اوراق گواهی سپرده بانک مهر اقتصاد

سود
18 ٪

برداشت زودتر از موعد نرخ شکست ۱۰ درصد دارد

حداقل موجودی
100,000 تومان
کارت بانکی
دسترسی آنلاین
تخفیف بیمه‌ای