صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

آخرین سود پرداختی
60 ٪

سود منتهی به ۲۵ تیر ۱۳۹۹

بازدهی 12ماه قبل
73.58 ٪
حداقل سپرده
1,000,000 تومان
ضامن نقدشوندگی
ندارد
ظرفیت
بازه پرداخت سود
ماهانه

پرداخت سود منتهی به ۲۵ ام هرماه

هزینه ابطال
2000 تومان
آدرس سایت