کوتاه‌‌مدت عادی

حساب سپرده‌ای که به عنوان کوتاه‌مدت عادی افتتاح می‌شود، قابل برداشت است و  اغلب بانک‌ها سودهای روزشمار برای آن می‌پردازند.

  • اغلب این نوع حساب‌ها دارای کارت بانکی هستند
  • قابلیت انجام عملیات بانکی از طریق وب‌سایت آن بانک را دارند
  •  برخی از بانک‌ها برای افتتاح این نوع حساب نیز تخفیف‌هایی برای بخش بیمه خود قائل می‌شوند

اگر می‌خواهید سپرده خود را در بانکی قرار دهید که بتوانید علاوه بر برداشت‌های مکرر، سود نیز دریافت کنید، حساب «سپرده کوتاه‌مدت عادی» بهترین پیشنهاد برای شماست.

برای افتتاح این حساب کافی است 18 سال تمام داشته باشید و به همراه‌کارت ملی و شناسنامه به شعب بانک مراجعه کنید.

این حساب‌ها دارای سودی معین توسط بانک‌ها هستند ولی برخی بانک‌ها با افزایش میزان سپرده، سود آن‌را نیز افزایش می‌دهند
در جدول زیر سقف این سود بر اساس میزان مبلغ سپرده معین شده است.

برای مبالغ بالا بهتر است با خود شعبه برای میزان سود آن مذاکره کنید.

شرکت سود سقف سود حداقل موجودی کارت بانکی دسترسی آنلاین تخفیف بیمه‌ای
سپرده کوتاه‌مدت عادی بانک آینده 10 ٪ 0- 10,000 تومان 1 1 0
کوتاه‌‌مدت عادی بانک اقتصاد نوین 10 ٪ 0 ٪ 50,000 تومان 1 1 0
کوتاه‌‌مدت عادی بانک انصار 10 ٪ 0- 20,000 تومان 1 1 0
کوتاه‌‌مدت عادی بانک ایران زمین 10 ٪ 18 ٪ 100,000 تومان 1 1 0
کوتاه‌‌مدت عادی بانک تجارت 10 ٪ 0 ٪ 10,000 تومان 1 1 0
کوتاه‌‌مدت عادی بانک توسعه تعاون 10 ٪ 0 ٪ 50,000 تومان 1 1 0
کوتاه‌‌مدت عادی بانک توسعه صادرات 10 ٪ 0- 50,000 تومان 1 1 0
کوتاه‌‌مدت عادی بانک حکمت ایرانیان 10 ٪ 0- 50,000 تومان 1 1 0
کوتاه‌‌مدت عادی بانک خاورمیانه 10 ٪ 0- 50,000 تومان 0 0 0
کوتاه‌‌مدت عادی بانک دی 10 ٪ 0- 50,000 تومان 1 1 0
کوتاه‌‌مدت عادی بانک رفاه کارگران 10 ٪ 0- 50,000 تومان 1 1 0
کوتاه‌‌مدت عادی بانک سامان 10 ٪ 0 ٪ 50,000 تومان 1 1 0
کوتاه‌‌مدت عادی بانک سرمایه 10 ٪ 18 ٪ 50,000 تومان 1 1 0
کوتاه‌‌مدت عادی بانک سپه 10 ٪ 0 ٪ 20,000 تومان 1 1 0
کوتاه‌‌مدت عادی بانک سینا 10 ٪ 0 ٪ 60,000 تومان 1 1 0
کوتاه‌‌مدت عادی بانک شهر 10 ٪ 0- 50,000 تومان 1 1 0
کوتاه‌‌مدت عادی بانک صادرات 10 ٪ 0- 50,000 تومان 1 1 0
کوتاه‌‌مدت عادی بانک صنعت و معدن 10 ٪ 0- 0- 0 0 0
کوتاه‌‌مدت عادی بانک قوامین 10 ٪ 0- 20,000 تومان 1 1 0
کوتاه‌‌مدت عادی بانک مسکن 10 ٪ 0- 50,000 تومان 1 1 0
کوتاه‌‌مدت عادی بانک ملت 10 ٪ 0 ٪ 50,000 تومان 1 1 0
کوتاه‌‌مدت عادی بانک ملی 10 ٪ 0 ٪ 50,000 تومان 1 1 0
کوتاه‌‌مدت عادی بانک مهر اقتصاد 10 ٪ 20 ٪ 50,000 تومان 0 1 0
کوتاه‌‌مدت عادی بانک پارسیان 10 ٪ 0- 50,000 تومان 1 1 1
کوتاه‌‌مدت عادی بانک پاسارگاد 10 ٪ 0 ٪ 50,000 تومان 1 1 1
کوتاه‌‌مدت عادی بانک کارآفرین 10 ٪ 0- 100,000 تومان 1 1 0
کوتاه‌‌مدت عادی بانک کشاورزی 10 ٪ 0 ٪ 10,000 تومان 1 1 0
کوتاه‌‌مدت عادی بانک گردشگری 10 ٪ 0 ٪ 50,000 تومان 1 1 0
کوتاه‌‌مدت عادی موسسه اعتباری توسعه 10 ٪ 0- 0- 0 0 0
کوتاه‌‌مدت عادی موسسه اعتباری ثامن 10 ٪ 0 ٪ 0- 0 0 0
کوتاه‌‌مدت عادی موسسه اعتباری ملل (عسکریه) 10 ٪ 18 ٪ 0- 1 1 0
کوتاه‌‌مدت عادی موسسه اعتباری نور 10 ٪ 0- 0- 1 1 0
کوتاه‌‌مدت عادی موسسه اعتباری کاسپین 10 ٪ 0 ٪ 0- 1 1 0
کوتاه‌‌مدت عادی موسسه اعتباری کوثر 10 ٪ 20 ٪ 50,000 تومان 0 1 0
کوتاه‌‌مدت عادی پست بانک 10 ٪ 0- 50,000 تومان 1 1 0