اوراق گواهی سپرده بانک مسکن

سود
18 ٪

نرخ شکست در صورت ابطال گواهی سپرده قبل از سررسید با نرخ سود 10 درصد خواهد بود.

حداقل موجودی
100,000 تومان
کارت بانکی
دسترسی آنلاین
تخفیف بیمه‌ای