حساب سپرده ارزی یورو بانک ملی

شرکت
سود
3 ٪

1 ماهه: 1 درصد
2 ماهه: 1.1 درصد
3 ماهه: 1.2 درصد
6 ماهه: 2.25 درصد
9 ماهه: 2.5 درصد
12 ماهه: 3 درصد

بازه واریز سود
ماهیانه
حداقل موجودی
1,000 واحد
نوع پرداخت سود
ارزی
حداقل موجودی منشا داخلی
10000
حداقل موجودی منشا خارجی
10000
نوع بازگشت اصل سپرده
ارز