اوراق گواهی سپرده بانک‌ دی

شرکت
سود
18 ٪

درصورت برداشت زودتر از موعد نرخ شکست ۸ درصد است

حداقل موجودی
100,000 تومان

مهلت ارائه این اوراق تا پایان شهریور ۹۹ است

کارت بانکی
دسترسی آنلاین
تخفیف بیمه‌ای