رده بورس حد نصاب جدید سرمایه‌گذاری صندوق‌ها در بورس

حد نصاب جدید سرمایه‌گذاری صندوق‌ها در بورس

بورس

سقف سپرده‌گذاری در بانک‌ها محدود شد

نویسنده: رده
12 مهر 1396

سازمان بورس و اوراق بهادار در سه ابلاغیه مجزا خطاب به کلیه نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار سقف جدید سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، نیکوکاری و قابل معامله و حدنصاب سرمایه‌گذاری آن‌ها در سپرده بانکی و سهام را اعلام کرد.

 

برای مشاهده لیست کامل صندوق‌های سرمایه گذاری و مقایسه روی لینک زیر کلیک کنید:

مقایسه صندوق‌های سرمایه‌گذاری

ابلاغیه اول: اعلام نصاب مجاز سرمایه‌گذاری و چگونگی احتساب کارمزد

در ابلاغیه شماره 12020087-1396/7/11 با موضوع «اعلام نصاب مجاز سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های بانکی و چگونگی احتساب کارمزد از مأخذ یادشده برای ارکان مدیر و ضامن نقد شوندگی صندوق‌ها و تغییر نصاب سرمایه‌گذاری صندوق‌ها در فرابورس ایران» خطاب به کلیه نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار آمده است:
«بر اساس مصوبات جلسه شماره 472 مورخ 1396/06/15 هیئت‌مدیره این سازمان، نصاب مجاز سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده و سپرده بانکی، نصاب مجاز سرمایه‌گذاری درفرابورس ایران و نحوه محاسبه کارمزد مدیر و ضامن نقد شوندگی صندوق‌های سرمایه‌گذاری از مأخذ یادشده به شرح زیر اعلام می‌شود:
1. نصاب مجاز سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری «در اوراق بهادار با درآمد ثابت»، «مختلط» و «سهام» در گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های بانکی به ترتیب به میزان حداکثر 50 درصد، 25 درصد و 15 درصد از ارزش کل دارایی‌های تحت مدیریت صندوق تعیین گردید.
2. بند 2 مصوبه شماره 298 هیئت‌مدیره سازمان در خصوص شرایط سهام و حق تقدم سهام پذیرفته‌شده در بازار دوم فرابورس ایران جهت سرمایه‌گذاری صندوق‌ها لغو گردید و نصاب سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته‌شده در بازار اول و دوم فرابورس ایران مشابه نصاب سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران لحاظ شد.
3. اخذ کارمزد توسط مدیر صندوق از مأخذ گواهی سپرده و سپرده‌های بانکی حداکثر به میزان نصاب‌های مجاز موضوع‌بند (1) قابل‌اعمال است. نحوه محاسبه کارمزد مدیر از مأخذ یادشده صرفاً به شرح «سالانه» [حداکثر 2% (دو درصد)] سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها امکان‌پذیر باشد.
4. برای ضامن نقد شوندگی از محل گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی کارمزدی قابل احتساب نمی‌باشد.
بر اساس مفاد بندهای (1) و (2) این ابلاغیه، نصاب جدید ترکیب دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح پیوست ارائه می‌گردد. صندوق‌های سرمایه‌گذاری و فعال ملزم به تطبیق وضعیت ترکیب دارایی‌های خود مطابق الزامات بند (1) ظرف حداکثر یک سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه و تطبیق نحوه محاسبه کارمزد مدیر و ضامن نقد شوندگی مطابق الزامات بندهای (3) و (4) حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه هستند. همچنین از تاریخ ابلاغ این مصوبه، بررسی درخواست‌های تمدید فعالیت، افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری و سایر تغییرات در صندوق‌های سرمایه‌گذاری منوط به احراز شرایط این مصوبه و رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.»

 

ابلاغیه دوم: لزوم سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار

در ابلاغیه شماره 12020088-1396/7/11 با موضوع «لزوم سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار قابل معامله در بورس‌ها و اعلام برخی مفاد اصلاحی در اساسنامه و امید نامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری» خطاب به کلیه نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار عنوان‌شده: «بر اساس مصوبات جلسه شماره 472 مورخ 1396/06/15 هیئت‌مدیره این سازمان، در خصوص اصلاح شرایط سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، امکان تضمین یا پیش‌بینی نرخ سود توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری و الزام صندوق‌های سرمایه‌گذاری به رعایت مقررات ابلاغی به شرح زیر اعلام می‌شود:
1. تمامی صندوق‌های سرمایه‌گذاری صرفاً مجاز به سرمایه‌گذاری در اوراق بهاداری هستند که دریکی از بورس‌ها قابل معامله باشد. به همین منظور ویژگی «به تشخیص مدیر، یکی از مؤسسات معتبر بازخرید آن‌ها (اوراق بهادار با درآمد ثابت) را قبل از سررسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آن‌ها به‌نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد «به شرح در یکی از بورس‌ها قابل معامله باشد» اصلاح گردید.
2. امکان تضمین نرخ سود توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری وجود ندارد. در مورد صندوق‌های سرمایه‌گذاری «در سهام» و «مختلط» نیز با توجه به م ماهیت ترکیب پرتفوی صندوق و ریسک موجود در آن، امکان پیش‌بینی نرخ سود وجود ندارد.
3. با توجه به لزوم رعایت مقررات ابلاغی توسط سازمان، ماده‌ای به شرح «صندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع اداری صلاحیت تصویب و ابلاغ می‌گردد» در اساسنامه نمونه صندوق‌های سرمایه‌گذاری گنجانده شد.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعال، از تاریخ ابلاغ این مصوبه، ملزم به رعایت مفاد این ابلاغیه و اصلاح صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعال، از تاریخ ابلاغ مصوبه مذکور، بررسی درخواست‌های تمدید فعالیت، افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری و سایر تغییرات در صندوق‌های سرمایه‌گذاری منوط به احراز شرایط این مصوبه و رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.»

 

ابلاغیه سوم: تعیین سقف سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری

در ابلاغیه شماره 12020089-1396/7/11 مدیریت نظارت برنهادهای مالی سازمان بورس با موضوع «تعیین سقف سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر صدور و ابطال و اعلام حداقل سرمایه لازم برای شروع و تمدید فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیکوکاری» خطاب به کلیه نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار» اظهارشده: «بر اساس مصوبات جلسه شماره 472 مورخ 1396/06/15 هیئت‌مدیره این سازمان، سقف مجاز سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر صدور و ابطال و میزان حداقل سرمایه لازم برای شروع و تمدید فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیکوکاری به شرح زیر اعلام می‌شود:
1. سقف مجاز سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر صدور و ابطال، بر اساس ارزش اسمی واحدهای سرمایه‌گذاری به میزان 250 هزار میلیارد ریال تعیین می‌گردد. لازم به ذکر است تغییر سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها نسبت به سقف فعلی آن‌ها منوط به رعایت تشریفات موجود در اساسنامه و رعایت سایر قوانین و مقررات است.
2. حداقل سرمایه لازم برای شروع فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیکوکاری به میزان 20 میلیارد ریال و حداقل سرمایه لازم برای اولین تمدید آن پس از گذشت 3 سال از آغاز فعالیت به میزان 50 میلیارد ریال تعیین می‌گردد.»

حد نصاب ترکیب دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام

ردیف موضوع سرمایه‌گذاری توضیحات
1 سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورسایران و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان حداقل 70 درصد از کل دارایی‌های صندوق
2 سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر حداکثر 5 درصد از اوراق منتشره ناشر
3 سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول یا دوم فرابورس ایران و قرارداد اختیار معامله همان سهام حداکثر 10 درصد از کل دارایی‌های صندوق
4 سهام، حق تقدم و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت حداکثر 30 درصد از کل دارایی‌های صندوق
5 واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار حداکثر 5 درصد از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف 30 درصد از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد
6 سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها حداکثر 5 درصد از کل دارایی‌های صندوق
7 اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام حداکثر 5 درصد از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
8 اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام
9 سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر 15 درصد از کل دارایی‌های صندوق

 

حد نصاب ترکیب دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط

ردیف موضوع سرمایه‌گذاری توضیحات
1 سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورسایران و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان حداقل 40 درصد و حداکثر 60 درصد از کل دارایی‌های صندوق
1-1 سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام حداکثر 20 درصد از دارایی‌های صندوق که به بند یک اختصاص داده شده‌اند.
2-1 سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت حداکثر 30 درصد از دارایی‌های صندوق که به بند یک اختصاص داده شده است
3-1 سهام و حق تقدم سهام منتشر از طرف یک ناشر حداکثر 5 درصد از کل سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر
4-1 واحدهای سرمایه‌گذاری «صندوق‌های سرمایه‌‌گذاری غیر از اوراق بهادار» حداکثر 5 درصد از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف 30 درصد از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد
5-1 اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام حداکثر 5 درصد  از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
6-1 اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام
2 اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداقل 40 درصد و حداکثر 60 درصد از کل دارایی های صندوق
2.1 اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر

 

حداکثر 40 درصد از دارایی‌های صندوق که به بند 2 اختصاص داده شده‌اند.
2.2 اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن

 

حداکثر 30 درصد از دارایی‌های صندوق که به بند 2 اختصاص داده شده‌اند
3-2 سرمایه‌­گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر 25 درصد از کل دارایی های صندوق
3 سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها حداکثر 5 درصد از کل دارایی های صندوق

 

*حد نصاب ترکیب داراییهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

ردیف موضوع سرمایه‌گذاری توضیحات
1 سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداقل 75 درصد از کل دارایی‌های صندوق
1-1 اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل 30 درصد از کل دارایی‌های صندوق
2-1 گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر 50 درصد از کل دارایی‌های صندوق
3-1 اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر حداکثر 40 درصد از کل دارایی‌های صندوق
2 سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس حداقل 5 درصد و حداکثر 20 درصد از کل دارایی‌های صندوق
1-2 سهام و حق‌تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر حداکثر 5 درصد از سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر
2-2 سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام حداکثر 5 درصد از کل دارایی‌های صندوق
3-2 سهام، حق‌تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت حداکثر 5 درصد از کل دارایی‌های صندوق
4-2 اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام حداکثر 5 درصد از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
5-2 اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام
6-2 سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها حداکثر 5 درصد از کل دارایی های صندوق
3 واحدهای سرمایه‌­گذاری «صندوق‌های سرمایه گذاری» حداکثر 5 درصد از  کل دارایی‌های صندوق و تا سقف 30 درصد از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم

بدون دیدگاه
 1. نیما می‌نویسد

  به نظرم بخشنامه اخیر کاهش سود و اکنون ورود دولت به صندوق های سرمایه گذاری باعث ورشکستگی بانکهای خصوصی و هجوم سرمایه های خرد به سمت بازار ارز می شود ، همین الان هم دولت توان ثابت نگاه داشتن نرخ ارز را ندارد ، متاسفانه با بالا رفتن تقاضای خرید ارز قیمت دلار و سایر ارزها نیز سیر صعودی پیدا کرده

  1. حسنعلی می‌نویسد

   بانک مرکزی به خیال خودش داره به بانک ها لطف میکنه، برخی الزامات رو برای اونها برداشته که مثلا اگه سود رو پایین بیارن یا هزینه ابطال بگیرن با این بخشنامه دستشون باز باشه اما من هم با شما موافقم فشار به سپرده گذار و سپرده ها نهایتا گریبان بانک رو میگیره.

 2. امیر می‌نویسد

  همین حالا هم صندوق‌های با درآمد ثابت غالبا کمتر از ۷۵٪ سپرده بانکی دارند، یعنی احتمالا تغییری در سود آن‌ها و وارد شدن سرمایه به بخش تولیدی ندارد و در راستای اثربخشی به کاهش سود بانکی کمکی نمی‌کند. ولی اینکه دولت به حوزه صندوق‌ها هم ورود کرده نشان از عزم دولت برای ورود سرمایه به بخش تولید و کاهش سود سرمایه‌های خرد ملت که در صندوق‌های انباشته شده، دارد.

  1. حسنعلی می‌نویسد

   مردم زرنگ تر از بخشنامه ها هستند!!