اوراق گواهی سپرده بانک ملی

شرکت
سود
18 ٪

دروصرت برداشت زودتر از یکسال نرخ شکست ۱۰ درصد است

حداقل موجودی
100,000 تومان
کارت بانکی
دسترسی آنلاین
تخفیف بیمه‌ای