سپرده سرمایه گذاری تامین جهیزیه بانک صادرات

حداقل موجودی
100,000 تومان

اصل و کپی شناسنامه

کارت بانکی
دسترسی آنلاین
تخفیف بیمه‌ای
قرعه‌کشی
مدارک لازم

این طرح به منظور پاسخگویی به دور اندیشی و برنامه ریزی اقتصادی برای آینده مالی مطلوب جهت پرداخت وجهی است که در تعهد مرد بوده و دارای ارزش مالی می باشد ، طراحی شده و می‌تواند با هدف بهره‌مندی از سود سپرده‌های بانکی و تشکیل سرمایه قابل توجهی از پس انداز های خرد جهت تشکیل سرمایه‌ای چشمگیر پس از ازدواج افتتاح گردد.

نرخ سود این سرمایه‌گذاری مطابق با نرخ سود سپرده های بلندمدت متناظر مصوب بانک مرکزی  در هر دوره تعیین می‌گردد.
 مدت این نوع سپرده گذاری از یک تا 20 سال ویا بیشتر می باشدکه هر 5 سال یکبار تمدید می‌گردد.
 سرمایه‌گذاری بصورت یکجا و یا اقساطی امکانپذیرمی باشد.
 سود سپرده های سرمایه‌گذاری به صورت ماهانه محاسبه و حسب اعلام مشتری مجددا" در همان حساب سرمایه‌گذاری خواهد شد .
درصورت توقف جریان سپرده گذاری سود حاصله متناسب با مدت، برای سپرده های اندوخته شده تا پایان دوره محاسبه و سرمایه پایان دوره نیز متناسب با اقساط پرداخت شده خواهد بود.
تأخیر یا عدم پرداخت اقساط شامل هیچگونه جریمه ای نبوده و موجب عدم محاسبه سود سپرده های ماه های قبل نخواهد شد.
امکان پرداخت اقساط از طریق سیستم پرداخت اینترنتی وجود خواهد داشت .
واریز چند قسط بصورت یکجا امکان پذیر است .
افتتاح حساب مشترک گنجینه سپهر برای متقاضیان امکان پذیر شد.
 

این طرح به منظور پاسخگویی به دور اندیشی و برنامه ریزی اقتصادی برای آینده مالی مطلوب جهت پرداخت وجهی است که در تعهد مرد بوده و دارای ارزش مالی می باشد ، طراحی شده و می‌تواند با هدف بهره‌مندی از سود سپرده‌های بانکی و تشکیل سرمایه قابل توجهی از پس انداز های خرد جهت تشکیل سرمایه‌ای چشمگیر پس از ازدواج افتتاح گردد.

نرخ سود این سرمایه‌گذاری مطابق با نرخ سود سپرده های بلندمدت متناظر مصوب بانک مرکزی  در هر دوره تعیین می‌گردد.
 مدت این نوع سپرده گذاری از یک تا 20 سال ویا بیشتر می باشدکه هر 5 سال یکبار تمدید می‌گردد.
 سرمایه‌گذاری بصورت یکجا و یا اقساطی امکانپذیرمی باشد.
 سود سپرده های سرمایه‌گذاری به صورت ماهانه محاسبه و حسب اعلام مشتری مجددا" در همان حساب سرمایه‌گذاری خواهد شد .
درصورت توقف جریان سپرده گذاری سود حاصله متناسب با مدت، برای سپرده های اندوخته شده تا پایان دوره محاسبه و سرمایه پایان دوره نیز متناسب با اقساط پرداخت شده خواهد بود.
تأخیر یا عدم پرداخت اقساط شامل هیچگونه جریمه ای نبوده و موجب عدم محاسبه سود سپرده های ماه های قبل نخواهد شد.
امکان پرداخت اقساط از طریق سیستم پرداخت اینترنتی وجود خواهد داشت .
واریز چند قسط بصورت یکجا امکان پذیر است .
افتتاح حساب مشترک گنجینه سپهر برای متقاضیان امکان پذیر شد.