حساب سپرده درهم امارات بانک ملی

شرکت
سود
2 ٪

1 ماهه: 0.5 درصد
2 ماهه: 0.6 درصد
3 ماهه: 0.7 درصد
6 ماهه: 1.4 درصد
9 ماهه: 1.6 درصد
12 ماهه: 2 درصد

بازه واریز سود
ماهیانه
نوع پرداخت سود
ارزی
نوع بازگشت اصل سپرده
ارز