اوراق گواهی سپرده

گواهی سپرده ویژه سرمایه‌گذاری در اصل اوراق بهاداری است که سازمان‌ها و ارگان‌ها و مؤسسات مالی برای تأمین بخشی از هزینه‌های مالی با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می‌کنند.

این اوراق بی‌نام و قابل‌انتقال به غیر است که در هر زمان قابل تبدیل به وجه نقد بوده و در سررسیدهای یک‌ماهه تا چندماهه به فاصله از تاریخ انتشار و مدت یک الی پنج‌ساله منتشر می‌شود. بازپرداخت اصل و سود سپرده در سررسید توسط بانک منتشرکننده تعهد می‌شود.

جدول رده کمکی است برای مقایسه بهتر این سپرده‌ها.

شرکت سود سقف سود حداقل موجودی کارت بانکی دسترسی آنلاین تخفیف بیمه‌ای
گواهی سپرده بانک آینده 18 ٪ 0- 100,000 تومان 0 0 0
گواهی سپرده بانک اقتصاد نوین 18 ٪ 100,000 تومان 0 0 0
اوراق گواهی سپرده بانک انصار 18 ٪ 100,000 تومان 0 0 0
گواهی سپرده بانک ایران زمین 18 ٪ 100,000 تومان 0 0 0
اوراق گواهی سپرده بانک تجارت 18 ٪ 100,000 تومان 0 0 0
گواهی سپرده بانک توسعه تعاون 18 ٪ 100,000 تومان 0 0 0
اوراق گواهی سپرده بانک حکمت ایرانیان 18 ٪ 1,000,000 تومان 0 0 0
گواهی سپرده بانک حکمت ایرانیان 0- 0- 0- 0 0 0
گواهی سپرده بانک خاورمیانه 0- 0- 0- 0 0 0
اوراق گواهی سپرده بانک خاورمیانه 18 ٪ 100,000 تومان 0 0 0
گواهی سپرده بانک دی 18 ٪ 100,000 تومان 0 0 0
گواهی سپرده بانک رفاه 18 ٪ 100,000 تومان 0 0 0
اوراق گواهی سپرده بانک سامان 18 ٪ 1,000,000 تومان 0 0 0
گواهی سپرده بانک سرمایه 18 ٪ 0- 100,000 تومان 0 0 0
گواهی سپرده بانک سپه 18 ٪ 0- 100,000 تومان 0 0 0
گواهی سپرده بانک سینا 18 ٪ 100,000 تومان 0 0 0
گواهی سپرده بانک شهر 18 ٪ 100,000 تومان 0 0 0
گواهی سپرده بانک صادرات 18 ٪ 0- 100,000 تومان 0 0 0
گواهی سپرده بانک مسکن 18 ٪ 0- 100,000 تومان 0 0 0
گواهی سپرده بانک ملت 18 ٪ 100,000 تومان 0 0 0
گواهی سپرده بانک ملی 18 ٪ 100,000 تومان 0 0 0
اوراق گواهی سپرده بانک مهر اقتصاد 18 ٪ 100,000 تومان 0 0 0
گواهی سپرده بانک پارسیان 18 ٪ 100,000 تومان 0 0 0
گواهی سپرده بانک پاسارگاد 18 ٪ 0- 100,000 تومان 0 0 0
اوراق گواهی سپرده بانک کارآفرین 18 ٪ 1,000,000 تومان 0 0 0
گواهی سپرده بانک کشاورزی 18 ٪ 100,000 تومان 0 0 0
گواهی سپرده بانک گردشگری 18 ٪ 100,000 تومان 0 0 0
گواهی سپرده موسسه اعتباری نور 18 ٪ 100,000 تومان 0 0 0