مرور

وام خرید مسکن

وام مسکن توسط بانک‌ها برای خرید مسکن پرداخت می‌شود بانک‌ها شرایط مختلفی برای این نوع وام در نظر می‌گیرند:
سن ساختمان، ارزش مسکن و برای برخی بانک‌ها مانند بانک مسکن نداشتن سابقه استفاده از تسهیلات مسکن و … از شرط‌های آنان است.

بانک مسکن به‌عنوان بانک تخصصی این حوزه فروش اوراق مسکن را به‌عنوان یکی از روش‌های پرداخت وام انجام می‌دهد.

شرکت سود نیاز به سپرده حداکثر زمان بازپرداخت نوع ضمانت سقف وام
بانک سامان 18 ٪ 0 60 ماه سند ملک 500 میلیون تومان
بانک مسکن ( پس انداز جوانان ) 9 ٪ 1 240 ماه سند ملک 213 میلیون تومان
بانک مسکن ( یکم ) 8 ٪ 1 144 ماه سند ملک 160 میلیون تومان
بانک ملی ( اوراق مسکن ملی ) 17 ٪ 1 120 ماه سند ملک 60 میلیون تومان