حساب سپرده ارزی درهم بانک دی

شرکت
سود
5 ٪

یک ماهه: 2 درصد
3 ماهه: 3.50 درصد
6 ماهه: 4.30 درصد
9 ماهه: 4.55 درصد
یک ساله: 5 درصد

بازه واریز سود
ماهیانه
حداقل موجودی
5,000 واحد
نوع پرداخت سود
ارزی
نوع بازگشت اصل سپرده
ارز