اوراق گواهی سپرده بانک شهر

شرکت
سود
18 ٪

درصورت بستن زودتر از موعد، نرخ شکست ۱۰ درصد است

حداقل موجودی
100,000 تومان
کارت بانکی
دسترسی آنلاین
تخفیف بیمه‌ای