اوراق گواهی سپرده بانک انصار

سود
18 ٪

برداشت زودتر از موعد نرخ شکست ۱۰ درصد دارد

حداقل موجودی
1,000,000 تومان
کارت بانکی
دسترسی آنلاین
تخفیف بیمه‌ای