مرور

کوتاه‌‌مدت 3 ماهه

اگر تا سه ماه دیگر به اندوخته خود نیازی ندارید. سپرده‌های کوتاه‌مدت 3‌ماهه این امکان را برای شما فراهم می‌کنند که اندوخته خود را افزایش دهید. شما با افتتاح سپرده 3 ماهه بیشتر از سپرده‌های روزشمار سود دریافت خواهید کرد.

سود اندوخته شما به‌صورت ماهانه به شما پرداخت می‌شود و در انتهای مهلت 3 ماهه شما می‌توانید اصل و سود خود را برداشت کنید. بانک‌ها پرداخت سود این سپرده‌ها را تضمین می‌کنند.

  • برخی از بانک‌ها برای افتتاح این نوع حساب نیز تخفیف‌هایی برای بخش بیمه خود قائل می‌شوند

برای افتتاح این حساب کافی است 18 سال تمام داشته باشید و به همراه‌کارت ملی و شناسنامه به شعب بانک مراجعه کنید.

جدول زیر می‌تواند به بسیاری از سوالات شما پاسخ دهد:

شرکت سود سقف سود حداقل موجودی کارت بانکی دسترسی آنلاین تخفیف بیمه‌ای
کوتاه‌‌مدت 3 ماهه بانک آینده 0- 0- 0- 0 0 0
کوتاه‌‌مدت 3 ماهه بانک اقتصاد نوین 0- 0- 0- 0 0 0
کوتاه‌‌مدت 3 ماهه بانک انصار 0- 0- 0- 0 0 0
کوتاه‌‌مدت 3 ماهه بانک ایران زمین 0- 0- 0- 0 0 0
کوتاه‌‌مدت 3 ماهه بانک تجارت 0- 0- 0- 0 0 0
کوتاه‌‌مدت 3 ماهه بانک توسعه تعاون 0- 0- 0- 0 0 0
کوتاه‌‌مدت 3 ماهه بانک توسعه صادرات 0- 0- 0- 0 0 0
کوتاه‌‌مدت 3 ماهه بانک حکمت ایرانیان 0- 0- 0- 0 0 0
کوتاه‌‌مدت 3 ماهه بانک خاورمیانه 0- 0- 0- 0 0 0
کوتاه‌‌مدت 3 ماهه بانک دی 0- 0- 0- 0 0 0
کوتاه‌‌مدت 3 ماهه بانک رفاه کارگران 0- 0- 0- 0 0 0
کوتاه‌‌مدت 3 ماهه بانک سامان 0- 0- 0- 0 0 0
کوتاه‌‌مدت 3 ماهه بانک سرمایه 0- 0- 0- 0 0 0
کوتاه‌‌مدت 3 ماهه بانک سپه 0- 0- 0- 0 0 0
کوتاه‌‌مدت 3 ماهه بانک سینا 0- 0- 0- 0 0 0
کوتاه‌‌مدت 3 ماهه بانک شهر 0- 0- 0- 0 0 0
کوتاه‌‌مدت 3 ماهه بانک صادرات 0- 0- 0- 0 0 0
کوتاه‌‌مدت 3 ماهه بانک قوامین 0- 0- 0- 0 0 0
کوتاه‌‌مدت 3 ماهه بانک مسکن 18 ٪ 0- 300,000,000 تومان 0 0 0
کوتاه‌‌مدت 3 ماهه بانک ملت 0- 0- 0- 0 0 0
کوتاه‌‌مدت 3 ماهه بانک ملی 0- 0- 0- 0 0 0
کوتاه‌‌مدت 3 ماهه بانک مهر اقتصاد 0- 0- 0- 0 0 0
کوتاه‌‌مدت 3 ماهه بانک پارسیان 0- 0- 0- 1 0 1
کوتاه‌‌مدت 3 ماهه بانک پاسارگاد 0- 0- 0- 0 0 0
کوتاه‌‌مدت 3 ماهه بانک کارآفرین 0- 0- 0- 0 0 0
کوتاه‌‌مدت 3 ماهه بانک کشاورزی 0- 0- 0- 0 0 0
کوتاه‌‌مدت 3 ماهه بانک گردشگری 0- 0- 0- 0 0 0
کوتاه‌‌مدت 3 ماهه موسسه اعتباری ملل (عسکریه) 0- 0- 0- 0 0 0
کوتاه‌‌مدت 3 ماهه موسسه اعتباری کوثر 0- 0- 0- 0 0 0
کوتاه‌‌مدت 3 ماهه پست بانک 0- 0- 0- 0 0 0