وام تعمیرات مسکن

وام تعمیر مسکن که به‌نام جعاله نیز معرفی شده است تسهیلاتی برای تعمیر مسکن یا ساختمان است.
این وام برای تعمیر یا تکمیل مسکن پرداخت می‌شود.

بانک‌ها وام تعمیر مسکن را در انواع با سپرده و بدون سپرده می‌پردازند.

شرکت سود نیاز به سپرده حداکثر زمان بازپرداخت نوع ضمانت سقف وام
وام تعمیرات مسکن بانک آینده 18 ٪ 0 36 ماه شخص 10 میلیون تومان
وام تعمیرات مسکن بانک ایران زمین 22 ٪ 0 36 ماه شخص 50 میلیون تومان
وام تعمیرات مسکن بانک تجارت 18 ٪ 0 36 ماه شخص 10 میلیون تومان
وام تعمیرات مسکن بانک حکمت ایرانیان 18 ٪ 1 36 ماه شخص 10 میلیون تومان
وام تعمیرات مسکن بانک دی 18 ٪ 1 48 ماه سند ملک 200 میلیون تومان
وام تعمیرات مسکن بانک رفاه کارگران 18 ٪ 0 36 ماه سند ملک 80 میلیون تومان
وام تعمیرات مسکن بانک سامان 18 ٪ 0 60 ماه سند ملک 250 میلیون تومان
وام تعمیرات مسکن بانک سپه 18 ٪ 0 36 ماه شخص 10 میلیون تومان
وام تعمیرات مسکن بانک سینا 18 ٪ 0 60 ماه سند ملک 200 میلیون تومان
وام تعمیرات مسکن بانک شهر 18 ٪ 0 48 ماه سند ملک 150 میلیون تومان
وام تعمیرات مسکن بانک صادرات 18 ٪ 0 36 ماه سند ملک 200 میلیون تومان
وام تعمیرات مسکن بانک قوامین 18 ٪ 0 36 ماه شخص 10 میلیون تومان
وام تعمیرات مسکن بانک مسکن 18 ٪ 0 60 ماه سند ملک 40 میلیون تومان
وام تعمیرات مسکن بانک ملی 18 ٪ 0 36 ماه سند ملک 50 میلیون تومان
وام تعمیرات مسکن بانک پارسیان 18 ٪ 1 60 ماه سند ملک 200 میلیون تومان
وام تعمیرات مسکن بانک پاسارگاد 18 ٪ 0 36 ماه شخص 20 میلیون تومان
وام تعمیرات مسکن بانک گردشگری 18 ٪ 0 60 ماه سند ملک 500 میلیون تومان