سپرده سرمایه گذاری تامین آتیه کشاورزان بانک صادرات

سود
18 ٪

مطابق با اعلام بانک مرکزی

حداقل موجودی
100,000 تومان
کارت بانکی
دسترسی آنلاین
تخفیف بیمه‌ای
قرعه‌کشی
مدارک لازم

بانک صادرات ایران در راستای تأمین مالی بخش اعــــظمی از افراد جامعـــه ، اقدام به معرفی طرح های متنوع ســــرمایه گذاری بلند مدت اقســــاطی نموده تا سپرده‌گذاران قادر باشند از طریق اندوخته و پس انداز تدریجی ، از سود سپرده‌های بلند مدت بهره‌مند شده و پس از طی یک دوره زمانی مالک سرمایه قابل توجهی گردند .
این طرح در راستای تامین سرمایه ای قابل توجه از تشکیل پس اندازهای کوچک به منظور تامین آینده ای روشن برای کارگران و کشاورزان است.

نرخ سود این سرمایه گذاری مطابق با نرخ سود سپرده‌های بلند مدت متناظر مصوب بانک مرکزی در هر دوره تعیین می گردد.
مدت این نوع سپرده گذاری از یک تا 30 سال می باشدکه هر 5 سال یکبار تمدید می گردد.
قابلیت سرمایه گذاری بصورت یکجا و یا اقساطی امکان پذیرمی باشد.
سود سپرده‌های سرمایه گذاری به صورت ماهانه محاسبه و مجددا"در همان حساب سرمایه گذاری خواهد شد.
حداقل مبلغ جهت افتتاح حساب 1،000،000 ریال می باشد.
تعیـــین میزان و تعداد اقســـاط و سرمایه پایان دوره ( بجز قســــط اول ) با ضریبی از 200،000 ریال به عــهده     سپرده گذار می باشد .
در صورت توقف جریان سپرده گذاری سود حاصله متناسب با مدت، برای سپرده‌های اندوخته شده تا پایان دوره محاسبه و سرمایه پایان دوره نیز متناسب با اقساط پرداخت شده خواهد بود.
تأخیر یا عدم پرداخت اقساط شامل هیچگونه جریمه ای نبوده و موجب عدم محاسبه سود سپرده‌های ماه های قبل نخواهد بود.
امکان پرداخت اقساط از طریق سیستم پرداخت اینترنتی وجود خواهد داشت .
واریز چند قسط بصورت یکجا امکان پذیر می باشد .
امکان افتتاح حساب برای تمامی کشاورزان و کارگران وجود دارد.
کپی و اصل شناسنامه 

بانک صادرات ایران در راستای تأمین مالی بخش اعــــظمی از افراد جامعـــه ، اقدام به معرفی طرح های متنوع ســــرمایه گذاری بلند مدت اقســــاطی نموده تا سپرده‌گذاران قادر باشند از طریق اندوخته و پس انداز تدریجی ، از سود سپرده‌های بلند مدت بهره‌مند شده و پس از طی یک دوره زمانی مالک سرمایه قابل توجهی گردند .
این طرح در راستای تامین سرمایه ای قابل توجه از تشکیل پس اندازهای کوچک به منظور تامین آینده ای روشن برای کارگران و کشاورزان است.

نرخ سود این سرمایه گذاری مطابق با نرخ سود سپرده‌های بلند مدت متناظر مصوب بانک مرکزی در هر دوره تعیین می گردد.
مدت این نوع سپرده گذاری از یک تا 30 سال می باشدکه هر 5 سال یکبار تمدید می گردد.
قابلیت سرمایه گذاری بصورت یکجا و یا اقساطی امکان پذیرمی باشد.
سود سپرده‌های سرمایه گذاری به صورت ماهانه محاسبه و مجددا"در همان حساب سرمایه گذاری خواهد شد.
حداقل مبلغ جهت افتتاح حساب 1،000،000 ریال می باشد.
تعیـــین میزان و تعداد اقســـاط و سرمایه پایان دوره ( بجز قســــط اول ) با ضریبی از 200،000 ریال به عــهده     سپرده گذار می باشد .
در صورت توقف جریان سپرده گذاری سود حاصله متناسب با مدت، برای سپرده‌های اندوخته شده تا پایان دوره محاسبه و سرمایه پایان دوره نیز متناسب با اقساط پرداخت شده خواهد بود.
تأخیر یا عدم پرداخت اقساط شامل هیچگونه جریمه ای نبوده و موجب عدم محاسبه سود سپرده‌های ماه های قبل نخواهد بود.
امکان پرداخت اقساط از طریق سیستم پرداخت اینترنتی وجود خواهد داشت .
واریز چند قسط بصورت یکجا امکان پذیر می باشد .
امکان افتتاح حساب برای تمامی کشاورزان و کارگران وجود دارد.