اوراق گواهی سپرده بانک حکمت ایرانیان

سود
18 ٪

برداشت زودتر از موعد یکسال دارای نرخ شکست ۱۰ درصد است

حداقل موجودی
1,000,000 تومان
کارت بانکی
دسترسی آنلاین
تخفیف بیمه‌ای