حساب سپرده ارزی یورو بانک دی

شرکت
سود
4.30 ٪

یک ماهه: 1 درصد
3 ماهه: 2.50 درصد
6 ماهه: 2.80 درصد
9 ماهه: 4.25 درصد
یک ساله: 4.30 درصد

بازه واریز سود
ماهیانه
حداقل موجودی
1,000 واحد
نوع پرداخت سود
ارزی
نوع بازگشت اصل سپرده
ارز