافتد.

توصیه اینکه؛ اگر می‌خواهید با استفاده از تبلیغات وام فوری با سفته یا وام فوری بدون ضامن یا وام فوری فرهنگیان وام بگیرید، حتماً با فروشنده وام قرارداد محضری تنظیم کنید که فروشنده پس از دریافت وام و برداشتن مبلغ مورد توافق، بقیه مبلغ وام را به شما تحویل دهد. گرفتن چک یا سفته از فروشنده به‌عنوان ضمانت در زمان عقد قرارداد نیز ضروری و اطمینان‌بخش است.

 

توضیحاتی در خصوص وام فوری بانک‌ها و شرایط آن

همان‌طور که گفته شد وام فوری وامی است که بانک‌ها در شرایط خاص و در کوتاه‌ترین زمان به مشتریان خود پرداخت می‌کنند. این وام تا سقف یک میلیارد تومان در برخی از بانک‌ها پرداخت می‌شود. اغلب بانک‌ها سود 18 درصد برای وام‌های فوری تعیین کرده‌اند اما نرخ سود در بانک‌ها باهم متفاوت است.

 

سوالات متداول درباره وام فوری

حداکثر مبلغ وام فوری چقدر است و شرایط بازپرداخت آن چگونه است؟

وام فوری تا سقف یک میلیارد تومان در برخی از بانک‌ها پرداخت می‌شود. نرخ سود در بانک‌ها باهم متفاوت است که در جدول بالای صفحه می‌توانید تمام بانک‌های ارائه‌دهنده وام فوری را مشاهده و مقایسه کنید. مدت بازپرداخت وام فوری در بانک‌ها متفاوت و در بازه‌ی زمانی ۳۶، ۴۸ و حتی ۶۰ ماهه است.

آیا وام فوری را می‌توان بدون سپرده‌گذاری دریافت کرد؟

بله. اگر متقاضی سند یا ضامن معتبر داشته باشد، بانک بدون سپرده‌گذاری ۴۸ تا ۷۲ ساعت به او وام فوری پرداخت می‌کند.

از کدام بانک می‌توانم وام فوری با سود کمتر بگیرم؟

بانک‌های زیادی هستند که در ازای پرداخت وام فوری، سود ۲ یا ۴ درصد دریافت می‌کنند. در جدول بالای صفحه لیست تمام بانک‌ها به همراه سود دریافتی‌شان آورده شده است.