حساب سپرده ارزی پوند انگلیس بانک ملی

شرکت
سود
0.83 ٪

1 ماهه: 0.59 درصد
2 ماهه: 0.63 درصد
3 ماهه: 0.66 درصد
6 ماهه: 0.74 درصد
9 ماهه: 0.79 درصد
12 ماهه: 0.83 درصد

بازه واریز سود
ماهیانه
نوع پرداخت سود
ارزی
نوع بازگشت اصل سپرده
ارز