مرور

گواهی سپرده

گواهی سپرده ویژه سرمایه‌گذاری در اصل اوراق بهاداری است که سازمان‌ها و ارگان‌ها و مؤسسات مالی جهت تأمین بخشی از هزینه‌های مالی با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می‌کنند.
این اوراق بی‌نام و قابل‌انتقال به غیر است که در هر زمان قابل تبدیل به وجه نقد بوده و در سررسیدهای یک‌ماهه تا چندماهه به فاصله از تاریخ انتشار و مدت یک الی پنج‌ساله منتشر می‌شود.
بازپرداخت اصل و سود سپرده در سررسید توسط بانک منتشرکننده تعهد می‌شود.

شرکت سود حداقل موجودی کارت بانکی دسترسی آنلاین تخفیف بیمه‌ای
بانک آینده - - 0 0 0
بانک حکمت ایرانیان - - 0 0 0
بانک خاورمیانه - - 0 0 0
بانک سرمایه - - 0 0 0
بانک سپه 18 ٪ 1,000,000 تومان 0 0 0
بانک صادرات 18 ٪ 1,000,000 تومان 0 0 0
بانک صادرات 20 ٪ 1,000,000 تومان 0 0 0
بانک مسکن 18 ٪ 1,000,000 تومان 0 0 0
بانک ملت 18 ٪ 1,000,000 تومان 0 0 0
بانک پاسارگاد 18 ٪ 1,000,000 تومان 0 0 0