وام خرید کالا

وام خرید کالا یکی ‌از انواع تسهیلاتی است که بانک‌ها برای تأمین بودجه خرید لوازم‌خانگی ضروری به مشتریان پیشنهاد می‌کنند. اگر برای خرید یا تعویض لوازم خانه مانند لوازم گران‌قیمت آشپزخانه یا مبل و تلویزیون به بودجه بیشتری نیاز دارید، دریافت وام خرید کالا یک گزینه خوب و قابل تامل است. اگر کمی درباره این تسهیلات تحقیق کنید، حتما به عباراتی مانند وام خرید کالا با سود ۴درصد یا وام خرید کالا بدون ضامن بر‌می‌خورید. اما وام لوازم خانگی با چه شرایطی به متقاضیان داده می‌شود. برای اطلاعات بیشتر حتما این مطلب را در سایت «رده» بخوانید.

[بعد از جدول مقایسه‌ای توضیحات «رده» را بخوانید درباره شرایط این وام و جزییات اقساط آن]

شرکت سود نیاز به سپرده حداکثر زمان بازپرداخت نوع ضمانت سقف وام قسط وام هزینه فرصت مسدودی کل سود وام مجموع رقم وام و سود
بهین کارت بانک سپه 23 %036 ماهضامن رسمی
50 میلیون1,935,486 تومان0-19,677,499 تومان69,730,499 تومان
تسهیلات خرید لوازم خانگی 23 %136 ماهضامن رسمی
200 میلیون7,741,944 تومان16,262,609 تومان78,709,995 تومان278,767,995 تومان
تسهیلات کرونا بانک دی 18 %136 ماهضامن رسمی
50 میلیون1,807,620 تومان2,032,826 تومان15,074,312 تومان65,634,312 تومان
دی کارت بانک دی 15 %036 ماهضامن رسمی
30 میلیون1,039,960 تومان0-7,438,555 تومان37,657,500 تومان
شاپ کارت ملت 10 %036 ماهضامن رسمی
200 میلیون6,933,066 تومان0-49,590,365 تومان251,620,365 تومان
طرح آینده داران بانک آینده 7 %124 ماهمسدودی سپرده
اعتبار شغلی
50 میلیون6,803,437 تومان0-820,625 تومان40,920,625 تومان
طرح انتخاب بانک سینا 4 %160 ماهضامن رسمی
100 میلیون4,257,495 تومان1,645,433 تومان1,089,943 تومان51,189,943 تومان
وام فوری انتخاب رفاه بانک رفاه کارگران 15 %036 ماهضامن رسمی
50 میلیون1,733,266 تومان0-12,397,591 تومان62,682,500 تومان
طرح انتخاب نوین بانک اقتصادنوین 15 %036 ماهضامن رسمی
50 میلیون1,733,266 تومان0-12,397,591 تومان62,957,591 تومان
طرح بهارانه بانک آینده 23 %124 ماهضامن رسمی

300 میلیون تومان23 %24 ماهقرض الحسنه15,711,992 تومان0-77,087,803 تومان377,187,803 تومان
طرح تسهیلاتی اسنوا بانک تجارت 23 %036 ماهضامن رسمی

100 میلیون3,870,972 تومان0-39,354,998 تومان140,454,998 تومان
طرح جهاد کالا بانک آینده 23 %036 ماهضامن رسمی
اعتبار شغلی
100 میلیون3,870,972 تومان0-39,354,998 تومان139,454,998 تومان
وام فوری طرح حواله حکمت بانک حکمت ایرانیان 14 %030 ماهضامن رسمی
30 میلیون1,190,951 تومان0-5,728,526 تومان36,135,000 تومان
طرح خرید کالا ایرانی بانک توسعه تعاون 18 %036 ماهضامن رسمی
30 میلیون1,039,960 تومان0-7,438,555 تومان37,798,555 تومان
طرح رفاه کالا بانک رفاه کارگران 18 %010 ماهاعتبار شغلی
200 میلیون21,686,836 تومان0-16,868,356 تومان218,928,356 تومان
طرح زوج مهر بانک تجارت 15 %036 ماهضامن رسمی
30 میلیون1,039,960 تومان0-7,438,555 تومان37,838,555 تومان
طرح طراوت بانک آینده 23 %136 ماهمسدودی سپرده
ضامن رسمی
100 میلیون3,870,972 تومان0-39,354,998 تومان139,412,998 تومان
طرح قلب سفید بانک سپه 18 %136 ماهضامن رسمی
20,000,000 میلیون723,048 تومان0-6,029,725 تومان26,282,725 تومان
طرح ملی جهاد کالا بانک گردشگری 23 %024 ماهضامن رسمی

100 میلیون5,237,331 تومان0-25,695,934 تومان126,795,934 تومان
طرح همیاران سپهر بانک صادرات 15 %036 ماهضامن رسمی
50 میلیون1,733,266 تومان0-12,397,591 تومان62,668,500 تومان
طرح ویژه بانوان بانک دی 23 %136 ماهضامن رسمی
50 میلیون1,935,486 تومان2,032,826 تومان19,677,499 تومان70,237,499 تومان
طرح یکتا کارت موسسه ملل 23 %160 ماهضامن رسمی
100 میلیون2,819,047 تومان0-69,142,827 تومان169,197,827 تومان
کارت اعتباری ارزان قیمت بانک پاسارگاد 12 %136 ماهضامن رسمی
200 میلیون6,642,862 تومان0-39,143,031 تومان239,143,031 تومان
کارت اعتباری موسسه کوثر 18 %136 ماهضامن رسمی
50 میلیون1,807,620 تومان4,065,652 تومان15,074,312 تومان64,985,000 تومان
کارت اعتباری ویژه فرهنگیان بانک دی 23 %136 ماهضامن رسمی
50 میلیون1,935,486 تومان2,032,826 تومان19,677,499 تومان70,237,499 تومان
کالا کارت بانک مهر ایران 4 %024 ماهضامن رسمی
150 میلیون6,513,738 تومان0-6,329,720 تومان157,889,720 تومان
طرح انتخاب پلاس بانک ایران زمین 23 %124 ماهضامن رسمی
اعتبار شغلی
300 میلیون9,407,632 تومان0-12,891,586 تومان112,891,586 تومان
وام خرید کالا طرح سرافراز بانک سپه 18 %136 ماهضامن رسمی
10 میلیون0-0-0-0-
طرح حامی بانک ملت 23 %036 ماهضامن رسمی
اعتبار شغلی
200 میلیون7,741,944 تومان0-78,709,995 تومان278,709,995 تومان
وام فوری فیروزه کارت بانک دی 7 %036 ماهاعتبار شغلی
30 میلیون1,084,572 تومان0-9,044,587 تومان39,045,000 تومان
وام خرید کالا بانک آینده 23 %060 ماهضامن رسمی
200 میلیون5,638,094 تومان0-138,285,653 تومان138,285,653 تومان
وام فوری ترنج کارت بانک آینده 16 %036 ماهضامن رسمی
50 میلیون1,757,852 تومان0-13,282,659 تومان63,449,333 تومان
وام فوری خرید کالا بانک اقتصاد نوین 18 %036 ماهضامن رسمی
50 میلیون1,807,620 تومان9,351,000 تومان15,074,312 تومان64,995,000 تومان
وام فوری بانک پارسیان 18 %136 ماهضامن رسمی
30 میلیون1,084,572 تومان5,366,661 تومان9,044,587 تومان38,525,000 تومان
وام فوری بانک پاسارگاد 18 %136 ماهمسدودی سپرده
50 میلیون1,807,620 تومان0-16,574,312 تومان65,930,000 تومان
وام فوری بانک تجارت 23 %136 ماهضامن رسمی
200 میلیون7,741,944 تومان24,393,913 تومان78,709,995 تومان280,767,995 تومان
وام خرید کالا بانک دی 23 %160 ماهضامن رسمی
200 میلیون5,638,094 تومان50,879,104 تومان138,285,653 تومان340,345,653 تومان
وام خرید کالا بانک دی 18 %136 ماهضامن رسمی
30 میلیون1,084,572 تومان4,878,783 تومان9,044,587 تومان39,045,000 تومان
وام خرید کالا بانک سپه 18 %036 ماهسند ملک
50 میلیون1,807,620 تومان4,065,652 تومان15,074,312 تومان66,031,000 تومان
وام خرید کالا بانک سپه (قوامین سابق) 18 %136 ماهضامن رسمی
50 میلیون1,807,620 تومان4,065,652 تومان15,074,312 تومان65,674,312 تومان
وام خرید کالا بانک سینا 23 %136 ماهضامن رسمی
100 میلیون3,870,972 تومان3,537,117 تومان39,354,998 تومان140,409,998 تومان
وام فوری بانک شهر 23 %060 ماهمسدودی سپرده
200 میلیون7,741,944 تومان0-78,709,995 تومان278,767,995 تومان
وام خرید کالا بانک صادرات 23 %160 ماهضامن رسمی
200 میلیون5,638,094 تومان33,919,403 تومان138,285,653 تومان341,138,653 تومان
وام خرید کالای مصرفی 18 %036 ماهضامن رسمی
50 میلیون1,807,620 تومان0-15,074,312 تومان64,995,000 تومان
وام خرید کالا بانک ملت 23 %060 ماهضامن رسمی
100 میلیون2,819,046 تومان0-69,142,827 تومان170,242,827 تومان
وام خرید کالا بانک ملت 18 %136 ماهمسدودی سپرده
50 میلیون1,807,620 تومان0-15,074,312 تومان65,035,000 تومان
وام خرید کالا بانک ملی 23 %160 ماهضامن رسمی
200 میلیون5,638,094 تومان33,919,403 تومان138,285,653 تومان340,335,653 تومان
وام فوری بانک مهر اقتصاد 15 %048 ماهضامن رسمی
30 میلیون881,250 تومان3,632,745 تومان12,299,999 تومان41,735,000 تومان
طرح مروارید پست بانک 23 %160 ماهضامن رسمی
200 میلیون5,638,094 تومان33,919,403 تومان138,285,653 تومان340,340,653 تومان
وام خرید کالا بانک سامان 21 %136 ماهضامن رسمی
8 میلیون301,401 تومان975,757 تومان2,850,419 تومان10,885,000 تومان
وام خرید کالا موسسه اعتباری نور 23 %136 ماهضامن رسمی
50 میلیون1,935,486 تومان8,131,304 تومان19,677,499 تومان70,233,499 تومان
وام فوری طرح یکتا موسسه اعتباری ملل (عسکریه) 18 %136 ماهضامن رسمی
48 میلیون1,735,315 تومان0-14,471,339 تومان62,390,000 تومان
وام خرید کالای بادوام بانک گردشگری 23 %136 ماهضامن رسمی
100 میلیون3,870,972 تومان16,262,609 تومان39,354,998 تومان140,454,998 تومان
وام خرید لوازم‌ خانگی 23 %160 ماهضامن رسمی
200 میلیون7,741,944 تومان24,393,913 تومان84,709,995 تومان284,709,995 تومان
وام رز بانک سینا 23 %036 ماهاعتبار شغلی
100 میلیون3,870,972 تومان0-39,354,998 تومان139,409,998 تومان
وام سفر کارت مهر ایران 2 %16 ماهاعتبار شغلی
0-0-0-0-0-
وام عید تا عید بانک تجارت 0-02 ماه
20 میلیون تومان0-2 ماهقرض الحسنه10,000,000 تومان0-0-20,200,000 تومان
وام فرزانه ارزش آفرین بانک دی 10 %160 ماهضامن رسمی
اعتبار شغلی
200 میلیون5,638,094 تومان0-138,285,653 تومان340,385,653 تومان
وام کالانو بانک تجارت 23 %024 ماه
100 میلیون تومان23 %24 ماهقرض الحسنه5,237,331 تومان0-25,695,934 تومان126,745,934 تومان
وام نخل بانک سینا 300 %136 ماهاعتبار شغلی

300 میلیون11,612,916 تومان0-118,064,993 تومان421,264,993 تومان
وام یاقوت نوین موسسه ملل 23 %148 ماهضامن رسمی

300 میلیون9,615,441 تومان0-161,540,191 تومان464,596,191 تومان
وام خرید کالا بانک آینده 18 %024 ماهضامن رسمی
8 میلیون0-0-0-0-
وام خرید کالا بانک ایران زمین 22 %024 ماهضامن رسمی
8 میلیون0-0-0-0-
وام خرید کالا بانک حکمت ایرانیان 18 %024 ماهضامن رسمی
8 میلیون0-0-0-0-
وام خرید کالا بانک رفاه کارگران 18 %136 ماهضامن رسمی
20 میلیون0-0-0-0-
وام خرید کالا بانک قوامین 18 %024 ماهضامن رسمی
8 میلیون0-0-0-0-
وام خرید کالا بانک گردشگری 18 %024 ماهضامن رسمی
8 میلیون0-0-0-0-

تسهیلات خرید کالا چیست و به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟

وام خرید کالا وامی است که تعدادی از بانک‌های کشور برای تهیه لوازم‌خانگی پرداخت می‌کنند. این وام برای خرید کالاهای ایرانی در نظر گرفته شده است. اگر برای خرید لوازم‌خانگی به بودجه بیشتری نیاز دارید می‌توانید روی این وام به‌عنوان یک راه‌حل کم‌دردسر حساب کنید. این وام در بیشتر بانک‌ها با سود 18 درصد به متقاضیان پرداخت می‌شود. شما برای وام لوازم‌خانگی به ضمانت‌هایی مانند گواهی کسر از حقوق نیاز دارید که بهتر است قبل از هر اقدامی به آن بیاندیشید. بانک مبلغ این وام را یا در قالب کارت اعتباری یا در ازای ارائه فاکتور معتبر به شما پرداخت خواهد کرد.

شما با کارت اعتباری این وام، فقط می‌توانید خرید انجام دهید و نمی‌توانید از این کارت برداشت نقدی کنید. اگر بانک وام کالا را در ازای ارائه فاکتور به شما پرداخت می‌کند در نظر داشته باشید این فاکتورها باید از فروشنده‌های مورد اعتماد بانک صادر شده باشند. بانک‌ها فروشگاه‌هایی را برای این امر معتبر می‌دانند که در لیست فروشگاه‌های معتبر در سایت وزارت صمت موجود باشند

سامانه ثبت نام وام خرید کالا

یکی از سوال‌هایی که بیشتر متقاضیان تسهیلات برای خرید لوازم خانگی دنبالش می‌گردند، گرفتن وام لوازم خانگی با بهترین شرایط ممکن است. برای همین هم دنبال وام خرید کالا با سود ۴ درصد یا وام خرید کالا بدون ضامن می‌گردند.کافی است عبارت سامانه ثبت نام وام خرید کالا را در اینترنت جست‌وجو کنید تا با تعداد زیادی سامانه و سایت مختلف مواجه شوید که سامانه‌های مختلفی را به شما معرفی می‌کنند. بیشتر این سامانه‌ها در واقع شما را به سایت‌های خرید اقساطی کالا می‌رسانند. سایت‌هایی که اعتبار خرید لوازم خانگی یا کالا به شما می‌دهند، اما سودشان معمولا بیشتر از تسهیلات بانکی است. اما برای دریافت وام خرید کالا چطور طرح‌های بانکی را مقایسه کنیم. کافی است جدولی که داخل همین صفحه گذاشته‌ایم را بخوانید. هم مبلغ وام بانک‌های مختلف را می‌توانید ببینید، هم  درصد سود وام خرید کالا و هم تعداد اقساطی که باید پرداخت کنید.

مبلغ وام خرید کالا چقدر است؟

بانک‌های زیادی وام خرید لوازم خانگی یا کالای ایرانی به مشتریان خود پرداخت می‌کنند. انواع طرح‌های تسهیلاتی مخصوص خرید کالا را که در شبکه بانکی وجود دارد، می‌توانید در جدول رده بخوانید. برای دریافت وام خرید کالا می‌توانید از ۸ میلیون تومان تا ۲۰۰ میلیون تومان وام بگیرید. همین جا هم خیال‌تان را راحت کنیم. از وام خرید کالا بدون ضامن در هیچ بانکی خبری نیست. برای گرفتن این وام یا باید ضامن رسمی به بانک معرفی کنید، یا سپرده‌ای در همان بانک بگذارید و آن را برای دریافت وام خرید کالا مسدود کنید. پس مثلا شرایط وام کالا ۵۰ میلیونی یا داشتن مسدودی سپرده در آن بانک است، یا معرفی ضامن رسمی.

شرایط دریافت وام فوری

کدام بانک‌ها وام خرید لوازم خانگی ارائه می‌دهند؟

بانک‌های ملی، آینده (ترنج کارت)، انصار (طرح حاتم)، شهر و صادرات از پرمراجعه‌ترین بانک‌هایی هستند که وام خرید لوازم خانگی ایرانی (همان وام خرید کالا) را ارائه می‌دهند. با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، با توجه به استقبال اندک مردم، مبالغ پایین این وام (همانند وام خرید کالای ۸، ۱۰ و… میلیون تومانی) دیگر ارائه نمی‌شود یا به عبارت دیگر، این مبلغ‌های پایین تحت عنوان «رفع احتیاجات ضروری» و به صورت نقدی به دست مشتریان می‌رسد و وام خرید کالا با کارت غیرنقدی به مخاطبان تحویل داده می‌شود. فهرست بانک‌هایی که وام خرید کالا را ارائه می‌دهند بالاتر مشاهده می‌کنید. امکان مقایسه هم برای شما فراهم شده و کلیک کردن هر وام، از آخرین تغییرات هر بانک باخبر خواهید شد.

وام صد میلیونی بدون ضامن

 

مدارک و شرایط دریافت وام کالا در سال 1403

این روزها بانک‌های زیادی وام خرید کالا به متقاضیان پرداخت می‌کنند که متقاضی با بررسی شرایط این بانک‌ها می‌تواند متناسب با نیاز خود مناسب‌ترین بانک را انتخاب کند.

  • وام خرید کالا برای کالای تولید داخل و کاملاً نو در نظر گرفته شده است.
  • اغلب بانک‌ها مبلغ وام را در ازای ارائه پیش‌فاکتور و در وجه فروشندگان معتبر پرداخت می‌کنند.
  • برخی بانک مبلغ وام را به‌صورت کارت اعتباری به مشتری پرداخت می‌کنند. وام‌گیرنده امکان برداشت نقدی از این کارت را نخواهد داشت.
  • در بیشتر بانک‌ها برای وام خرید لوازم‌خانگی سود 23 درصد در نظر گرفته شده است.
  • بیشتر بانک‌ها گواهی کسر از حقوق را به‌عنوان ضمانت در نظر گرفته‌اند. تعداد ضامن‌ها به مبلغ وام بستگی دارد.

مدارک دریافت وام کالا در هر بانک متفاوت است. اما این مدارک بدیهی را حتما همراه داشته باشید:

  • اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی خود و ضامن یا ضامن‌ها
  • اصل و کپی فیش حقوقی و گواهی کسر از حقوق ضامن یا ضامن‌ها
  • مدارک شغلی درخواست‌کننده وام خرید کالا

 

سوالات متداول درباره وام خرید کالا

از کدام بانک‌ها می‌توانم وام خرید کالا بگیرم؟

لیست کامل بانک‌های ارائه‌دهنده وام خرید کالا به همراه جزئیات را می‌توانید در جدول این صفحه از رده ببینید. امکان مقایسه وام خرید کالا بین بانک‌های مختلف نیز وجود دارد.‌

مبلغ وام دریافتی بابت خرید کالا چقدر است؟

وام خرید کالا توسط بانک‌های زیادی به مشتریان پرداخت می‌شود که از 8 میلیون تومان تا 50 میلیون تومان مبلغ پرداختی بانک‌ها برای این وام متغیر است. مبالغ و توضیحات بیشتر در مورد وام خرید کالا را می‌توانید در جدول رده ببینید.

درصورتی‌که شاغل نباشم، می‌توانم وام خرید کالا را دریافت کنم؟

بانک برای تضمین بازپرداخت اقساط باید مطمئن شود که شما درآمد دارید. پس برای دریافت وام باید شاغل باشید.

آیا کارت اعتباری وام خرید کالا را می‌توانم به پول نقد تبدیل کنم؟

خیر، وام‌گیرنده امکان برداشت نقدی از این کارت را نخواهد داشت.

برای گرفتن وام خرید لوازم‌خانگی، آیا نیاز هست در بانک سپرده‌ای بگذارم؟

به بانکی که قرار است از آن وام بگیرید، بستگی دارد. مثلاً در بانک‌های سامان، دی و سینا برای دریافت وام نیاز به سپرده‌گذاری وجود دارد. در جدول می‌توانید لیست تمام بانک‌هایی که برای دادن وام خرید کالا نیاز به سپرده‌گذاری دارند، را ببینید.

آیا برای خرید هر نوع کالایی می‌توان از وام خرید کالا استفاده کرد؟

خیر، فقط برای کالاهای تولید داخل و اکثراً در قبال ارائه پیش فاکتور پرداخت می‌شود.

در ازای دریافت وام خرید کالای 50 میلیونی، سود وام و مدت بازپرداخت آن چقدر خواهد بود؟

سود وام 18 درصد است ولی مدت بازپرداخت وام 50 میلیونی بستگی به بانک ارائه‌کننده وام دارد و حداکثر 5 سال است. برای اطلاع از مدت بازپرداخت وام خرید کالای هر بانک می‌توانید جدول این صفحه را دنبال کنید.

آیا بانک برای دریافت وام خرید کالا از من ضامن می‌خواهد؟

بله، بیشتر بانک‌ها گواهی کسر از حقوق را به‌عنوان ضمانت در نظر گرفته‌اند و تعداد ضامن‌ها به مبلغ وام بستگی دارد.

وام بدون چک و ضامن
×
وام بدون چک و ضامن
تا 50 میلیون تومان
دیجی‌پی