وام با میانگین حساب موسسه ملل

حساب سپرده لازم
کوتاه مدت عادی
مدت زمان خواب سپرده
4 ماه
میزان سپرده
45000000
سود سپرده
2 ٪
سود
4 ٪
نیاز به سپرده
حداکثر زمان بازپرداخت
10 ماه
نوع ضمانت
ضامن رسمی

ارائه یک ضامن رسمی کسر از حقوق و یک فقره چک الزامی است.

سقف وام
30,000,000 تومان
مسدودی سپرده
قسط وام
3,055,275 تومان
کل سود وام
552,745 تومان
مجموع رقم وام و سود
30,660,000 تومان