وام با پشتوانه اعتبار اسنادی داخلی ریالی LC

حساب سپرده لازم
جاری
سود
18 ٪
نیاز به سپرده

متقاضی استفاده از طرح طراوت می‌تواند به پشتوانه میانگین حساب‌جاری یا کوتاه‌مدت خود که باید 10 تا 15 درصد میزان اعتبار موردنیاز را پوشش دهد یا واریز نقدی 10 درصد از مبلغ اعتبار موردنیاز نسبت به دریافت اعتبار اسنادی داخلی ریالی مدت‌دار اقدام کند. 

حداکثر زمان بازپرداخت
60 ماه
نوع ضمانت
سند ملک
نام وام
طراوت
مسدودی سپرده