حساب سپرده ارزی پوند بانک دی

شرکت
سود
1.75 ٪

3 ماهه: 1.25 درصد
6 ماهه: 1.50 درصد
9 ماهه: 1.60 درصد
یک ساله: 1.75 درصد

بازه واریز سود
ماهیانه
حداقل موجودی
1,000 واحد
نوع پرداخت سود
ارزی
نوع بازگشت اصل سپرده
ارز