اوراق گواهی سپرده

گواهی سپرده ویژه سرمایه‌گذاری در اصل اوراق بهاداری است که سازمان‌ها و ارگان‌ها و مؤسسات مالی جهت تأمین بخشی از هزینه‌های مالی با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می‌کنند.
این اوراق بی‌نام و قابل‌انتقال به غیر است که در هر زمان قابل تبدیل به وجه نقد بوده و در سررسیدهای یک‌ماهه تا چندماهه به فاصله از تاریخ انتشار و مدت یک الی پنج‌ساله منتشر می‌شود.
بازپرداخت اصل و سود سپرده در سررسید توسط بانک منتشرکننده تعهد می‌شود.

شرکت سود سقف سود حداقل موجودی کارت بانکی دسترسی آنلاین تخفیف بیمه‌ای
حساب بانکی بانک آینده 0- 0- 0- 0 0 0
حساب بانکی بانک حکمت ایرانیان 0- 0- 0- 0 0 0
حساب بانکی بانک خاورمیانه 0- 0- 0- 0 0 0
حساب بانکی بانک سرمایه 0- 0- 0- 0 0 0
حساب بانکی بانک سپه 18 ٪ 0- 1,000,000 تومان 0 0 0
حساب بانکی گواهی سپرده مهر 98 بانک سینا 18 ٪ 100,000 تومان 0 0 0
حساب بانکی بانک صادرات 18 ٪ 0- 1,000,000 تومان 0 0 0
حساب بانکی بانک صادرات 20 ٪ 0- 1,000,000 تومان 0 0 0
حساب بانکی بانک مسکن 18 ٪ 0- 1,000,000 تومان 0 0 0
حساب بانکی بانک ملت 18 ٪ 0- 1,000,000 تومان 0 0 0
حساب بانکی گواهی سپرده بانک ملت (مهر 98) بانک ملت 18 ٪ 100,000 تومان 0 0 0
حساب بانکی بانک پاسارگاد 18 ٪ 0- 1,000,000 تومان 0 0 0