مرور

حساب سپرده سرمایه‌گذاری ارزی

شرکت سود بازه واریز سود نوع پرداخت سود نوع بازگشت اصل سپرده
بانک اقتصاد نوین ( سپرده دلاری ) 0 ٪ ماهیانه ارزی ارز
بانک اقتصاد نوین ( سپرده یورویی ) 0 ٪ ماهیانه ارزی ارز
بانک توسعه صادرات ( سپرده دلاری ) 4 ٪ ماهیانه ارزی ارز
بانک توسعه صادرات ( سپرده درهم ) 4 ٪ ماهیانه ریالی ارز
بانک توسعه صادرات ( سپرده یورویی ) 5 ٪ ماهیانه ریالی ارز
بانک حکمت ایرانیان ( سپرده یورویی ) 4 ٪ ماهیانه ارزی ارز
بانک حکمت ایرانیان ( سپرده دلاری ) 4 ٪ ماهیانه ارزی ارز
بانک خاورمیانه ( سپرده دلاری ) 3 ٪ ماهیانه ارزی ارز
بانک خاورمیانه ( سپرده درهم ) 4 ٪ ماهیانه ارزی ارز
بانک خاورمیانه ( سپرده یورویی ) 4 ٪ ماهیانه ارزی ارز
بانک دی ( سپرده پوندی ) 2 ٪ ماهیانه ارزی ارز
بانک دی ( سپرده دلاری ) 5 ٪ ماهیانه ارزی ارز
بانک دی ( سپرده یورویی ) 4 ٪ ماهیانه ارزی ارز
بانک دی ( سپرده درهم ) 5 ٪ ماهیانه ارزی ارز
بانک سامان ( سپرده یورویی ) 4 ٪ ماهیانه ارزی ارز
بانک سامان ( سپرده دلاری ) 4 ٪ ماهیانه ارزی ارز
بانک سرمایه ( سپرده درهم ) 2 ٪ ماهیانه ارزی ارز
بانک سرمایه ( سپرده یورویی ) 3 ٪ ماهیانه ارزی ارز
بانک سرمایه ( سپرده دلاری ) 4 ٪ ماهیانه ارزی ارز
بانک سینا ( سپرده دلاری ) 5 ٪ ماهیانه ارزی ارز
بانک سینا ( سپرده یورویی ) 6 ٪ ماهیانه ارزی ارز
بانک شهر ( سپرده درهم ) 4 ٪ ماهیانه ارزی ارز
بانک شهر ( سپرده دلاری ) 4 ٪ ماهیانه ارزی ارز
بانک شهر ( سپرده یورویی ) 4 ٪ ماهیانه ارزی ارز
بانک صادرات ( سپرده دلاری ) 4 ٪ ماهیانه ارزی ارز
بانک صادرات ( سپرده درهم ) 6 ٪ ماهیانه ارزی ارز
بانک صادرات ( سپرده یورویی ) 5 ٪ ماهیانه ارزی ارز
بانک ملت ( سپرده دلاری بلندمدت ) 3 ٪ ماهیانه ارزی ارز
بانک ملت ( سپرده یورویی بلندمدت ) 3 ٪ ماهیانه ارزی ارز
بانک ملی ( سپرده یورویی ) 4 ٪ ماهیانه ارزی ارز
بانک ملی ( سپرده پوند ) 1 ٪ ماهیانه ارزی ارز
بانک ملی ( سپرده دلاری ) 5 ٪ ماهیانه ارزی ارز
بانک ملی ( سپرده درهم ) 4 ٪ ماهیانه ارزی ارز
بانک پارسیان ( سپرده یورویی ) 5 ٪ ماهیانه ارزی ارز
بانک پارسیان ( سپرده دلاری ) 4 ٪ ماهیانه ارزی ارز
بانک پاسارگاد ( سپرده یورویی ) 5 ٪ سالیانه ارزی ارز
بانک پاسارگاد ( سپرده دلاری ) 5 ٪ سالیانه ارزی ارز
بانک کارآفرین ( سپرده دلاری ) 0 ٪ ماهیانه ارزی ارز
بانک کارآفرین ( سپرده یورویی ) 0 ٪ ماهیانه ارزی ارز
بانک کارآفرین ( سپرده درهم ) 0 ٪ ماهیانه ارزی ارز
بانک کارآفرین ( سپرده پوندی ) 0 ٪ ماهیانه ارزی ارز
بانک گردشگری ( سپرده دلاری ) 4 ٪ ماهیانه ارزی ارز
بانک گردشگری ( سپرده یورویی ) 4 ٪ ماهیانه ارزی ارز
پست بانک ( سپرده دلاری ) 4 ٪ ماهیانه ارزی ارز
پست بانک ( سپرده یورویی ) 4 ٪ ماهیانه ارزی ارز