رده خبر حداکثر مبلغ ورود و خروج ارز مسافران چقدر است؟

حداکثر مبلغ ورود و خروج ارز مسافران چقدر است؟

خبر

صفر تا صد شرایط ورود و خروج ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار از کشور

نویسنده: رده
16 آبان 1396

حداکثر مبلغ ورود و خروج ارز مسافران چقدر است؟

طبق اعلام بانک مرکزی ورود و خروج ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مجموعاً تا سقف مبلغ ده هزار یورو و یا معادل آن به سایر ارزها مجاز بوده و ورود و خروج ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مجموعاً بیش از مبلغ ده هزار یورو و یا معادل آن به سایر ارزها ممنوع می‌باشد. در راستای اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، چنانچه مأمورین و یا ضابطین قانونی مربوطه برای مبالغ کمتر از سقف ده هزار یورو و یا معادل آن به سایر ارزها، ظن به پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم یا سایر جرائم منشأ مرتبط پیدا کنند، طی روال مشابه مبالغ بالاتر از سقف مقرر (ده هزار یورو و یا معادل آن به سایر ارزها) در این خصوص نیز تسری خواهد یافت.
 

شرایط ورود ارز بیش از 10 هزار یورو به کشور

ورود ارز، اسناد بانکی (از قبیل چک‌بانکی، چک تضمینی، چک مسافرتی و سایر اسناد مالی قابل‌انتقال) و اوراق بهادار بی‌نام مانند اوراق قرضه به‌صورت فیزیکی به هر طریق توسط هر مسافر از خارج از کشور تا سقف مبلغ ده هزار یورو و یا معادل آن به سایر ارزها نیاز به اظهار نداشته و برای ورود ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مجموعاً به مبلغ بیش از سقف تعیین‌شده، مسافر می‌بایست در مبادی ورودی نسبت به اظهار ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه خود (به‌صورت کتبی یا شفاهی) به گمرک ایران اقدام و اطلاعات موردنیاز را به‌صورت سیستمی از طریق درگاه گمرک ثبت نماید. ضمناً مسافر می‌تواند قبل از ورود به کشور از طریق درگاه مزبور، ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه خود را به‌صورت سیستمی اظهار نماید.
 

اظهار ارز مازاد بی‌نام مسافر

پس از اظهار ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مازاد بر مبلغ ده هزار یورو و یا معادل آن به سایر ارزها توسط مسافر و دریافت کد ره‌گیری، اطلاعات اظهارشده به درگاه بانک ملی ارجاع و بانک پس از دریافت ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام، نسبت به ارائه رسید چاپی حاوی کد ره‌گیری، مبلغ و نوع ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام دریافتی به مسافر اقدام و مراتب را به‌صورت سیستمی به گمرک اعلام می‌نماید.
 

شرایط ورود ارز مازاد بی‌نام مسافران

ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مازاد بر مبلغ ده هزار یورو و یا معادل آن به سایر ارزها تا زمان تعیین تکلیف از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی، نزد بانک ملی نگهداری می‌شود. مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی، پس از بررسی نسبت به اعلام نتیجه به گمرک اقدام می‌نماید. در صورت تأیید منشأ ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی، مراتب از طریق گمرک به بانک ملی اعلام و بانک بنا به درخواست مسافر یا نماینده قانونی وی، در خصوص ارز نسبت به حواله وجه به داخل و یا خارج از کشور در چارچوب مقررات ارزی، پرداخت عین ارز و یا خرید آن به نرخ آزاد و در خصوص اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام نسبت به استرداد آن اقدام و اطلاعات نحوه استرداد ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام را در سامانه ثبت می‌نماید.
 

شرایط خروج ارز مازاد بی‌نام مسافران

خروج ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده مجموعاً مازاد بر مبلغ ده هزار یورو و یا معادل آن به سایر ارزها به ازای هر مسافر به خارج از کشور، منوط به ارائه رسید چاپی حاوی کد ره‌گیری صادره از سوی باجه بانک ملی و تا سقف مبلغ مندرج در رسید مزبور به گمرک خواهد بود. خروج ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام صرفاً توسط شخص اظهارکننده، به همان نوع ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده مجاز خواهد بود. درصورتی‌که مسافر قصد خروج کل ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده را داشته باشد، گمرک نسبت به ابطال سیستمی کد ره‌گیری مأخوذه بابت ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده و رسید چاپی آن اقدام می‌کند. درصورتی‌که مسافر قصد خروج ارز به میزان کمتر از مبلغ اظهارشده را داشته باشد، بانک ملی ضمن کسر مبلغ موردنظر از مبلغ اظهارشده در سامانه مربوطه، نسبت به صدور رسید چاپی جدید اقدام و مراتب را به گمرک اعلام می‌کند. گفتنی است مفاد این ماده مشمول اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام نیست.
 

شرایط ورود و خروج ارز غیر رایج

چنانچه ارز فیزیکی جزء اسعار جهان‌روا (ارز رایج) نبوده و یا به تشخیص بانک ملی قابلیت مصرف نداشته باشد، عین ارز به مسافر مسترد می‌گردد. درصورتی‌که درخواست مسافر مبنی بر حواله وجه به خارج از کشور، بانک ملی می‌بایست نسبت به ابطال سیستمی کد ره‌گیری مأخوذه بابت ارز اظهارشده و رسید چاپی آن اقدام و مراتب را به گمرک اعلام کند.
 

ورود و خروج ارز بدون منشأ چه سرانجامی دارد؟

در صورت عدم‌تأیید منشأ ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی، ضمن طرح شکایت در مرجع قضایی، مراتب را جهت درج در سامانه به گمرک اعلام می‌کند. در صورت صدور رأی برائت قطعی از سوی مرجع قضایی، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی مراتب را از طریق گمرک به بانک ملی طبق قوانین اقدام می‌کند. درصورتی‌که صدور رأی محکومیت قطعی از سوی مرجع قضایی، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی مراتب را از طریق گمرک به بانک ملی اعلام و بانک ضمن ابطال سیستمی کد ره‌گیری مأخوذه بابت ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده در سامانه و اعلام مراتب به گمرک، عین ارز اظهارشده را به اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزی تحویل داده و نسبت به خرید ارز به نرخ روز و واریز معادل ریالی آن به‌حساب تعیین‌شده از سوی خزانه‌داری کل کشور اقدام می‌کند. در خصوص اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام، واریز معادل ریالی آن به نرخ روز به‌حساب خزانه، منوط به وصول وجه اسناد و اوراق مزبور خواهد بود. چنانچه مأمورین و یا ضابطین قانونی مربوطه برای مبالغ کمتر از سقف ده هزار یورو و یا معادل آن به سایر ارزها، ظن به پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم یا سایر جرائم منشأ مرتبط پیدا کنند، طی روال مشابه مبالغ بالاتر از سقف مقرر (ده هزار یورو و یا معادل آن به سایر ارزها) در این خصوص نیز تسری خواهد یافت.
 

شرایط مرجوع کردن ارز مازاد بی‌نام

تا قبل از ورود به کشور مسافر می‌تواند نسبت به مرجوع کردن ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مازاد بر مبلغ ده هزار یورو و یا معادل آن به سایر ارزها اعم از آنکه آن را اظهار کرده باشد یا خیر، اقدام نماید. درصورتی‌که ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام توسط مسافر اظهارشده باشد، بانک ملی بدون قید و شرط عین ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام را به مسافر مسترد و هم‌زمان مراتب را جهت ابطال سیستمی کد ره‌گیری مأخوذه بابت ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده به گمرک اعلام و متعاقباً گمرک نیز مراتب ابطال را به‌صورت سیستمی به مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی اعلام می‌کند.
 

مهلت اظهارنامه‌های غیر الکترونیکی

دارندگان اظهارنامه قبلی (غیر الکترونیکی) حداکثر 6 ماه فرصت دارند به پایگاه اطلاع‌رسانی گمرک به آدرس irica.gov.ir مراجعه و نسبت به ثبت اطلاعات مربوطه و دریافت کد ره‌گیری اقدام کنند. خروج ارز در مهلت تعیین‌شده و بعدازآن صرفاً توسط شخص اظهارکننده، به همان نوع ارز اظهارشده، با ارائه رسید چاپی حاوی کد ره‌گیری و تحویل اصل اظهارنامه قبلی (غیر الکترونیکی) مجاز خواهد بود. ورود و خروج ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام از طریق مراسلات پستی و حمل بار بیش از مبلغ ده هزار یورو و یا معادل آن به سایر ارزها ممنوع می‌باشد.

مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم

بدون دیدگاه
 1. agahi90.ir می‌نویسد

  بسیار جالب و کامل بود
  موفق
  و پیروز باشید

 2. حسین می‌نویسد

  پس یعنی ۳ هزار میلیارد رو قبلا با بانک ملی هم هماهنگ کرده بودند؟

  1
  1. سیمبیل می‌نویسد

   هماهنگی لازم نیس خود بانک به طرف التماس کرده حواله کنه براش

   1
  2. خسته از روزگار می‌نویسد

   خیلی شیک هم مینویسن برای مقابله با پول شویی و حمایت تروریسم و … به اینکارا میگن جانماز آب کشیدن…

   1
وام بدون ضامن
×
وام بدون ضامن
وام بدون ضامن با اپلیکیشن رده