حساب سپرده ارزی یورو بانک گردشگری

سود
3.5 ٪

یک ماهه: 1 درصد
3 ماهه: 1.5 درصد
6 ماهه: 2 درصد
یک ساله: 3.5 درصد

بازه واریز سود
ماهیانه
حداقل موجودی
1,000 واحد
نوع پرداخت سود
ارزی
نوع بازگشت اصل سپرده
ارز