حساب سپرده سرمایه‌گذاری ارزی

شرکت سود بازه واریز سود نوع پرداخت سود نوع بازگشت اصل سپرده
خدمات ارزی حساب دلاری سپه بانک سپه 3.5 ٪ ماهیانه ریالی ارز
خدمات ارزی حساب یورویی بانک سپه 4 ٪ ماهیانه ریالی ارز
خدمات ارزی سپرده درهم بانک توسعه صادرات 2 ٪ ماهیانه ریالی ارز
خدمات ارزی سپرده درهم بانک خاورمیانه 1 ٪ ماهیانه ارزی ارز
خدمات ارزی سپرده درهم بانک دی 5 ٪ ماهیانه ارزی ارز
خدمات ارزی سپرده درهم بانک سرمایه 2 ٪ ماهیانه ارزی ارز
خدمات ارزی سپرده درهم بانک شهر 1.5 ٪ ماهیانه ارزی ارز
خدمات ارزی سپرده درهم بانک صادرات 3 ٪ ماهیانه ارزی ارز
خدمات ارزی سپرده درهم بانک ملی 2 ٪ ماهیانه ارزی ارز
خدمات ارزی سپرده درهم بانک کارآفرین 0.35 ٪ ماهیانه ارزی ارز
خدمات ارزی سپرده درهمی بانک آینده 1.5 ٪ ماهیانه ارزی ارز
خدمات ارزی سپرده درهمی پست بانک 2 ٪ ماهیانه ارزی ارز
خدمات ارزی سپرده دلاری بانک اقتصاد نوین 0- ماهیانه ارزی ارز
خدمات ارزی سپرده دلاری بانک توسعه صادرات 4 ٪ ماهیانه ارزی ارز
خدمات ارزی سپرده دلاری بانک حکمت ایرانیان 4 ٪ ماهیانه ارزی ارز
خدمات ارزی سپرده دلاری بانک خاورمیانه 1.5 ٪ ماهیانه ارزی ارز
خدمات ارزی سپرده دلاری بانک دی 3.7 ٪ ماهیانه ارزی ارز
خدمات ارزی سپرده دلاری بانک سامان 2.5 ٪ ماهیانه ارزی ارز
خدمات ارزی سپرده دلاری بانک سرمایه 4 ٪ ماهیانه ارزی ارز
خدمات ارزی سپرده دلاری بانک سینا 0- ماهیانه ارزی ارز
خدمات ارزی سپرده دلاری بانک شهر 2.5 ٪ ماهیانه ارزی ارز
خدمات ارزی سپرده دلاری بانک صادرات 3.5 ٪ ماهیانه ارزی ارز
خدمات ارزی سپرده دلاری بانک ملی 4 ٪ ماهیانه ارزی ارز
خدمات ارزی سپرده دلاری بانک پارسیان 2 ٪ ماهیانه ارزی ارز
خدمات ارزی سپرده دلاری بانک پاسارگاد 4 ٪ سالیانه ارزی ارز
خدمات ارزی سپرده دلاری بانک کارآفرین 0.35 ٪ ماهیانه ارزی ارز
خدمات ارزی سپرده دلاری بانک گردشگری 3.75 ٪ ماهیانه ارزی ارز
خدمات ارزی سپرده دلاری پست بانک 4 ٪ ماهیانه ارزی ارز
خدمات ارزی سپرده دلاری بلندمدت بانک ملت 2.5 ٪ ماهیانه ارزی ارز
خدمات ارزی سپرده پوند بانک ملی 0.83 ٪ ماهیانه ارزی ارز
خدمات ارزی سپرده پوندی بانک دی 1.75 ٪ ماهیانه ارزی ارز
خدمات ارزی سپرده پوندی بانک کارآفرین 0.25 ٪ ماهیانه ارزی ارز
خدمات ارزی سپرده یورویی بانک اقتصاد نوین 0- ماهیانه ارزی ارز
خدمات ارزی سپرده یورویی بانک توسعه صادرات 3 ٪ ماهیانه ریالی ارز
خدمات ارزی سپرده یورویی بانک حکمت ایرانیان 4 ٪ ماهیانه ارزی ارز
خدمات ارزی سپرده یورویی بانک خاورمیانه 1.5 ٪ ماهیانه ارزی ارز
خدمات ارزی سپرده یورویی بانک دی 2.7 ٪ ماهیانه ارزی ارز
خدمات ارزی سپرده یورویی بانک سامان 2.5 ٪ ماهیانه ارزی ارز
خدمات ارزی سپرده یورویی بانک سرمایه 3 ٪ ماهیانه ارزی ارز
خدمات ارزی سپرده یورویی بانک سینا 0- ماهیانه ارزی ارز
خدمات ارزی سپرده یورویی بانک شهر 2.2 ٪ ماهیانه ارزی ارز
خدمات ارزی سپرده یورویی بانک صادرات 3 ٪ ماهیانه ارزی ارز
خدمات ارزی سپرده یورویی بانک ملی 3 ٪ ماهیانه ارزی ارز
خدمات ارزی سپرده یورویی بانک پارسیان 2 ٪ ماهیانه ارزی ارز
خدمات ارزی سپرده یورویی بانک پاسارگاد 3.5 ٪ سالیانه ارزی ارز
خدمات ارزی سپرده یورویی بانک کارآفرین 0.25 ٪ ماهیانه ارزی ارز
خدمات ارزی سپرده یورویی بانک گردشگری 3.5 ٪ ماهیانه ارزی ارز
خدمات ارزی سپرده یورویی پست بانک 3 ٪ ماهیانه ارزی ارز
خدمات ارزی سپرده یورویی بلندمدت بانک ملت 2.5 ٪ ماهیانه ارزی ارز
خدمات ارزی سپرده درهم بانک سامان 0.1 ٪ ماهیانه ارزی ارز
خدمات ارزی سپرده دلاری بانک آینده 3.5 ٪ ماهیانه ارزی ارز
خدمات ارزی سپرده یورویی بانک آینده 2.5 ٪ ماهیانه ارزی ارز