مرور

تعمیرات مسکن

وام تعمیر مسکن که به‌نام جعاله نیز معرفی شده است تسهیلاتی برای تعمیر مسکن یا ساختمان است.
این وام برای تعمیر یا تکمیل مسکن پرداخت می‌شود.

بانک‌ها وام تعمیر مسکن را در انواع با سپرده و بدون سپرده می‌پردازند.

شرکت سود نیاز به سپرده حداکثر زمان بازپرداخت نوع ضمانت سقف وام
بانک آینده 18 ٪ 0 36 ماه شخص 10 میلیون تومان
بانک ایران زمین 22 ٪ 0 36 ماه شخص 50 میلیون تومان
بانک تجارت 18 ٪ 0 36 ماه شخص 10 میلیون تومان
بانک حکمت ایرانیان 18 ٪ 1 36 ماه شخص 10 میلیون تومان
بانک دی 18 ٪ 1 48 ماه سند ملک 200 میلیون تومان
بانک رفاه کارگران 18 ٪ 0 36 ماه سند ملک 80 میلیون تومان
بانک سامان 18 ٪ 0 60 ماه سند ملک 250 میلیون تومان
بانک سپه 18 ٪ 0 36 ماه شخص 10 میلیون تومان
بانک سینا 18 ٪ 0 60 ماه سند ملک 200 میلیون تومان
بانک شهر 18 ٪ 0 48 ماه سند ملک 150 میلیون تومان
بانک صادرات 18 ٪ 0 36 ماه سند ملک 200 میلیون تومان
بانک قوامین 18 ٪ 0 36 ماه شخص 10 میلیون تومان
بانک ملی 18 ٪ 0 36 ماه سند ملک 50 میلیون تومان
بانک پارسیان 18 ٪ 1 60 ماه سند ملک 200 میلیون تومان
بانک پاسارگاد 18 ٪ 0 36 ماه شخص 20 میلیون تومان
بانک گردشگری 18 ٪ 0 36 ماه سند ملک 250 میلیون تومان